Vedtekter for SkL

Sist endret på landsmøtet i 2021.

hopp direkte til:

§ 1 Organisasjon

§ 2 Formål

§ 3 Medlemskap

§ 4 Kontingent

§ 5 Landsmøtet

§ 6 Valg

§ 7 Landsstyret

§ 8 Sentralstyret

§ 9 Fullmakter

§ 10 SkLs midler

§ 11 Regnskap og revisjon

§ 12 Vedtektsendringer

§ 13 Oppløsning

 

 

 

§ 1 Organisasjon

 1. Forbundets navn er Skatteetatens Landsforbund (SkL). SkL er en partipolitisk uavhengig og selvstendig organisasjon i Delta – et YS-forbund og derigjennom tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) med forhandlingsrett gjennom YS Stat.
 2. SkL er organisert med landsmøte (§ 5), landsstyre (§ 7) og sentralstyre (§ 8).
   

§ 2 Formål

 1. SkLs mål er å organisere personer med yrkestilknytning til Skatteetaten for i fellesskap å verne og fremme deres økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser.
   

§ 3 Medlemskap

 1. Vilkår for medlemskap

Personer innenfor SkLs virkeområde kan være medlemmer. Innmelding skjer skriftlig.

2.   Permisjon

Medlemmer i ulønnet permisjon fortsetter som ordinære medlemmer.

3.   Videreføring av medlemskap

Medlemmer som ikke lenger har yrkestilknytning til Skatteetaten, kan fortsette sitt medlemskap på samme vilkår som ikke yrkesaktive medlemmer. Eventuelle unntak besluttes av sentralstyret. Medlemmer som ikke lenger har yrkestilknytning til Skatteetaten kan ikke inneha tillitsverv i SkL.

4.   Utmelding

Utmelding av SkL må skje skriftlig til sekretariatet. Medlemskapet opphører ved utgangen av påfølgende måned.  

      5.  Manglende betaling av kontingent

Medlemmer som unnlater å betale kontingent etter purring, kan slettes som medlem etter seks måneder.

6.  Avsettelse fra verv

Tillitsvalgte og medlemmer med tillitsverv som grovt forsømmer sine plikter eller opptrer på en måte som vesentlig svekker organisasjonens tillit til vedkommende eller opptrer til skade for SkL, kan avsettes fra sine verv av sentralstyret. Medlemmet kan anke sentralstyrets avgjørelse om avsettelse til landsstyret. Inntil landsstyret har fattet endelig vedtak er vedkommende suspendert fra sine verv.  

7.   Utelukking

Sentralstyret kan utelukke medlemmer som ikke retter seg etter SkLs vedtekter eller vedtak, eller opptrer til skade for SkL. Melding om utelukking gis skriftlig. Vedkommende medlem kan uten unødig opphold klage avgjørelsen til landsmøtet som fatter endelig vedtak. Medlemmet står utenfor SkL i tiden mellom sentralstyrets vedtak og landsmøtet.
 

§ 4 Kontingent

 1. Fastsettelse

Endring av kontingenten fastsettes av landsmøtet. I særskilte tilfeller kan landsstyret vedta kontingentendringer i perioden. Slike vedtak med begrunnelse skal vedlegges regnskapet for vedkommende år og fremlegges på førstkommende landsmøte.

 1. Innkreving

Kontingenten skal etter avtale innkreves ved trekk i lønn hver måned.

 1. Kontingent for ikke yrkesaktive

Ikke yrkesaktive medlemmer er fritatt for kontingent.

 1. Kontingent ved ulønnet permisjon

Medlemmer i ulønnet permisjon fritas for kontingent i permisjonstiden.
 

§ 5 Landsmøtet

 1. Landsmøtet er SkLs høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes innen utgangen av november måned hvert 3. år.
   
 2. Varsel

Varsel om landsmøte sendes ut innen 1. mai det året      møtet holdes.

 1. Representasjon

Landsmøtet består av:

Sentralstyre med vara
Hovedtillitsvalgte med vara
Plasstillitsvalgte som representerer fem eller flere medlemmer på sitt kontor

Plasstillitsvalgtes deltakelse
Plasstillitsvalgte deltar på landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.

Plasstillitsvalgte på kontor med færre enn 5 medlemmer i en region* kan sammen velge en blant dem som møter på landsmøte. Representanten har 1 stemme uavhengig av antall medlemmer.

Den enkelte plasstillitsvalgtes stemme vektes etter antallet medlemmer på kontoret etter følgende tabell:

Kontor med 5-20 medlemmer har 1 stemme
Kontor med 21-40 medlemmer har 2 stemmer
Kontor med 41-60 medlemmer har 3 stemmer
Kontor med 61-80 medlemmer har 4 stemmer
Kontor med 81-100 medlemmer har 5 stemmer
Kontor med over 100 medlemmer har 6 stemmer

*  Region betyr i denne sammenheng Skatteetatens regioner før Nye Skatt.

Plasstillitsvalgtes stemmer vektes etter medlemstallet på det enkelte kontor 5 måneder forut for landsmøtet.

Bare medlemmer som er ajour med sin medlemskontingent har adgang til landsmøtet.

Ingen kan møte i egenskap av flere verv.

 1. Innkalling

Innkalling og sakspapirer sendes landsmøtedelegatene senest 1 måned før landsmøtet.

 1. Innsending av forslag

Forslag som ønskes behandlet må være innsendt sentralstyret senest 5 måneder før landsmøtet holdes. Landsmøtet kan behandle forslag innsendt etter fristen dersom 2/3 av landsmøtet ønsker det.

 1. Det ordinære landsmøte skal behandle:
  a) Valg av to dirigenter
  b) Valg av sekretær(er)
  c) Valg av to til å undertegnede protokollen. Disse kan ikke være medlem eller varamedlem i sentralstyret
  d) Valg av tellekomité
  e) SkLs beretning for landsmøteperioden
  f) Revidert regnskap
  g) Forbundets strategidokument for kommende periode
  h) Lønn og godtgjørelse til sentralstyret og hovedtillitsvalgte
  i) Innkomne forslag 
  j) De i § 6 nevnte valg

      7.  Sentralstyrets deltagelse

Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer deltar på landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyrets faste medlemmer og varamedlemmer har ved votering to stemmer hver. Sentralstyret har ikke stemmerett i spørsmål om beretning og regnskap.

8.  Hovedtillitsvalgtes deltakelse

Hovedtillitsvalgte med varaer deltar på landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. De har ved votering to stemmer hver i alle saker.  

9.    Avstemning

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene.

10.  Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte skal innkalles av sentralstyret med 1 måneds varsel dersom minst 2/3 av hovedtillitsvalgte med varaer, eller 2/3 av de plasstillitsvalgte, eller 2/3 av sentralstyret krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

11.  Protokoll

Underskrevet protokoll sendes delegatene innen 1 måned etter landsmøtet.
 

§ 6 Valg

 1. Ordinært landsmøte velger sentralstyre bestående av:
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. 7 medlemmer
  4. 3 varamedlemmer

Dessuten velger ordinært landsmøte:

  1. Valgkomité bestående av 3 medlemmer og ett varamedlem
  2. 2 revisorer med 1. og 2. vararevisorer.
    
 1. Personer valgt under bokstav e og f kan ikke sitte i sentralstyret eller være vararepresentant til sentralstyret.
   
 2. Valgkomiteen innstiller forslag til valg etter § 6 nr. 1 a) til d) og f). Valgkomiteen kan ikke innstille forslag på ny valgkomite. Innstilling til landsmøtet på ny valgkomite fremmes av sentralstyret. Landsstyret fastsetter instruks for valg av tillitsvalgte.
   
 3. Valg skjer skriftlig. Dersom det ikke foreligger flere kandidater enn de som skal velges, skjer valg ved akklamasjon. Benkeforslag må rettes mot en konkret kandidat og må behandles før valg på øvrige medlemmer og varamedlemmer.  
   
 4. Leder og nestleder velges ved særskilt valg.  
   
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret avgjøres ved simpelt flertall.
   
 6. Tillitsvalgte etter hovedavtalen velges i henhold til instruks for valg av tillitsvalgte.
   

§ 7 Landsstyret

 1. I landsmøteperioden er landsstyret SkLs høyeste myndighet. Landsstyret består av sentralstyret med vara, og hovedtillitsvalgte med vara. Alle landsstyrerepresentanter har ved votering en stemme. I saker vedrørende beretning og regnskap, har ikke sentralstyret stemmerett.

2.   Landsstyret kommer sammen til møte når sentralstyret finner det nødvendig, eller hvis minst halvparten av landsstyret krever det. Landsstyret skal samles minst to ganger i året.

3.   Varsel om landsstyremøte sendes normalt ut minst 3 måneder før møtet holdes. Innkalling og sakspapirer sendes senest 3 uker før møtet.

4.  Hovedtillitsvalgte kan kreve en sak behandlet av landsstyret. Saker som ønskes behandlet på landsstyremøte må være sendt sentralstyret minst 6 uker før landsstyret samles.

5.  Landsstyret skal en gang i året behandle:

a)  Sentralstyrets årsberetning

b)  Revidert regnskap for foregående år

c)  Sentralstyrets forslag til rammebudsjett for kommende år

6.  Landsstyret kan på alle møter behandle:

     a)  Eventuelt suppleringsvalg av nestleder og varamedlemmer til sentralstyret  samt varamedlem til valgkomité og revisorer

b)  Innkomne saker

c)  Medlemskonferanse/årskonferanse

d)  Orientering om forbundets økonomiske status

e)  Instruks for valg av tillitsvalgte 

     7.   Landsstyret behandler sakene og tar beslutning enten i innkalte møter eller ved sirkulasjon av dokumenter.

    8.   Landsstyret er beslutningsdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede. Ved sirkulasjon er landsstyret beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene har avgitt stemme.   

    9.   Saker som behandles av landsstyret avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av valg etter nr. 6 a) som avgjøres etter reglene i § 6.

  10.  Underskrevet protokoll fra landsstyremøter sendes landsstyret og plasstillitsvalgte innen 1 måned etter møtet.

 

§ 8 Sentralstyret

 1. SkL ledes av et sentralstyre valgt i henhold til § 6. Sentralstyret skal lede SkLs virksomhet etter disse vedtekter, fremme beslutninger som er fattet av landsmøtet og landsstyret og ivareta medlemmenes interesser og rettigheter.
   
 2. Sentralstyret tilsetter/velger de medarbeidere som SkL har behov for og fastsetter deres lønns- og arbeidsvilkår. Sentralstyret plikter og har rett til å holde seg orientert om SkLs virksomhet på alle plan.
   
 3. Behandling av saker foregår enten i innkalte møter, eller ved sirkulasjon av dokumenter.
   
 4. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 5 representanter, hvorav leder eller nestleder er til stede, men ingen beslutninger er gyldig uten å oppnå minst 5 stemmer. Leder, eller nestleder i leders fravær, har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
   
 5. Protokoll fra sentralstyremøter sendes landsstyret og plasstillitsvalgte til orientering.
   

§ 9 Fullmakter

Delegater på landsmøtet og landsstyrets møter, innbefattet ekstraordinære møter, kan la seg representere ved fullmakt, men likevel kun på følgende måte: En plasstillitsvalgt kan kun gi sin fullmakt til en annen plasstillitsvalgt, en hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt kun innen egen divisjon og sentralstyremedlemmer kun innen sentralstyret. Fullmakter godkjennes av landsmøtet respektive landsstyret.

§ 10 SkLs midler

 1. SkLs midler disponeres i henhold til vedtatte budsjetter. Regnskapet avsluttes og revideres hvert år pr 31.12.
   
 2. Alle SkLs midler innsettes på konto i bank, hvis ikke landsmøtet fatter beslutning om annen plassering. Midlene disponeres av leder og de sentralstyret bemyndiger.
   

§ 11 Regnskap og revisjon

 1. Regnskapet skal være klart for revisjon senest 1. mars hvert år.
   
 2. De etter § 6 valgte revisorer har til oppgave minst én gang pr år å foreta revisjon av SkLs regnskaper og kontrollere at sentralstyret disponerer SkLs midler i henhold til de rammer som er fastsatt av landsmøtet, landsstyret og sentralstyret.
   
 3. Revisor skal utstede revisjonsberetning som skal fremlegges sammen med regnskapet.
   

§ 12 Vedtektsendringer

 1. Endringer i og tillegg til disse vedtekter, unntatt vedtak etter § 12 nr. 2, kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte med minst 2/3 av stemmene.
   
 2. I spørsmål vedrørende SkLs tilslutning, jf. § 1, kan landsstyret beslutte at saken skal avgjøres ved uravstemning.

Gyldig vedtak ved uravstemning forutsetter at:   

a)  det går minst fire uker fra uravstemning bekjentgjøres til fristen for å avgi stemme utløper

b)  medlemmene gis en frist fra stemmemateriell utsendes til stemmene må være avgitt på minst to uker

c)  minst halvparten av medlemmene har avgitt stemme og minst halvparten av de avgitte stemmer gir sin tilslutning til forslaget

d)  dersom det er avgitt stemme fra mindre enn ¾ av medlemmene er resultatet kun rådgivende og saken må avgjøres av SkLs landsmøte

       

§ 13 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av SkL kan bare fattes på ordinært eller ekstraordinært landsmøte med minst 2/3 av stemmene. Oppløses SkL, skal vedtak treffes av landsmøtet om hvordan SkLs midler skal anvendes.

 

 

 

 

10.11.21