Valginnstruks for SkL

Instruks for valg av tillitsvalgte

Instruksen gjelder valg av tillitsvalgte på alle nivåer i SkL med unntak av de på landsmøtet og av landsstyret foretatte valg, jfr vedtektene §§ 5-7, samt Rutine for dirigentrollen på landsmøtet og valgordning i SkL.

Valgbarhet

Man kan ikke velges til flere verv som har møterett på landsmøtet, dvs. man kan ikke kombinere verv som sentralstyremedlem, hovedtillitsvalgt og/eller plasstillitsvalgt. Dette gjelder også for vararepresentanter til disse vervene.

Oppgaver og forventninger til SkLs tillitsvalgte

Det er utarbeidet en oversikt over hvilken rolle og oppgaver som ligger til de ulike vervene. Valgkomiteen må sørge for at aktuelle kandidater til ulike verv er kjent med innholdet i dokumentet og innforstått med hva som forventes.

Dersom valg ikke lar seg gjennomføre

Sentralstyret kan ved vakanser og når det viser seg umulig å foreta valg, konstituere et medlem i vervet inntil valg lar seg gjennomføre.

Plasstillitsvalgte

Plasstillitsvalgte velges ved alminnelige flertall av og blant SkLs medlemmer på det enkelte Skattekontor. Det kan også velges det antall vara valgforsamlingen finner nødvendig.

Valgperioden er ett år – valgperioden skal normalt følge kalenderåret. Valgmøte skal innkalles med rimelig varsel. Valg kan gjennomføres på valgmøte for medlemmene og skal dersom det er flere kandidater være skriftlig. Valget kan også gjennomføres ved elektronisk valg.

Elektroniske valg administreres av sekretariatet.

Avdelingstillitsvalgte

Ifølge tilpasningsavtalen er avdelingsnivået ikke et formelt medbestemmelsesnivå. Vi velger avdelingstillitsvalgte som støtte for hovedtillitsvalgte i divisjonen. Der hvor hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt dekker en avdeling, oppnevner vi kun en avdelingstillitsvalgt uten vara. Der hvor hovedtillitsvalgte eller vara hovedtillitsvalgt ikke dekker en avdeling, oppnevnes avdelingstillitsvalgt og én vara. Avdelingstillitsvalgte velges ved alminnelig flertall av og blant SkLs medlemmer på den enkelte avdeling. Valgperioden er to år – valgperioden skal normalt følge kalenderåret. Avdelingen skal ha en valgkomité som mottar forslag på kandidater og tilrettelegger valgene.

Dersom avdelingen er lokalisert på mer enn ett kontorsted skal valget normalt gjennomføres elektronisk. Omfatter avdelingen kun ett kontorsted kan valgmøtet avgjøre valgform.

Elektroniske valg administreres av sekretariatet.

Hovedtillitsvalgte

Tilpasningsavtalen angir hvilke enheter på nivå to det skal være egne medbestemmelsesmøter og hvor SkL må ha Hovedtillitsvalgte. Hovedtillitsvalgte velges ved alminnelig flertall av og blant SkLs medlemmer i den enhet den hovedtillitsvalgte representerer. Det bør velges to vara for hver hovedtillitsvalgt. I enheter der SkL organiserer mindre enn 10% av medarbeiderne, velges likevel kun 1 vara. Sentralstyret kan dersom medlemsmassen på enkelte enheter er begrenset, beslutte at en hovedtillitsvalgt med vara(er) skal dekke flere enheter.

Valgperioden er to år – valgperioden skal normalt følge kalenderåret. Enheten skal ha en valgkomité som mottar forslag på kandidater, innstiller kandidater og tilrettelegger valgene.

Valgene gjennomføres elektronisk og administreres av sekretariatet.

Valgkomité

I hver av driftsenhetene/divisjonene velger hovedtillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte sammen med respektive varaer en valgkomité.

Valgkomitéen består av minst 3 medlemmer og eventuelle varaer som er valgt blant medlemmer i den aktuelle valgkrets/valgområde. Valgkomitéen skal finne og prioritere egnede kandidater til hovedtillitsvalgt og avdelingstillitsvalgte og deres respektive varaer, tilrettelegge for valg, samt gjennomføre valg der valgene ikke gjennomføres som elektroniske valg. Valgkomitéen skal søke å ivareta en god geografisk representasjon.

Endringer av valginstruksen

Endringer av denne instruksen tilfaller landsstyret.