SkLs strategidokument 2022-2024

Visjon: 
SkL skal være den ledende organisasjonen i Skatteetaten

Verdigrunnlag: 
Dine interesser, vår oppgave i fremtidens Skatteetat
 

Strategimål:

SkL har nærhet til deg og ivaretar dine interesser

 • SkL er et attraktivt valg for deg uansett hvilken stilling og arbeidsoppgave du har
 • SkL har dyktige tillitsvalgte på alle nivå og er det naturlige valget for deg
 • SkL er nær deg, følger opp og bistår deg når du trenger det
 • SkL er tydelig i sine standpunkter og sender ut rask og riktig informasjon
 • SkL har til enhver tid profesjonell og målrettet informasjon til eksisterende og potensielle medlemmer


SkL bidrar konstruktivt

 • SkL har tillitsvalgte som inngir tillit og troverdighet ved å være ryddige og saklige
 • SkL følger opp innspill fra deg som medlem for å få best mulige løsninger
 • SkL påvirker politiske beslutningstakere for å få best mulige rammevilkår for etaten
 • SkL er partipolitisk uavhengig og støtter ingen politiske partier


SkL jobber for at Skatteetaten skal være en god arbeidsplass for deg

 • SkL deltar der beslutningene tas og har god innflytelse på din arbeidshverdag
 • SkL bidrar til et godt og inkluderende arbeidsliv via tillitsvalgte og verneombud
 • SkL jobber for en mest mulig raus personalpolitikk for deg
 • SkL jobber for at du skal få god faglig og personlig utvikling i etaten


SkLs medlemmer skal ha de beste lønns- og arbeidsvilkårene

 • SkL jobber for å opprettholde og utvikle opparbeidede rettigheter
 • SkL jobber for at du som medlem skal ha en positiv lønnsutvikling
 • SkL mener lønn skal gjenspeile relevant utdanning, erfaring, ansvar, arbeidsutførelse og innsats. Verv som tillitsvalgt skal verdsettes på lik linje som annet arbeid
 • SkL mener at all lønnsdannelse skal være forankret i lokal lønnspolitikk, en lønnspolitikk som skal motvirke urimelige forskjeller
   

SkL utvikler seg til det beste for deg

 • SkL utvikler medlemstilbudet i takt med medlemmenes behov og endringene i samfunnet
 • SkL jobber for å sikre best mulig medbestemmelse og innflytelse
 • SkL utvikler seg som organisasjon til det beste for deg som medlem
 • SkL ivaretar medlemmer i alle livsfaser og har blant annet et spesielt tilbud for deg under 36 år


SkL er profesjonell og i forkant

 • SkL er en åpen, inkluderende og demokratisk organisasjon
 • SkL legger vekt på konstruktivt samspill og god meningsutveksling
 • SkL bidrar til at etaten oppfyller sitt samfunnsoppdrag og når sine mål
 • SkL bidrar til en fremtidsrettet Skatteetat