Autorisasjon for helsesekretærer

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer og legesekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær.

Autorisasjon betyr at hver enkelt helsesekretær har de nødvendige kvalifikasjonene for yrket de er utdannet til.

Hovedformålet med autorisasjon er å ivareta pasientens sikkerhet, sikre kvaliteten i helsevesenet og at befolkningen har tillit til helsevesenet.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert.

Det inneholder blant annet et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til. Taushetsplikten er forankret direkte i lov og gjelder direkte for den som er autorisert, og den som gir helsehjelp på selvstendig grunnlag må dokumentere dette i pasientjournalen. I helsetjenesten vil du i forbindelse med ulike arbeidsoppgaver ha behov for å logge deg inn med hpr-nummer.

Hvem kan søke om autorisasjon?

Frem til 31. desember 2007 gjaldt en overgangsordning for autorisasjon for dem som ikke har vitnemål fra videregående skole, men som har utført yrket på heltid i minst 5 år. Denne ordningen er nå opphevet. For å bli autorisert helsesekretær er det nå bare en gyldig vei: Vitnemål som dokumenterer at helsesekretærutdanning er fullført med bestått resultat.

Hvis søker er utdannet i perioden 1972 – 1995, eller utdanningen er eldre enn 10 år, må søker dokumentere relevant oppdatert yrkeserfaring etter endt utdanning.

Beskyttet tittel

Lov om helsepersonell sier som følger:

§ 74. Bruk av beskyttet tittel

Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell.

Ingen må uriktig benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke titler som er beskyttet etter denne paragraf.

Om tittelen "helsesekretær"

Bare den som har autoriasjon har lov til å bruke tittelen helsesekretær.

Om tittelen "medisinsk sekretær" og "legesekretær"

I brev fra 9. november 2004 skriver Helsetilsynet at bruk av tittel ”medisinsk sekretær” og ”medisinsk sekretær med diplom” kan komme i strid med Helsepersonellovens bestemmelser § 74.

Dette fordi arbeidsgiver og brukere/pasienter ikke alltid forstår at medisinske sekretærer ikke har autorisasjon som helsesekretær. Det kan tolkes som om man gir inntrykk av at vedkommende har autorisasjon.

En som kaller seg medisinsk sekretær, og som får en klage som går til Fylkeslegen/Helsetilsynet, vil kunne bli anmeldt til politiet og risikere straff i forhold til Helsepersonellovens § 67. Tittelen medisinsk sekretær skal derfor ikke brukes. De som ikke har autorisasjon som helsesekretær, skal kalle seg sekretær.

Jeg vil anbefale at også de som bruker tittelen legesekretær går bort fra denne tittelen. Personer med gammel legesekretærutdanning skal enten kalle seg sekretær, eller få autorisasjon som helsesekretær og bruke denne tittelen. Dette for å unngå å komme i strid med Helsepersonellovens § 74.

Gro Bengtson, forbundsleder, Helsesekretærforbundet i Delta