Vår historie

Fotpleier anno 1969. (Yrkestittelen fotterapeut kom ikke før i 1974)
Fotpleier anno 1969. (Yrkestittelen fotterapeut kom ikke før i 1974) © Fotterapeutforbundet

Fotterapeutforbundet, eller Norsk Fotpleierforbund som det het den gang, ble stiftet i Horten 16. mars 1952 av Margareta og Ronald Stensnes, der sistnevnte ble forbundets aller første formann. I starten var en av forbundets fremste oppgaver å høyne standarden på yrket ved å anskaffe faglitteratur og holde kurs. Samtidig kjempet de for en beskyttet tittel og en offentlig autorisasjon for yrkesutøverne.

Mye har skjedd siden begynnelsen. De første elevene ved en egen ettårig utdanning ble uteksaminert i 1964, retningslinjene for en offentlig autorisasjon ble utarbeidet i 1965, i 1973 ble det lagt fram en innstilling om en toårig utdanning, i 1975 ble det vedtatt å bytte tittel til fotterapeut og i 1978 byttet forbundet navn til Norske Fotterapeuters Forbund.

Medlemstallet i foreningen har samtidig vokst fra 164 i 1955, til 467 i 1966, 652 i 2006 og til over 900 i 2018. 

I 2012 da forbundet fylte 60 år, ble omsider navnet på forbundet endret til dagens Fotterapeutforbundet.

 

Protokoll fra 1955-1985
Viktig dokument: Protokollen fra 1955-1985

 

Starten – 1950-tallet

1952: Norsk Fotpleierforbund blir grunnlagt og man kjemper for å få en beskyttet tittel.

1955: FOTbladet utgis for aller første gang, forbundet starter med årlige landskurs og man får en lokalforening i Oslo. Året etter får man en lokalforening i Trondheim.

1957: Den første nordiske kongressen holdes i København.

1959: Det er ønske om egen skole, man vil skille fotpleien fra frisørfaget.

-60-tallet

1960: Østfold og Vestfold krets av NFF stiftes og planer om et nordisk forbund iverksettes.

1961: Det blir dannet lokalforeninger i Drammen og Hamar.

1964: En ettårig utdanning er et faktum og de første elevene uteksamineres.

1965: Forbundet vedtar retningslinjer for innvilgning av autorisasjon.

1968: Ronald Stensnes utnevnes til den første ridder av Den Gyldne Ekskavator.

-70-tallet

1970: Frisør og skjønnhetspleie blir MVA-pliktig, forbundet avverger avgift på fotpleie.

1973: Skolekomiteen framlegger innstilling til en ny skoleplan basert på toårig utdannelse.

1974: Forbundet velger tittelen fotterapeut og man vurderer en tilslutning til KFO (Delta).

1977: 25-årsjubileum med festmiddag i Oslo. Fotpleier ansettes for å avlaste sekretæren.

1978: Fotterapeut ble en beskyttet yrkestittel. Forbundet tar navnet Norske Fotterapeuters Forbund (NFF) og det kommer ny forskrift for offentlig godkjenning av fotterapeuter.

-80-tallet

1980: Oslo og Akershus krets melder seg ut av forbundet på grunn av interne stridigheter, blant annet med bakgrunn i arbeidet om tilslutning til KFO.

1981: Det bestemmes å ikke arbeide videre med medlemskap i KFO, men å vurdere andre mulige forhandlingsorganisasjoner.

1983: Det blir slutt på kretslagskontingent, året etter arrangeres diabeteskurs for første gang.

1987: Siste år med Nordisk kongress. Forbundet vedtar å ansette en sekretær på heltid og sekretariatet flyttes til Kristiansand.

1988: Diabetesforbundet ønsker refusjon på fotterapi. NFF søker om høyskoleutdanning.

1989: Man får ingen gjennomslag for refusjon og avslag på søknad om høyskoleutdanning.

-90-tallet

1990: Det er nye samtaler med KFO, og det kjempes mot en sammenslåing av hud og fot.

1991: Forbundet blir medlem av FIP-IFP, etter å ha fått forespørsler siden 1953.

1993: Forbundet blir medlem i KFO, etter et flertall i 1991. Det er interne stridigheter.

1994: IFID (Interessegruppen for fotterapeuter innen diabetes) dannes. Reform-94 i skolen er et faktum og fotterapeututdanningen blir treårig. Sekretariatet flyttes til Pilestredet i Oslo.

1995: FOTbladet endrer navn til Fotterapeuten.

1996: Fagkongressen arrangeres for første gang.

1999: Det vedtas frikjøp av forbundsleder, sekretariatet flytter inn hos KFO i Lakkegata.

2000-tallet

2000: Alle lærere i fotterapi tilknyttes NFF gjennom lærergruppen.

2001: Ny Lov om Helsepersonell trer i kraft, samtidig erstattes tittelen «offentlig godkjent fotterapeut» med «autorisert fotterapeut».

2002: Forbundet feirer 50 år. Planer om innføring av ny organisasjonsstruktur skaper turbulens, men blir midlertidig vedtatt.

2003: Ny organisasjonsstruktur vedtas. Et representantskap bestående av sentralstyre, ledere av kretsene og en delegat fra interessegruppene i NFF blir etablert som øverste organ, med årlige møter. Første «Verdens Fothelsemåned»
markeres.

2005: Forbundet lanserer sine nettsider og fagkongressen flyttes fra vår til høst.

2007: Det blir vedtatt å fortsette arbeidet for en treårig høyskoleutdanning.

2008: Medlemssider på nettet lanseres og det arrangeres kurs i diabetes ved høyskolen i Gjøvik. Forbundet tar affære mot et nettbasert studietilbud som tilbyr utdanning i fotterapi uten undervisning i praktiske ferdigheter, og tilbudet legges ned.

2010 tallet

2010: Forbundet lager faglige kriterier for skoler, og lanserer minstekrav til lokaler og utstyr. På representantskapsmøtet vedtas det å la det gå to år mellom hvert møte.

2011: 56 personer drar på fagtur til Kina. Reisen blir en stor suksess og gjentas året etter.

2012: Det vedtas nytt navn: Fotterapeutforbundet.
Til tross for at Helsedirektoratet fraråder høyskoleutdanning, fortsetter kampen.
I forbindelse med 60-årsjubileet på Sundvollen arrangeres den første nordiske kongressen siden 1987. Det vedtas å opprette en komite på tre personer for nedsetting av krav/kriterier til medlemskap. Jorunn Randgaard og Ann Beate Grasdalen ansettes som organisasjonskonsulenter, førstnevnte med administrativt ansvar.
Samhandlingsreformen i helsevesenet.

2013:

 • Fokus på pasientrettigheter
 • Bekymringsbrev om utdanningen
 • Nytt grafisk design

2014:

 • Kollektivt medlemskap i Bedriftsforbundet tegnes
 • Krav til medlemskap om faglig oppdatering iverksettes. Kravet er 20 poeng i løpet av en treårsperiode.
 • Prosjekt «Se Risikofoten» innføres. Målet er at alle medlemmer skal kunne identifisere en risikofot hos diabetikere på nivå 1 eller 2.
 • FBT blir stiftet
 • Iverksetting av krav om faglig oppdatering
 • Retningslinjer for markedsføring og logo

2015:

 • Videreutdannelsen innen diabetes igangsettes på ny. Nå som høyskolestudium med 10 studiepoeng. Første året på høyskolen i Oslo/Akershus, så overtar Høyskolen i Drammen.
 • Helsedirektoratet setter krav til helsepersonell om digital journalføring fra 1. september.
 • Videreutdanning innen diabetes
 • Elevfagdag i Oslo

2016:

 • Grasdalen fratrer som organisasjonskonsulent i januar.
 • Videreutdannelsen Biomekanisk terapi med 30 studiepoeng tilbys fotterapeuter ved høyskolen i Drammen.
 • Vinner langvarig rettsak med Folkeuniversitetet, som Fotterapeutforbundet vinner i tingretten, men som ankes, avsluttes med forlik.
 • Første nettbaserte opplæring

2017: 

 • Lanserer kompetansehevingsplan
 • Nordisk samling og studieturer
 • Politisk arbeid om refusjonsordning

2018:

 • Fotterapeutforbundet presenterer sine nye nettsider.
 • Valgperioder på fire år vedtas.
 • Filmpremiere for promoteringsfilm
 • Innføring av internasjonal fothelsedag
 • Bestilling av fagplan for en bachelor

2019:

 • Ny veileder for journalstandard
 • Arrangerer debatt under Arendalsuka
 • Stortingsbesøk om fotamputasjon

2020 tallet:

2020:

 • Klinikker stenges grunnet pandemien!
 • Fagkongressen avlyses
 • Digitalt representantskap på høsten

2021:

 • Prisen Årets fotterapeut lanseres
 • Forbundet rundet 1000 medlemmer
 • Ny film om diabetes og fothelse

2022:

 •  Fotterapeutforbundet feirer 70 år!

Sitat bilde