Opplæring for tillitsvalgte i AVYO

Viktig at alle våre tillitsvalgte får så lik opplæring som mulig.

AVYO og Delta jobber nå sammen med å utarbeide en felles grunnopplæring for alle nye tillitsvalgte. Opplæringen vil inneholde kunnskap og verktøy for å bli godt rustet til oppgavene som venter. Planlagt igangsettelse av ny opplæring er innen utgangen av 2022.

Det er viktig at alle våre tillitsvalgte får så lik opplæring som mulig. Mens vi venter på ny grunnopplæring vil AVYO kjøre opplæring som følger:

Opplæringen går over et år. Mellom kursdelene skaffer de tillitsvalgte seg erfaring fra arbeidsplassen som de så tar med inn i de ulike kursdelene for diskusjon, gruppeoppgaveløsning og refleksjoner. For hver del bygges det på med flere tema og fordypning i ulike emner. Hovedmålet er å dyktiggjøre de tillitsvalgte og trygge dem i rollen. Gjennom grunnopplæringen får de tillitsvalgte økt bevissthet og kunnskap rundt egen rolle og funksjon, samt det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet i Staten.

Opplæringen består av en blanding av undervisning, erfaringsdeling og oppgaveløsning.

 

Noen av temaene i grunnopplæringen:

• Arbeidsmiljøloven – HMS – IA
• Hovedavtalen m/tilpasningsavtalen
• Hovedtariffavtalen
• Kommunikasjon
• Lønnspolitikk/lokale forhandlinger
• Organisasjonsoppbygging
• Personalpolitikk
• Personalreglement
• Rollen som tillitsvalgt
• Forvaltningsperspektivet
• Etiske retningslinjer i staten

Opplæring i avdelingene

AVYO sentralt kjører også opplæring av alle plasstillitsvalgte med vara og hovedtillitsvalgte med vara. Opplæringen skal gi bedre kunnskap og opplæring om blant annet de forvaltningsmessige prinsippene, hva som er politisk styring og hva som er gjenstand for medbestemmelse og hvem som er de ulike aktørene og hvilken rolle de har.

Dette er årlig opplæring som tas avdelingsvis. Under pandemien har denne vært delt opp i emner og kjørt digitalt. Fra 2022 vil dette kjøres ute i den enkelte avdeling.

Opplæringen skal gi bedre kunnskap og opplæring om:

• de forvaltningsmessige prinsippene
• hva som er politisk styring og hva som er gjenstand for medbestemmelse
• hvem som er de ulike aktørene og hvilken rolle de har
• prinsipper, retningslinjer og ikke minst rettigheter og plikter ut fra hovedavtalene
• hvordan fullmaktstrukturen ser ut
• hva som er et prosjekt-MBA
• hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger
• IA-avtalen
• samhandlingens betydning

Fagsamlinger

AVYO sentralt har fagsamlinger for ulike grupper tillitsvalgte som for eksempel alle Hovedtillitsvalgte i NAV eller alle tillitsvalgte i Helfo.

{{article.preface}}