Resolusjon: Tillit og samarbeid er demokratiets grunnmur

Resolusjon: Tillit og samarbeid er demokratiets grunnmur
Foto: Colourbox

I en tid preget av krig, ustabilitet og klimakrise er tillit, internasjonalt samhold og samarbeid stadig viktigere.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 22. november 2023.

Mange ulike institutter som svenske V-dem og Democracy Index viser at demokratiet er under press og autokratier har framgang over hele verden.

Demokrati kjennetegnes ikke bare av frie valg, men også for forhold som organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og fravær av korrupsjon. En fri, uavhengig og redaktørstyrt presse er også en viktig suksess-faktor i et demokrati.

Mange land opplever fallende tillit og økt mistro mot politikerne og de demokratiske institusjonene. Økende økonomiske forskjeller gir i seg selv grobunn for mistro og uro og gir næring til en negativ form for populisme og konspirasjonsteorier som undergraver tilliten velgerne har til sine valgte ledere.

Tilliten er den mest verdifulle kapitalen i et demokrati, tillit er like viktig overfor makthavere som mellom grupper og individer i samfunnet. Den tar tid å bygge opp og er rask å rive ned.

Tillit misbrukes bevisst av både grupper og stater som jobber for å destabilisere demokratiske samfunn. Hybrid krigføring, terror, falske nyheter og digitale trusler øker i omfang. Digitalisering og kunstig intelligens gir store muligheter, men den bringer også med seg nye utfordringer og risikoer i dette bildet.

Åpenhet og tillit er sammen med demokrati og rettsstat nøkkelkomponenter for å skape en stabil og bærekraftig framtid. Derfor er det viktig at vi jobber aktivt for å styrke tillitsbåndene, fremmer internasjonalt samhold og oppmuntrer til konstruktivt samarbeid i en tid som krever felles innsats.

Samarbeid er en brobygger som kan forsterke tillit, styrke internasjonalt samhold og berike samarbeidet ved å inkludere ulike stemmer og perspektiver. Partssamarbeid gir oss et rammeverk for å bygge en fremtid preget av inkludering, samarbeid og bærekraft.

Flere alvorlige konflikter har gitt en mer ustabil verdenssituasjon med krig som resultat. I tillegg til å jobbe for å skape tillit og samarbeid må verdenssamfunnet stille opp mot brutaliteten krig og terror gjør mot sivilbefolkning og uskyldige ofre.

Delta mener:

  • Når nasjoner forener krefter, kan de bedre håndtere komplekse problemstillinger og utveksle ressurser og kunnskap.
  • Tillit styrkes gjennom åpenhet, ytringsfrihet og at rettsstaten ettergår de som misbruker sin makt.
  • Politikere og andre som er valgt på tillit må være tydelige i sin rolle som representant for de som har valgt dem, ikke misbruke posisjon til egen vinning.
  • Fagbevegelsen har et viktig ansvar for at demokratiske institusjon og rettsstaten beholder legitimitet samtidig som den skal utøve nødvendig kritikk av makthaverne