Resolusjon: Satsing på kompetanseutvikling må gjelde alle

Resolusjon: Satsing på kompetanseutvikling må gjelde alle
Foto: Colourbox

Kompetanse er nøkkelen til å møte de store samfunnsendringene, mener Deltas representantskap. Det ligger et stort potensial i at alle ansatte i mye større grad får utviklet, verdsatt og brukt sin kompetanse.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 22. november 2023.

Samfunnet står overfor store utfordringer når det gjelder teknologisk utvikling, befolkningsendringer, globalisering, ressurstilgang og miljø- og klimasituasjonen. Kompetanse er et av de viktigste svarene for å møte disse endringene.

Det ligger et stort potensial i at alle ansatte i mye større grad får utviklet, verdsatt og brukt sin kompetanse. YS’ arbeidslivsbarometer viser store forskjeller mellom utdanningsnivå og yrkesgrupper. De som har lang utdanning får og bruker i langt større grad muligheten til kompetanseutvikling. Dette handler om arbeidsgivers tilrettelegging og prioritering, men også om ansattes muligheter og interesse for kompetanseutvikling.

Skal vi klare den nødvendige omstillingen av offentlige tjenester må alle yrkesgrupper involveres i kompetanseutviklingen. I utviklingen av fremtidens kompetanse er det å satse på fagbrev og fagskole like viktig som å satse på høyskole- eller universitetsutdanning.

En bedre oppgavedeling med bruk av rett person på rett plass er helt avgjørende for å sikre hensiktsmessig bruk av kompetansen. Det må være bruk og plass for alle i et arbeidsliv i endring. Da må alle også sikres kompetanseutvikling som gjør at de er relevante i et arbeidsliv i stadig endring.

Delta mener at:

  • Arbeidsgivere må sørge for at alle ansatte sikres en kompetanseutvikling som gjør demrelevante i arbeidslivet når krav og oppgaver endres.
  • Ansatte må stille krav til at arbeidsgiver muliggjør kompetanseutvikling.
  • Fagforeninger og tillitsvalgte må synliggjøre verdien av - og motivere medlemmene til kompetanseutvikling.
  • Det må avsettes tilstrekkelig tid og midler slik at den enkelte arbeidstaker sikres kompetanseutvikling i arbeidstiden.
  • Kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling. Både formal- og realkompetanse skal vurderes.
  • Det må utarbeides kompetanseplaner på alle nivåer i virksomheten.
  • Vi må bekjempe fastlåste oppfatninger om funksjons- og rollefordeling mellom yrkesgruppene, og se på hvilke oppgaver som skal løses og hvilken kompetanse som trengs for å løse de oppgavene.
  • Det å sikre livslang læring for alle vil kreve en omfattende styrking av de økonomiske rammebetingelsene for offentlig tjenesteyting.
  • Utdanningsinstitusjonene må satse mer på modulbasert opplæring og andre fleksible opplæringsløp som lettere kan kombineres med jobb. Like viktig blir det å bruke muligheten som ligger i teknologiutviklingen for å sikre fleksibel læring tilpasset arbeidslivets behov.