Resolusjon: Konkurranseutsetting

Resolusjon: Konkurranseutsetting
Foto: Colourbox

Inntekten skal ikke bestemme om du får en verdig alderdom og en god utdanning. Derfor skal vi betale for dette over skatteseddelen, og løse oppgavene i fellesskap.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 22. november 2023.

I Norge løser vi de store samfunnsoppgavene i fellesskap; fra barnehage og skole, til eldreomsorg, sykehus og brannvesen. Vi er enige om at det ikke er inntekten din som skal bestemme om du får en verdig alderdom og en god utdanning, og at vi derfor skal betale for dette over skatteseddelen heller enn rett fra egen lommebok. At vi løser oppgavene sammen betyr også at vi tar alle samfunnets gode krefter i bruk.

Det offentlige har ansvaret for å levere hele bredden av tjenester til sine innbyggere, og det ansvaret kan ikke politikerne sette ut på anbud. De må sørge for at alle som leverer tjenester til fellesskapet og på vegne av fellesskapet har ryddige og gode lønns- og arbeidsforhold uavhengige av arbeidsgiver.

Det offentlige ansvaret og kravet om kvalitet i tjenestene ligger fast. Samtidig må tjenestene hele tiden utvikles.

I Norge er det tradisjon for at privat og ideell sektor supplerer det offentlige i å produsere og levere velferdstjenester. Delta er enig i at dette kan være en god løsning gitt like god kvalitet i tjenestene samt like gode lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne. Penger som overføres fra det offentlige til private og ideelle tjenestetilbydere må brukes til å gi et godt tjenestetilbud, uten at det går på bekostning av de ansatte.

Konkurranseutsetting, virksomhetsoverdragelser og tariffhopping som forringer lønns- og arbeidsbetingelser er en uakseptabel praksis som må motvirkes. Reduksjon av kostnader gjennom lavere lønninger og dårligere pensjoner er ikke effektivisering, men omfordeling fra arbeidstakere til arbeidsgivere og eiere.

Delta har erfaring med at ansatte i virksomheter som har blitt konkurranseutsatt og overdratt til private eiere i flere tilfeller har fått dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Særlig pensjonsrettighetene har blitt svekket, ofte allerede ved overgangen fra offentlig til privat drift. Dette er ikke akseptabelt. Deltas klare krav er at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår inngår som vilkår ved konkurranseutsetting av offentlige oppgaver.

Delta mener:

  • Det offentlige, gjennom demokratisk valgte politikere, har det øverste ansvaret for at innbyggerne får gode tjenester, uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Organisering av tjenestetilbudet skal ha best mulig tjenester som utgangspunkt.
  • Privat og ideell sektor er et viktig supplement til det offentlige i å produsere og levere tjenester.
  • Offentlige midler til kjøp av velferdstjenester fra private eller ideelle tjenestetilbydere skal brukes til å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud, uten at det går på bekostning av de ansatte.
  • Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår må inngå som vilkår ved konkurranseutsetting av offentlige oppgaver.
  • God involvering av tillitsvalgte er avgjørende for å skape gode omstillingsprosesser.
  • Ved konkurranseutsetting av offentlig tjenester må det være åpenhet om drift og regnskap i tjenestene slik at det er mulig å kontrollere tjenestenes økonomi og at det ikke tas ut utbytte som ikke gagner selve tjenesten.
  • Ingen virksomheter skal kunne organisere seg vekk fra medbestemmelse.