Resolusjon: Øk trykket for en bedre oppgavedeling i helsetjenesten

Illustrasjonsfoto fra sykehuset Kalnes (foto: Delta)
Illustrasjonsfoto fra sykehuset Kalnes (foto: Delta)

Helsepersonellkommisjonens rapport følger opp Deltas mangeårige påpekning av å få rett person på rett plass til rett tid. Nå må helseforetak og kommuner ta et krafttak for å følge opp kommisjonens klare retningsvalg.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 22. november 2023.

Helsepersonellkommisjonens rapport, «Tid for handling» ble lagt frem i vår. Kommisjonen gir en viktig marsjordre om å satse på bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene i helse- og omsorgstjenestene. Kommisjonen følger opp Deltas mangeårige påpekning av at rett person må på rett plass til rett tid.

En satsing på oppgavedeling, må også følges opp av en satsing på kompetanseutvikling gjennom blant annet høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolen, slik at både helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper gjennom videreutdanning kan gå inn i nye roller og få nye oppgaver.

Delta er fornøyd med utviklingen og at oppgavedeling i den politiske debatten er blitt en av de viktigste løsningene for å møte en fremtid med økt press på helsetjenestene blant annet gjennom at vi blir flere eldre, på færre ansatte. Samtidig er vi utålmodige på at det politiske fokuset og ambisjonen må følges opp med konkrete endringer ute på den enkelte arbeidsplass. Nå må helseforetak og kommuner ta et krafttak for å følge opp kommisjonens klare retningsvalg.

Delta mener

  • Arbeidet for å bedre oppgavedelingen må styrkes og prioriteres i offentlige budsjetter.
  • Arbeidsgivere skal gjennom bred ansattinvolvering, skaffe seg god kjennskap til de ulike yrkesgruppenes kompetanse.
  • Ansatte og tillitsvalgte må få være med på å bidra aktivt i arbeidet med forbedring og fordeling av oppgaver.
  • Framskrivinger av kompetansebehov må også ta utgangspunkt i morgendagens arbeidsliv, og ikke bare hvordan vi løser oppgavene i dag.