Resolusjon: Bemanningsutfordringene i helse- og omsorg

Resolusjon: Bemanningsutfordringene i helse- og omsorg
Foto: Colourbox

Behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke sterkt i årene som kommer. Det blir stadig flere eldre pr innbygger i arbeidsfør alder og behandlingsmulighetene øker.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 23. november 2022.

Pandemi, krig, naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser gjør at vi må ha beredskap for at det kan komme kriser, og helse- og omsorgstjenestene må ha kapasitet til å kunne håndtere dette. Samtidig øker forventningene til kvaliteten på tjenestene, og ressursene er under stadig høyere press.

For å møte fremtidens utfordringer uten å redusere kvaliteten på velferdstjenestene må vi tenke nytt om hvordan vi organiserer og bruker kompetansen. En bedre oppgavedeling med mer hensiktsmessig bruk av kompetansen kan bidra til både bedre kvalitet og mer effektive tjenester. Kompetanseutvikling er avgjørende for å kunne nyttiggjøre fullt ut den teknologisk og medisinske utviklingen. Også hensynet til miljø- og klima gjør at velferdsoppgavene må løses på nye måter.

Vi må også tenke nytt om mobilisering av arbeidskraft. I dag jobber om lag 78 prosent av turnusansatte i pleie- og omsorgssektoren deltid (KS 2021). En rapport fra Menon viser at dersom alle som i dag jobber deltid i disse tjenestene jobbet fulltid ville vi mobilisert 110.000 årsverk. Vi vet samtidig at om lag en tredjedel av sykefraværet skyldes forhold på jobben. Mange presses ut for tidlig fra arbeidslivet og mange unge sliter med å komme inn.

Delta mener at

  • Alle som jobber deltid skal ha mulighet til full stilling. Alle stillinger i helse- og omsorgstjenestene må som hovedregel lyses ut som fulltidsstillinger.
  • Vi må jobbe forebyggende og partsbasert for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø som hindrer sykefravær og som bidrar til at flest mulig kan stå lengst mulig i jobb.  
  • Partene i den enkelte virksomhet må prioritere strategisk kompetanseplanlegging. Å kartlegge det fremtidige kompetansebehovet, sikre oversikt over kompetansen hos de ansatte, avdekke kompetansegap og bygge riktig kunnskap er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester.
  • Virksomhetene må sørge for en mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom yrkesgruppene slik at kompetansen brukes best mulig. Vi må sørge for rett person på rett plass til rett tid.
  • Lønns- og arbeidsvilkårene må være slik at de stimulerer både til nyrekruttering og til at ansatte blir i tjenestene.
  • Både sykehus og kommuner må følge opp lærlingeløftet og sørge for læreplasser for elever som ønsker fagbrev.
  • Den teknologiske og medisinske utvikling må foregå på menneskenes premisser. Dette krever en systematisk satsing på kompetanseutvikling slik at alle forblir relevante og attraktive i arbeidslivet.