Deltas tariffpolitiske retningslinjer er revidert

De tariffpolitiske retningslinjer for 2020-22 legger grunnlaget for Deltas tariffpolitikk i perioden. Nå er retningslinjene oppdatert med den økonomiske situasjonen og erfaringer fra koronapandemien.
De tariffpolitiske retningslinjer for 2020-22 legger grunnlaget for Deltas tariffpolitikk i perioden. Nå er retningslinjene oppdatert med den økonomiske situasjonen og erfaringer fra koronapandemien.

Kongressen har vedtatt en oppdatering av de tariffpolitiske retningslinjene for 2020-22. Oppdateringene er knyttet til den økonomiske situasjonen, pensjon og erfaringer fra koronapandemien.

Tariffpolitiske retningslinjer for 2020-2022 ble vedtatt av representantskapet høsten 2019, og legger grunnlaget for Deltas tariffpolitikk i perioden. På Deltas kongress 25. november ble retningslinjene revidert for å sikre at de er mest mulig oppdatert. Endringene er knyttet til den økonomiske situasjonen, pensjon og noen presiseringer basert på erfaringer fra koronapandemien.

Det ble også vedtatt tillegg om at Delta vil jobbe for økt tariffdekning for medlemmer i privat sektor og at lønnsvekst for ledere ikke skal være høyere enn lønnsveksten som avtales for andre grupper.

Den økonomiske situasjonen

Delta skal arbeide mot de samme mål tidligere, men de tariffpolitiske retningslinjene har nå fått en oppdatert beskrivelse av den den økonomiske situasjonen i Norge.

Dette er lagt til:

«Lønnsutviklingen gjenspeiler den økonomiske situasjonen i Norge. Før koronapandemien gikk norsk økonomi godt. Nå er situasjonen endret. Strenge smitteverntiltak og næringsforbud i enkelte bransjer har bremset og dels stanset produksjon og etterspørsel i flere bransjer, både i Norge og i resten av verden. Bruttonasjonalproduktet (BNP) for fastlands-Norge er forventet å krympe med nærmere 4% i 2020. Brexit, svak vekst i EU og handelskrigen mellom Kina og USA skaper ytterligere usikkerhet om vekstutsiktene i Norge. Vi forventer likevel en kraftig vekst i BNP i 2021, men fra et lavt nivå i 2020. Samlet sett bør det være rom for reallønnsvekst når vi ser hele tariffperioden 2020-2022 under ett.»

Erfaringer fra koronapandemien

Koronapandemien har ført til endringer arbeidslivet, og viktigheten av godt partsarbeid har sjelden vært viktigere. Dette gjenspeiles i de oppdaterte tariffpolitiske retningslinjene, ved at følgende er lagt til:

«Vi ser nå en utvikling hvor ny teknologi, digitalisering og reformer er i ferd med å endre arbeidsplasser, arbeidskraftsbehov og tjenestene. Koronapandemien har bidratt til å akselerere denne utviklingen, og da særlig når det gjelder bruk av fjernarbeid, digitalt arbeid og digitale møteplasser. Det er viktig at Delta og Deltas medlemmer er aktive bidragsytere og påvirker utviklingen av fremtidens arbeidsplasser og velferdstjenester. Også hensynet til miljø og klima må ivaretas i disse prosessene. Riktig og tilstrekkelig kompetanse hos ansatte og et velfungerende partssamarbeid på alle nivå er en nøkkel for å møte fremtiden.»

Også under temaet «Arbeidstid» er erfaringene fra koronapandemien lagt til:

«Koronapandemien har også vist at den utbredte deltidskulturen i helsevesenet gir utfordringer for både smittevern og for å sikre tilstrekkelig beredskap. Arbeidet med å redusere deltidsstillinger og utvikle en heltidskultur må derfor intensiveres.»

Pensjon

Det er ikke gjort endringer i punktene som skisserer Deltas politikk på området,  men teksten er oppdatert slik at den ivaretar de siste endringene på området.

Det er også lagt til et punkt om at yrkesgrupper som hindres fra å styrke sin pensjon gjennom arbeidslinja på grunn av særaldersgrense, må sikres en alderspensjon på linje med arbeidstakere uten særaldersgrense.