Retningslinjer og rutiner for valg av avtaletillitsvalgte i Delta

Dette er en informasjonsside om retningslinjer og rutiner for valg av avtaletillitsvalgte i Delta.

For valgkomitéer og andre som forbereder valg av avtaletillitsvalgte

Har du spørsmål om hvordan valg av avtaletillitsvalgte skal gjenomføres?

Logg inn for tilgang til alt innhold på denne siden.

Hopp direkte til:

1 Innledning

Valg av øverste avtaletillitsvalgt (for eksempel hovedtillitsvalgt, foretakstillitsvalgt ev. koordinerende hovedtillitsvalgt) skal gjennomføres først av og blant alle medlemmer innenfor den virksomheten/arbeidsgiveren den øverste avtaletillitsvalgte blir ansvarlig for.

For å sikre at alle valg er gjennomført innen utløpet av mars i det enkelte år, skal valg av den øverste tillitsvalgte innenfor virksomheten være gjennomført innen utløpet av januar.

Deretter skal den øverste avtaletillitsvalgte ta ansvar for gjennomføringen av de øvrige valg av avtaletillitsvalgte av og blant medlemmene innenfor den delen av virksomheten/området som valget omfatter.

Aktive medlemmer i virksomheten/arbeidsstedet er valgbare.

2 Valgperiode

 • Valgperioden er to år.
 • Valg innenfor et avtaleområde skal være gjennomført innen utløpet av mars i år med oddetall (2013, 2015, 2017 etc.).
 • Eventuelt skifte av tillitsvalgt skjer som hovedregel innen en måned etter at valget er gjennomført.
 • Dersom den avtaletillitsvalgte slutter i valgperioden, velges ny avtaletillitsvalgt for resten av perioden.
 • Regionkontorene har ansvar for å påse at valget er gjennomført.

3 Innkalling til valg

Den øverste avtaletillitsvalgte, eventuelt utvalg av tillitsvalgte, har ansvar for å kunngjøre at det skal finne sted valg på avtaletillitsvalgt.

Den øverste avtaletillitsvalgte, eventuelt utvalg av avtaletillitsvalgte, har ansvar for å tilrettelegge for den praktiske gjennomføringen av valgprosessen.

Kunngjøring om valg kan gjøres gjennom oppslag på arbeidsplassen og/eller ved e-post/brev til alle medlemmer i virksomheten som omfattes av den avtaletillitsvalgtes ansvarsområde.

Kunngjøringen skal inneholde hvilket valg som skal gjennomføres, og en oppfordring om å fremme forslag til kandidater og med angivelse av hvem som er mottaker av forslag på kandidater. I tillegg må kunngjøringen inneholde frist for å fremme forslag på kandidater, samt informasjon om når og hvordan valg skal gjennomføres.

Dersom det før kunngjøringen av valget foreligger kandidater som allerede har sagt seg villig til å stille, kan kunngjøringen også inneholde informasjon om den eller de kandidater som allerede har sagt seg villig til å påta seg vervet.

Medlemmene kan også i kunngjøringen informeres om at i de tilfeller hvor det kun foreligger en kandidat som har sagt seg villig til å påta seg et verv anses denne som valgt.

I de virksomheter det ikke er avtaletillitsvalgt eller utvalg av tillitsvalgte skal ansvaret for kunngjøring og gjennomføring av valg ivaretas av regionkontoret.

4 Gjennomføring av valg

Måten å gjennomføre valg på skal sikre det enkelte medlem en lik rett og mulighet til å avgi stemme ved valget.

Valg bør derfor fortrinnsvis gjennomføres som postale eller elektroniske valg, og kun unntaksvis på medlemsmøter i de tilfeller det oppfattes at alle medlemmer har den samme likeverdige muligheten til å delta på medlemsmøtet (f eks ved valg av plasstillitsvalgte).

I de tilfeller det ikke er kandidater til vervet eller virksomheten mangler en avtaletillitsvalgt gis administrasjonen ved den som til enhver tid er delegert slik fullmakt mulighet til å utpeke avtaletillitsvalgt for den resterende del av valgperioden.

5 Valg av valgkomité for valg av virksomhetens øverste avtaletillitsvalgte

Valgkomiteen velges året før valgperioden utløper.

Valgkomiteen skal bestå av minst tre personer.

Dersom det ikke er valgt valgkomité utgjør de eksisterende avtaletillitsvalgte ved virksomheten valgkomité. Avtaletillitsvalgte som er kandidater til et eller flere av vervene som skal besettes kan ikke sitte i valgkomiteen.

Dersom det ikke finnes tre eller flere avtaletillitsvalgte som ikke er kandidater til vervene, suppleres valgkomiteen med en eller flere representanter som oppnevnes av regionens representant i hovedstyret slik at valgkomiteen minimum består av tre representanter.

I de tilfeller valgområdet omfatter en virksomhet som berører mer enn en region skal eventuelle supplerende representanter til valgkomiteen oppnevnes av forbundsleder. Administrasjonsdirektør fastsetter da hvilket regionkontor/avdeling som skal ha ansvaret for å påse at valgene blir gjennomført.

6 Valgkomiteens oppgaver

 • Valgkomiteen skal på egnet måte oppfordre medlemmene til å fremme forslag på kandidater.
 • Valgkomiteen skal forespørre kandidatene om de ønsker å stille til valg, evt. gjenvalg.
 • Valgkomiteens innstilling vedlegges stemmematerialet.
 • Valgkomiteen skal forestå gjennomføringen av valget som skal skje skriftlig.
 • I de tilfeller der det ikke foreligger forslag på kandidat, får valgkomiteen fullmakt til å utpeke en kandidat i samråd med det aktuelle regionkontoret. 
 • Valgkomiteen skal underrette arbeidsgiver om valget iht. hovedavtalenes bestemmelser.
 • Valgkomiteen skal skriftlig underrette regionkontoret om hvem som er valgt.

7 Spesielle bestemmelser

I de tilfeller der det skal velges kandidater fra Delta til avtaletillitsvalgtverv, styrerepresentasjon eller tilsvarende på vegne av andre ansatte/organisasjoner på arbeidsplassen, skal samme regler benyttes, med unntak av valgbare kandidater.

Valgkomiteens flertallsinnstilling er ved slike valg Deltas kandidat, med alle Deltas medlemmer som grunnlag i forhold til for eksempel, listesamarbeid, forholdstallsvalg etc.

8 Ved sammenslåing av virksomheter gjelder følgende regler

Pkt. 1-7 i «Retningslinjer for valg av avtaletillitsvalgte» gjelder. Unntaksbestemmelser er knyttet til punkt 1-5, og her gjelder følgende:

8.1 Innledning:

I de tilfeller det er flere øverste avtaletillitsvalgte, gjelder følgende:

Regionskontorene har ansvar for planlegging og gjennomføring av valg av ny øverste avtaletillitsvalgt.

8.2 Valgperiode

For å komme i takt med Deltas valgperiode, jfr. pkt. 2 i retningslinjer, velges ny avtaletillitsvalgt for resten av perioden.

8.3 Innkalling til valg

Regionskontorene har ansvar for kunngjøring og praktisk gjennomføring av valg på øverste avtaletillitsvalgt.

8.4 Gjennomføring av valg

Pkt. 4 i retningslinjene gjelder

8.5 Valg av valgkomité for valg av virksomhetens øverste avtaletillitsvalgte

Det skal opprettes valgkomite, med representasjon fra hver av de sammenslåtte virksomhetene.

Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere valgkomite med representasjon fra det berørte virksomheter, ivaretar regionskontoret hele valgprosessen i tråd med Deltas demokratiske prinsipper for valg.

Resultatet av valg av øverste tillitsvalgte meldes til arbeidsgiver av valgkomite eller regionskontor.