Lønnsoppgjøret i Spekter 2024: Enighet i innledende sentrale forhandlinger

I MÅL. YS Spekter-ledere Trond Ellefsen og Spekter forhandlingsleder Anne Kari Bratten skaker hånd etter å ha blitt enige i de innledende sentrale forhandlingene.
I MÅL. YS Spekter-ledere Trond Ellefsen og Spekter forhandlingsleder Anne Kari Bratten skaker hånd etter å ha blitt enige i de innledende sentrale forhandlingene.

YS-medlemmene i tariffområde Spekter er sikret et lønnstillegg på minimum kr. 13650 før forhandlingene nå fortsetter i virksomhetene. Sykehusansattes lønnstillegg blir forhandlet senere i vår.

– Resultatet er et godt utgangspunkt for de forhandlinger som nå skal gjennomføres ute i virksomhetene. Vi forventer at partene lokalt blir enige om solide lønnstillegg, slik at våre medlemmer sikres reallønnsvekst i årets oppgjør, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Andre resultater:

  • Etter- og videreutdanning: Enighet om å følge utviklingen i arbeidet med en kompetansereform som er avtalt i årets lønnsoppgjør i industrien.
  • Kunstig intelligens (KI): De sentrale parter framhever betydningen av gode drøftinger med de tillitsvalgte ved innføring av KI. Det partssammensatte «Utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse» gis i oppgave å belyse utviklingstrekkene og betydningen av innføringen av kunstig intelligens for virksomheter og arbeidstakere, og hvordan man kan legge til rette for gode prosesser mellom de lokale partene.
  • Fjernarbeid/hjemmekontor: Enighet om at lønns- og arbeidsforhold skal drøftes med de tillitsvalgte også i forbindelse med fjernarbeid/hjemmekontor. Enighet om å be arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere om bestemmelsene om yrkesskadeforsikring for hjemmekontor/fjernarbeid er tilpasset dagens arbeidsliv.

Viktig oppgave for tillitsvalgte

– Tillitsvalgte har en viktig oppgave foran seg som forhandlingsledere. Jeg vil også oppfordre medlemmene til å gi innspill og støtte opp om sine tillitsvalgte i de lokale forhandlingene, sier Trond Ellefsen. 

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene skjer senere i vår.

Disse virksomhetene er omfattet av innledende A-forhandlinger

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. De er ansatt i blant annet helseforetakene, Vy, Vy Buss, NRK, Avinor, Norges Bank, studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager og teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2023. 

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

I de innledende sentrale forhandlingene blir partene enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger.

Tariffoppgjøret i Spekter avsluttes med sentrale forhandlinger (fase 3-forhandlinger) etter at det er gjennomført lokale forhandlinger i virksomhetene.

Spesielt for område 11 Helseforetak uten sykehusdrift

Område 11 er omfattet av sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1)

Spesielt for område 10 Helseforetak med sykehusdrift og område 13 Sykehus med driftsavtale

Merk at minimums lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13).

For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og lønns- og andre arbeidsvilkår (A2), eventuelt etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Forhandlingsdatoer og frister for videre forhandlinger

B-delsforhandlinger i område 1-9, og 12

Frist: 3. mai kl. 12.00

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift, område 11 Øvrige helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale

Sentrale A1-forhandlinger: 3. mai
Sentrale A2-forhandlinger: 15. mai
B-delsforhandlinger: Frist for de videre forhandlinger i område 10,11 og 13 avtales senere.

Mer om lønnsoppgjøret