Lønnsoppgjøret 2020: Enighet mellom Delta og PBL

Partene i PBL-oppgjøret. Fra høyre: Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Trond Ellefsen, Delta, Espen Rokkan, PBL og Anne Lindboe, PBL. (Foto: Stig Brusegard)
Partene i PBL-oppgjøret. Fra høyre: Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Trond Ellefsen, Delta, Espen Rokkan, PBL og Anne Lindboe, PBL. (Foto: Stig Brusegard)

Delta er fornøyd med at arbeidstagere som etter avtale med arbeidsgiver tar relevant fagbrev i løpet av tilsettingsperioden, skal lønnes som fagarbeider.

Mandag 5. oktober ble det enighet mellom Delta og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) enige om ny tariffavtale. Det ble et økonomisk resultat på linje med frontfaget. Med de tillegg som ble avtalt i fjor, og gitt fra 1.1.2020, er oppgjøret allerede på nivå med frontfaget. Derfor var det ikke rom for generelle tillegg i årets oppgjør.

- Alle våre medlemmer i barnehagene gjør en fenomenalt viktig jobb, og vi skulle gjerne oppnådd et enda bedre resultat for dem. Men med den situasjonen norsk økonomi befinner seg i nå, så var dette akseptabelt.

Det sier Trond Ellefsen, nestleder i Delta og forhandlingsleder i PBL-området. 

Delta hadde på forhånd fremmet krav om at assistenter som tar fagbrev skal få lønn som fagarbeidere.

- Vi er tilfreds med at vi fikk arbeidsgiver med på dette, sier Ellefsen.

Nå er følgende formulering på plass i tariffavtalens punkt 3.3.2 - avlønning av arbeidstakere med fagbrev. 

«Arbeidstagere som etter avtale med arbeidsgiver tar relevant fagbrev i løpet av tilsettingsperioden, skal lønnes som fagarbeider».

- Utdannelse skal alltid lønne seg, sier Deltas nestleder, og viser til at lønnsforskjellen mellom en ufaglært og fagarbeider ligger mellom kr 25.000 og 50.000. Det blir helt feil om arbeidsgiver skal dra nytte av at ansatte i barnehagen tar fagbrev, men ikke vil betale for det.

Oppgjøret i korthet

  • Økonomisk ramme for oppgjøret er på 1,7 prosent. På linje med frontfaget.
  • Arbeidstagere som etter avtale med arbeidsgiver tar relevant fagbrev i løpet av tilsettingsperioden, skal lønnes som fagarbeider.
  • Partssammensatt utvalg skal jobbe med overgangen til ny AFP-ordning.
  • Partene er enige om økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Hovedavtalens bestemmelser om partssamarbeid på arbeidsplassen er styrket. Partene er også enige om at klima- og miljøtiltak inngår som en del av partssamarbeidet.

Økonomi

I PBL-området ble det i fjorårets oppgjør avtalt særskilte hevinger av minstelønnen både fra 2019 og for enkelte stillinger/ansienniteter fra 1. januar 2020.

Tillegget per 1. januar 2020, sammen med overhenget fra i fjor og forventet glidning for i år, gir en lønnsvekst som allerede er over 1,7 prosent. Dermed var det ikke rom for ytterligere tillegg.

Deltas medlemmer er likevel, med tilleggene som ble avtalt i fjor, sikret reallønnsvekst.

LES OGSÅ: Hva betyr ord- og uttrykk i tariffoppgjøret?

Partssammensatt utvalg AFP

Et partssammensatt utvalg skal foreslå ulike måter å gjennomføre overgang til ny AFP-ordning i PBL-området, slik avtalt i mellomoppgjøret 2019.

Sammen mot kutt i pensjonstilskuddet

Partene er bekymret for konsekvensene av kutt i pensjonstilskuddet i dagens finansieringsmodell som kom i statsbudsjettet for 2021. Partene på arbeidstagersiden, Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, vil sammen med PBL jobbe mot et slikt kutt.

I mellomoppgjøret 2019 fikk vi på plass en hybridpensjon i de private barnehagene i PBL, men pensjon kan bli tema igjen i neste års tariffoppgjør.

Helsefremmende tiltak

Partene er blitt enige om at det i avtaleperioden skal nedsettes et partssammensatt utvalg, som blant annet skal diskutere hvorvidt dagens tariffbestemmelser bidrar til et helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø som kan redusere sykefraværet og føre til at ansatte står lenger i jobben.

Utvalget skal også foreslå eventuelle endringer i tariffavtalen basert på den kunnskap som foreligger.