Godt resultat for Deltas medlemmer i Virke HUK-området

Nestleiar Marit Solheim og spesialrådgjevar Mari Alstad (forhandlingsleiar) representer Delta sine medlemmer i Virke HUK-området.
Nestleiar Marit Solheim og spesialrådgjevar Mari Alstad (forhandlingsleiar) representer Delta sine medlemmer i Virke HUK-området. Foto: Siv M. Bjelland

Alle som blir omfatta av dei sju ulike overeinskomstane i HUK-området får sentrale lønnstillegg. Tillegga tilsvarer samanliknbare lønnsområde i offentleg sektor.

Mandag 19. juni vart det einighet i lønnsoppgjeret for HUK-området i Virke.

Nedanfor finnar du resultata for dei ulike overeinskomstane i korte trekk.

  • For å sjå resultatet i kvar enkelt overeinskomst, sjå boksane under for kvart enkelt område og protokollen (PDF), for øvrige detaljar.

Tillegga svarer det til som er gitt i tilsvarande offentlege avtaleområde, det vil seia kommunesektoren (KS), sjukehusa (Spekter Helse) og Staten.

Auke av kjøpekrafta var eit hovudkrav for Delta, som vi fekk innfridd. Medlemmene merkar dyrtida på kroppen og på lommeboka. Med dette oppgjeret får alle meir å rutta med.

Landsovereinskomst for Spesialisthelsetjenesten

Generelle tillegg

Tilsette med stilling i lønnskategori A blir eit generelt tillegg gitt på kr. 23.000 med verknad frå 1.mai 2023. Gjeld stillingar i kap. 2, pkt. 2.1.3.

Tilsette med stilling i lønnskategori B1 blir gitt eit generelt tillegg på kr. 23.000 med verknad frå 1. mai 2023. Gjeld stillingar i kap. 2, pkt. 2.1.3.

Tilsette med stilling i lønnskategori B2 blir gitt eit generelt tillegg på kr. 23.000 med verknad frå 1. mai 2023. Gjeld stillingar i kap. 2, pkt. 2.1.3.

Tilsette med stilling i lønnskategori C blir gitt eit generelt tillegg på 5 % med verknad frå 1. mai 2023. Gjeld stillingar i kap. 2, pkt. 2.1.3.

Tilsette med stilling i lønnskategori D blir gitt eit generelt tillegg på 5 % med verknad frå 1. juli 2023. Gjeld stillingar i kap. 2, pkt. 2.1.3.

Andre tilsette blir gitt eit generelt tillegg på 5 % med verknad frå 1. juli 2023.

Dei generelle tillegga er bruttotillegg.

Deltidstilsette blir gitt forholdsmessige tillegg.
Dei generelle tillegga er inkluderte i nye minstelønnssatsar, jf. pkt. 1.3 under

Ny minstelønnstabell

Minstelønnssatsar blir endra til slik:

LønnskategoriStillingsgruppe0 år4 år6 år *8 år10 år16 år
AStillingar utan særskilt
krav om utdanning
373 000378 000383 000389 000435 000463 000
B1Stillingar der det
krevst
fagarbeidarutdanning
eller tilsvarande
utdanning
412 000417 000423 000430 000491 000**
B2Stillingar der det
krevst
fagarbeidarutdanning
eller tilsvarande
utdanning og
autorisasjon etter lov
om helsepersonell
412 000417 000423 000430 000491 000**
CStillingar der det
trengst 3-årig
høgskuleutdanning
463 000479 000481 000505 000565 000 
DStillingar der det
trengst 3-årig
høgskuleutdanning
og dessutan ytterlegare
spesialutdanning
516 000539 000550 000577 000633 000
***
 

Verknadstidspunkt for dei nye minstelønnssatsane:

• Lønnskategori A, B1, B2 og C: 1. mai 2023

• Lønnskategori D:
1. juli for medlemmer 2023

Det blir eit nytt ansiennitetstrinn innført på 6 år.
Til *
Med verknad frå 1. oktober 2023 blir innført eit 16 års trinn i lønnskategori B1 og B2 med
minstelønnssats på 500 000 kroner. Gjeld medlemmer i LO- og YS-forbund.
Til **

Minstelønnssatsen for stillingar i lønnskategori D får med 10 års ansiennitet aukast til 650 000
kroner med verknad frå:
1. oktober 2023 for spesialsjukepleiar og jordmor
1. januar 2024 1. november 2023 for andre tilsette.


Dei generelle tillegga, jf. pkt. 1.1 a) og 1.2 a) – d), er inkludert i nye minstelønnssatsar.

Nye minstelønnssatsar gjeld for alle tilsette med stilling i kap. 2, pkt. 2.1.3.

Lokale forhandlingar

Det er ikkje avsett midlar til lokale forhandlingar for stillingar som er omfatta av
sentraltlønns- og stillingssystem, jf. kap. 3, pkt. 3.2.
Jf. likevel pkt. 1.2 e) ovanfor.

Årleg lønnsregulering av stillingar som får lønna si forhandla lokalt, jf. kap. 3, pkt. 3.3
Forhandlingane blir gjennomførte innan 31. oktober 2023.
Verknadsdato for lønnsendringar er 1. mai 2023, med mindre partane lokalt blir samde om annan dato.

Laurdags- og søndagstillegg

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 laurdag og kl. 24.00 søndag blir betalt eit prosentvis tillegg
på minst 26 % av timelønn. Tillegget skal ikkje utgjera mindre enn kr. 70,- per time. Gjeld frå 1. desember 2023.

For fleire detaljar, sjå protokollen (PDF).

Resultat for landsovereinskomstane som korresponderer med KS-området

Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for Barnehager

Landsoverenskomst for Utdanning

Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

  • Det blir gitt generelt tillegg frå 26.300 til 43.000 kr.
  • Garantilønnssatser og lønnstillegg for ansiennitet blir heva frå 1. mai 2023 (sjå protokoll)
  • Leiarar med stilling i kap. 2, pkt. 2.1.4 blir eit lønnstillegg gitt på 5,7 % av grunnlønna til den enkeltepr. 30. april 2023. Verknadsdato er 1. mai 2023
  • Det er ikkje sett av midlar til lokale forhandlingar for stillingar som er omfatta av sentralt lønnssystem.

Oversikt over tillegga

Sentrale tillegg fra 1. mai 2023

0 år​

2 år​

4 år​

6 år​

8 år​

10 år​

16 år​

Stillinger uten særskilt krav om utdanning​

26300263002630026300263002630026300

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger​

26300263002630026300263002630027000

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning​

26300263002630026300263002630027000

Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning​

26300263002630026300263002670031200

Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning​

26300263002630026300263002820033000

Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning​

27000270002700027300280003700037500

Lektor stillinger med krav om mastergrad​

28300283002830029700350003800042000

Lektor med tilleggsutdanning​

293002930029300297003500040000

43000

 

 

 

 

Resultat for landsovereinskomstane som korresponderer med Staten

Landsovereinskomst for Høyskoler og undervisning

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner

Landsoverenskomst for Virksomheter § 26

Generelt tillegg

Alle får eit generelt tillegg på 31 000 kroner per år med verknad frå 1. mai 2023.

Lokale forhandlingar

Med verknad frå 1. mai 2023 blir Det er avsett ein pott på 0,85 % av lønnsmassen med verknad frå 1. mai 2023 til lokale forhandlingar. Forhandlingane skal vera avslutta innan 31. oktober 2023

For nye lønnstabellar og fleire detaljar, sjå protokollen (PDF).

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgivarane våre i Delta Direkte, måndag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er eit tilbod til deg som er medlem eller tillitsvald i Delta.