Når Delta er i streik på din arbeidsplass

Har Delta varslet streik på din arbeidsplass? Medlemmer som tas ut i streik har fått en viktig oppgave på vegne av alle medlemmene i Delta. 

Sett deg inn i hva en streik innebærer og hvordan du forholder deg.

1. Hva er egentlig streik?

Deltas overordnede mål er at vi lykkes i forhandlinger, og dermed får et godt resultat for medlemmene. Noen ganger går det dessverre ikke slik, og det blir ingen enighet om en ny tariffavtale. Da kan vi ta ut medlemmene i streik. Streik er et helt lovlig kampmiddel og definert i arbeidstvistloven.§1f:

”streik: hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft.”

Den vanligste formen for streik oppstår når det ikke blir enighet under et tariffoppgjør om en ny tariffavtale. Dette kalles også en interessetvist.

På samme måte som vi kan iverksette en streik, kan arbeidsgiver iverksette en lockout. Det vil si at du som arbeidstaker kan bli utestengt fra arbeidsplassen.

2. Det er Delta som tar ut medlemmene i streik

Det er hovedstyret i Delta som fatter vedtak om streikeuttak, hvilke arbeidssteder og arbeidstakergrupper dette skal gjelde, samt hvor mange som skal tas ut. De dette gjelder, vil få skriftlig beskjed om det. Selv om ikke alle medlemmene tas ut, er hele Delta i streik. Det er derfor viktig å vise støtte og være solidariske med dem som er tatt ut. Disse står i front for å bedre våre rettigheter. Konflikten angår alle med medlemskap i Delta.

3. Streikekomité

Delta har et eget organisasjonsapparat for å håndtere en streik. Dette består av en sentral streikekomité som utgjøres av hovedstyret og flere lokale streikekomiteer. 

De lokale komiteene består av tillitsvalgte i de kommuner/virksomheter/arbeidsplasser hvor Delta har varslet streik. Disse har som oppgave å organisere og gjennomføre streiken i sitt område.

Regionskontorene til Delta vil bistå arbeidet i de lokale streikekomiteene. Alle streikende vil få beskjed om hvor streikekontor er opprettet, og få kontaktinformasjon til dem som er i komiteen.

Det er viktig å vite at det er streikekomiteen som disponerer de streikende til forskjellige gjøremål som er nødvendige for å gjennomføre streiken. Du har altså ikke fri selv om du er tatt ut i streik, og må regne med å bli brukt som streikevakt eller i annen funksjon.

Streikevaktene skal påse at streikerammet arbeid ikke blir utført.

4. Delta betaler streikebidrag

Arbeidstakere i streik får ikke utbetalt lønn av arbeidsgiver, men vil motta streikebidrag. Det er Deltas hovedstyre som vedtar størrelsen på streikebidraget. Delta dekker lønnstapet for sine streikende fullt ut. 
Det er utformet egne skjema for krav om streikebidrag. Skjemaet skal leveres lokal streikeleder

5. Dispensasjoner

Den sentrale streikekomité lager retningslinjer som den lokale komiteen følger når arbeidsgiver søker dispensasjon for personer til bestemte oppgaver og/eller funksjoner. Selv om det i hovedsak er arbeidsgiver vi ønsker å ramme, er det ikke til å unngå at også tredjeperson rammes.

Vi plikter å sørge for at streiken ikke går ut over eller skader samfunnsmessige interesser, eller medfører fare for liv og helse. Dersom du blir unntatt fra streiken vil du få beskjed av streikekomiteen om dette.

6. Informasjon

Det er viktig at budskapet og streikegrunnlaget kommuniseres på en slik måte at vi får forståelse og sympati blant politikere og befolkningen for øvrig.

I tillegg til å få vårt budskap ut til befolkningen, må du som medlem bli informert. Den lokale streikekomiteen vil holde deg orientert om utviklingen under streiken. Dette vil bli gjort i form av løpesedler og ved at det arrangeres streikemøter. Mange streikekomiteer benytter også SMS og e-post i tillegg til dette.

Husk å oppgi privat telefon og e-post til komiteen da du kan bli nektet tilgang til e-post-kontoer hos arbeidsgiver, og må levere inn mobiltelefon som arbeidsgiver eier.

Informasjon vil bli oppdatert på www.delta.no. Du bør også følge med i aviser, tv, radio, ulike nettsider osv.

7. Streikebryteri

Streikebryteri er å utføre arbeid som er tillagt en annen arbeidstaker som er tatt ut i streik, eller at du fortsetter å gjøre ditt eget ordinære arbeid til tross for at du selv er tatt ut.

Å være streikebryter er en alvorlig og usolidarisk handling. Dette gjelder også i forhold til andre organisasjoner ved arbeidsplassen som er i streik, selv om Delta ikke er i streik.

I slike tilfeller skal du utføre dine egne oppgaver, men ikke oppgaver for arbeidstakere som er ute i streik. Dersom du pålegges arbeidsoppgaver du er i tvil om at du kan utføre, er det viktig at du straks tar kontakt med lokal streikeleder.

8. Hva gjør arbeidsgiver?

Arbeidsgiver setter også i verk et omfattende organisasjonsapparat under en streik. Det kan forekomme at andre settes til å utføre oppgaver streikende skulle gjort. Dette må rapporteres til streikekomiteen.

Likevel er det slik at arbeidsgivers representant selv til en viss grad kan utføre streikerammedes arbeid. Dette gjelder i hovedsak eier/arbeidsgiver og daglig leder. I en kommune kan dette være rådmann, etatssjefer, kommunestyre og ordfører, men ikke avdelingsledere/arbeidsledere.

Arbeidsgiver kan nekte streikende tilgang til bygninger og lokaler som de selv eier/disponerer. Streikende må også være forberedt på å levere inn utstyr som arbeidsgiver eier.

9. Lønn, ferie, sykdom og permisjon under streiken

Du får ikke utbetalt lønn fra arbeidsgiver under streiken, men du kan kreve å få utbetalt lønn som er opptjent før den tok til. Du vil heller ikke få forskudd på lønn. Fastsatt og avtalt ferie før streiken varsles, vil i hovedsak avvikles som normalt. Det samme gjelder om du er i ferie når streiken starter. Feriepenger skal utbetales.

Blir du syk når du er i streik, må du gå til lege og få sykemelding. Du kan ikke benytte egenmelding. Det er viktig å varsle streikekomiteen hvis du blir syk. Er du sykemeldt før streiken iverksettes, skal du ikke tas ut i streik.

Permisjon med lønn som er innvilget før streiken tar til, gjennomføres som avtalt.

10. Motivasjon

De som blir tatt ut i en streik gjør en utrolig viktig oppgave på vegne av alle medlemmene i Delta. Det er derfor av stor betydning å iverksette tiltak for å skape god lagånd i gruppen. Alle må bidra til dette, ikke bare de som er tatt ut i streik. Streikekomiteen har en spesielt viktig oppgave for å holde moralen oppe. Målet er å komme styrket ut av en streik, samtidig som at samholdet blant medlemmene i Delta er blitt enda bedre!

Du vil få beskjed når streiken avsluttes og når du skal møte på arbeid igjen.