Spørsmål og svar om mekling, streikeforberedelser og streik

Finn svar på ofte stilte spørsmål om mekling, streikeforberedelser og streik. Før det blir streik vil det som regel først ha vært gjennomført mekling.

Om mekling og meklingsfristen

 1. Dersom partene i et lønnsoppgjør ikke kommer til enighet og bryter forhandlingene, skal Riksmekleren varsles. Riksmekleren har til oppgave å mekle i tvister om revisjon eller opprettelse av tariffavtaler, altså å hjelpe partene med å komme til enighet. Målet er å unngå konflikt.

  Når meklingsfristen utløper, eventuelt noe på overtid, vil det avklares om meklingen ender i enighet mellom partene eller i streik.

 2. Alle som deltar i meklingen er omfattet av taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter alt som fremkommer etter at partene er innkalt til mekling og frem til mekling er avsluttet.

  Dette betyr i praksis at under mekling er det kun Riksmekleren som kan uttale seg om utvikling og resultater i meklingen. 

  Så snart Riksmekleren har informert om resultatet av meklingen vil Delta informere om resultatet på delta.no og i andre kanaler.

  De medlemmene som skal ut i streik vil få beskjed på sms.

 3. Det hender at meklingen fortsetter på overtid, i alt fra noen timer til et eller faktisk flere døgn. 

  Hvis partene ikke er kommet til enighet ved meklingsfristen spør mekleren partene om de mener det er grunnlag for å fortsette å mekle på overtid, altså om de fortsatt tror det er mulig å oppnå enighet. Hvis begge parter i meklingen svarer ja til dette, forsetter meklingen på overtid.

  Riksmekleren vil informere om dette, som oftest via media. Så snart Riksmekleren har informert om at meklingen fortsetter på overtid, kan også Delta informere om dette.

  Så lenge meklingen pågår skal medlemmer som er tatt ut i en eventuell streik møte på arbeid som normalt.

 4. En eventuell streik starter normalt ved arbeidsdagens begynnelse dagen etter meklingsfristen.

  Dersom det er mekling på overtid, vil Delta informere om tidspunkt for oppstart av en eventuell streik.

  Dersom man IKKE har fått beskjed om at streik er et faktum, skal man møte på jobb på vanlig måte, selv om man står på listene for streikeuttak.

Hva er egentlig streik?

 1. Deltas overordnede mål er at vi lykkes i forhandlinger, og dermed får et godt resultat for medlemmene. Noen ganger går det dessverre ikke slik, og det blir ingen enighet om en ny tariffavtale. Da kan vi ta ut medlemmene i streik.

  Lockout

  På samme måte som vi kan iverksette en streik, kan arbeidsgiver iverksette en lockout. Det vil si at du som arbeidstaker kan bli utestengt fra arbeidsplassen.

 2. Arbeidsgiver setter også i verk et omfattende organisasjonsapparat under en streik.

  Det kan forekomme at andre settes til å utføre oppgaver streikende skulle gjort.  Dersom din leder ber deg om å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører: 

  • Utfør arbeidsoppgaven 
  • Still spørsmål til leder om ikke dette er streikebryteri 
  • Ta kontakt med tillitsvalgt og/eller streikekomité. 

  Arbeidsgivers representant kan til en viss grad kan utføre streikerammedes arbeid, uten at det er streikebryteri. Dette gjelder i hovedsak eier/arbeidsgiver og daglig leder. I en kommune kan dette være rådmann, etatssjefer, kommunestyre og ordfører, men ikke avdelingsledere/arbeidsledere.

  Arbeidsgiver kan nekte streikende tilgang til bygninger og lokaler som de selv eier/disponerer. Streikende må også være forberedt på å levere inn utstyr som arbeidsgiver eier.

 3. Delta har et eget organisasjonsapparat for å håndtere en streik. Dette består av en sentral streikekomité som utgjøres av hovedstyret og flere lokale streikekomiteer. 

  De lokale komiteene består av tillitsvalgte i de kommuner/virksomheter/arbeidsplasser hvor Delta har varslet streik. Disse har som oppgave å organisere og gjennomføre streiken i sitt område.

  Regionskontorene til Delta vil bistå arbeidet i de lokale streikekomiteene. Alle streikende vil få beskjed om hvor streikekontor er opprettet, og få kontaktinformasjon til dem som er i komiteen.

  Det er viktig å vite at det er streikekomiteen som disponerer de streikende til forskjellige gjøremål som er nødvendige for å gjennomføre streiken. Du har altså ikke fri selv om du er tatt ut i streik, og må regne med å bli brukt som streikevakt eller i annen funksjon.

 4. Streikeleder er lokal leder for streiken og som sammen med lokal streikekomite og med bistand fra regionkontor organiserer og gjennomfører streik.

  Streikeleder er gjerne hovedtillitsvalgt eller foretakstillitsvalgt.

 5. Streikevaktene skal påse at streikerammet arbeid ikke blir utført, og skal informere publikum om streik og streikegrunnlag. Streikevaktene kan i denne forbindelse gjerne dele ut informasjonsmateriell.

Hvem kan tas ut i streik?

 1. Alle som er medlemmer i Delta den dagen plassoppsigelsen leveres kan tas ut i streik av Delta. Dette gjelder selv om du ble medlem dagen før. Plassoppsigelsen leveres den dagen det oppstår brudd i forhandlingene.

  Midlertidig ansatte kan tas ut i streik. De kan også være streikeleder eller ha andre roller knyttet til streik.

  Plassoppsigelse er en del av forberedelsene for å kunne iverksette en streik, og er en beskjed som gis fra arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiverorganisasjonen, 14 dager før en eventuell streik (tidspunktet kan variere avhengig av tariffavtale).

   

   

 2. Det er Deltas hovedstyre som vedtar hvilke virksomheter som faktisk skal tas ut i streik, og hvor mange medlemmer som skal tas ut. Det planlegges også en eller flere opptrappinger av streiken.

  Hovedtillitsvalgt i virksomheten gjør en vurdering av hvilke virksomheter, funksjoner og enkeltmedlemmer som faktisk skal tas ut. Hovedtillitsvalgt leverer et forslag til streikeuttak som endelig godkjennes av en sentral streikekomite.

  Både hovedtillitsvalgt og den sentrale streikekomiteen legger til grunn for uttaket hvordan streiken blir mest mulig effektiv, og om det er forhold som tilsier at virksomheter, funksjoner og enkeltmedlemmer skal unntas fra streik. Formålet med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver i størst mulig grad, helst uten at det går utover innbyggere og publikum. I offentlig virksomhet er det dessverre vanskelig å streike uten å ramme brukere av offentlige tjenester.

  Deltamedlemmer som blir tatt ut i en eventuell streik får beskjed om dette, og får informasjon om hvordan de skal forholde seg dersom det blir streik.

 3. Hvis ansatte som er tatt ut i streik har en funksjon eller oppgaver som gjør at streiken går ut over eller skader samfunnsmessige interesser eller medfører fare for liv og helse, skal arbeidsgiver søke dispensasjon for personer til bestemte oppgaver og/eller funksjoner.

  Den sentrale streikekomité lager retningslinjer som den lokale komiteen følger når arbeidsgiver søker dispensasjon for personer til bestemte oppgaver og/eller funksjoner. 

  Vi plikter å sørge for at streiken ikke går ut over eller skader samfunnsmessige interesser, eller medfører fare for liv og helse. Dersom du blir unntatt fra streiken vil du få beskjed av streikekomiteen om dette.

 4. Nei. Som medlem i et fagforbund har du forpliktet deg til å rette deg etter Deltas vedtekter og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene, for eksempel i forbindelse med lovlige arbeidstvister. En kan heller ikke unngå streik ved å melde seg ut av Delta etter at plassoppsigelse er levert.

 5. Selv om ikke alle medlemmene tas ut, er hele Delta i streik. Det er derfor viktig å vise støtte og være solidarisk med dem som er tatt ut.

  De som faktisk streiker står i front for å bedre våre rettigheter.

  Når det er streik etter forhandlingsbrudd i tarifforhandlinger, er alle medlemmer som følger den aktuelle tariffavtalen i realiteten del av streiken selv om ikke alle er tatt ut i streik, i og med at det resultatet man oppnår gjennom streiken får virkning for dem.

  De som ikke er tatt ut i streik skal i slike situasjoner gå på arbeid på vanlig måte, men må være forberedt på å kunne bli del av en opptrapping av streiken.

Streik og ferie/sykdom/flere stillinger

 1. Dersom ferie er innvilget skal du avvikle ferie som normalt jf. ferieloven § 4. Ferie som allerede er under avvikling ved streikens utbrudd kan gjennomføres. Arbeidstaker skal i slike tilfeller unntas fra streiken.

  Medlemmer som har søkt om ferie, men som ikke har fått svar på feriesøknad fra arbeidsgiver, bør unntas fra streik.

 2. Sykmeldte medlemmer skal ikke tas ut i streik. Men det kan skje en glipp ved vasking av lister, slik at en ikke har oppdaget dette i forarbeidet. Dersom dette har skjedd må medlemmet ta kontakt med streikeleder og/eller regionskontor.

  Dette gjelder også ved foreldrepermisjon og ferie.

 3. Enkelte medlemmer har delte stillinger hos samme arbeidsgiver eller hos ulike arbeidsgivere. Dersom et medlem tas ut i streik i den ene stillingen, men ikke i den andre skal medlemmet møte på jobb på vanlig måte i den stillingen der de ikke er tatt ut i streik.

 4. Medlemmer som tas ut i streik er ikke dekket av arbeidsgivers forsikringsordninger. Delta tegner derfor egen forsikring som de streikende er dekket av så lenge streiken varer.

Arbeidsforholdet opphører når du er i streik

 1. Når du er tatt i streik er ditt arbeidsforhold midlertidig oppløst. Så lenge streiken varer står du isteden til Deltas disposisjon, og forholder deg til beskjeder fra din streikeleder og lokal streikekomité.

  Det er viktig å vite at det er streikekomiteen som disponerer de streikende til forskjellige gjøremål som er nødvendige for å gjennomføre streiken. Du har altså ikke fri når du er tatt ut i streik, og må regne med å bli brukt som streikevakt eller i annen funksjon.

 2. Medlemmer som tas ut i streik er ikke dekket av arbeidsgivers forsikringsordninger. Delta tegner derfor egen forsikring som de streikende er dekket av så lenge streiken varer.

Streikebryteri

 1.  «Streikebryteri er å utføre arbeid som er tillagt en arbeidstaker som er i streik, eller at arbeidstaker som er tatt ut i streik likevel fortsetter å gjøre sitt ordinære arbeid.»  

  Dette er Deltas definisjon av streikebryteri. Streikebryteri er ikke regulert i verken lovverk eller avtaleverk, slik at ulike parter kan ha ulik forståelse av hva streikebryteri er.  

  Det er svært sjelden at ansatte på eget initiativ utfører streikerammet arbeid. Situasjonen er heller den at arbeidsgiver forsøker å redusere effekten av streiken, ved å omdisponere personell eller leie inn arbeidskraft eller tjenester. Dette kan være streikebryteri.  

  Som medlem i Delta skal du alltid kontakte tillitsvalgt dersom du mistenker streikebryteri. Tillitsvalgt vil følge opp saken overfor arbeidsgiver.  

 2. Spørsmålet om det foreligger streikebryteri må avklares helt konkret i det enkelte tilfelle. Om du tenker noe kan være streikebryteri må du ta kontakt med streikeleder med en gang.

  Streikeleder rapporterer mistanke om streikebryteri til Delta sentralt. Arbeidstaker som blir beordret til å gjennomføre et arbeid skal følge beordringen fra arbeidsgiver.

  Streikeleder ber om skriftlig svar fra arbeidsgiver om hvorvidt noe er streikebryteri og sender dette til Delta for vurdering.

Lønn og streikebidrag

 1. Arbeidstakere i streik får ikke utbetalt lønn av arbeidsgiver, men vil motta streikebidrag. Det er Deltas hovedstyre som vedtar størrelsen på streikebidraget. Delta dekker lønnstapet for sine streikende fullt ut. 

  Streikende for Delta vil få informasjon fra lokal streikeleder om hvordan krav om streikebidrag skal leveres.

 2. Delta dekker lønnstapet for sine streikende fullt ut. 

  Størrelsen på streikebidraget vedtas av Deltas hovedstyre og dekker tapt arbeidsfortjeneste og ferielønn.

  Streikebidraget er skattefritt og en mottar derfor ikke skatte- og trekkoppgave for streikebidrag.

 3. Så fort streiken er over sammenstiller Delta grunnlag for utbetaling av streikebidrag.

  Når utbetaling av streikebidrag skjer avhenger av avviklingen av streiken og arbeidsgivers rutiner for lønnsutbetalinger og trekk.

  Delta sentralt informerer streikekomite og streikende om hvordan dokumentasjon og betaling skal foregå i den enkelte streik.

Jeg er ikke i streik, men streik påvirker meg og mitt arbeid

 1. 1. Deltas medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal møte på jobb som normalt.

  2. Arbeidsoppgavene skal verken bli utvidet eller innskrenket.

  3. Dersom din leder ber deg om å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører:

  • Utfør arbeidsoppgaven
  • Still spørsmål til leder om ikke dette er streikebryteri
  • Ta kontakt med tillitsvalgt og/eller streikekomité.

  4. Når Delta er i streik, vis din støtte til streiken. 

 2. Dersom barnehagen stenger som følge av streik har arbeidstaker/forelder ikke rett til omsorgspenger. Omsorgspenger skal dekke i de tilfellene barnet eller barnepasser er syk.

  Det betyr at en må her finne andre løsninger. God dialog med arbeidsgiver løser ofte det meste. Ved streik i barnehagen kan løsningen være barnepass, bytte av vakt, avspasering, eller avtale fri med eller uten lønn.

 3. Du har ikke krav på lønn dersom du blir hindret i å jobbe på grunn av streiken. Dersom du ikke møter på jobb/ oppfyller din del av arbeidskontrakt, må heller ikke arbeidsgiver betale lønn/ oppfylle sin del av arbeidskontrakt.

  God dialog med arbeidsgiver løser ofte det meste, forklar situasjonen og finn løsninger som passer i din situasjon.

Permittering i forbindelse med streik

 1. Dersom streiken medfører at driften midlertidig innstilles helt eller delvis, kan arbeidsgiver varsle om permittering av ansatte som ikke er i streik.

  Permittering kan iverksettes med 2 ukers varsel.

  Dersom arbeidsgiver varsler om permittering skal du umiddelbart ta kontakt med Deltas regionkontor.

  LES MER: Permitteringer i forbindelse med streik

 2. Nei. De som permitteres på grunnlag av streik får ikke utbetalt lønn, og  vil som hovedregel heller ikke ha krav på arbeidsledighetstrygd.

  Deltas hovedstyre har derfor vedtatt at medlemmer som permitteres på grunn av streik mottar kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra Delta, på linje med streikebidrag.

  LES MER: Permitteringer i forbindelse med streik