Når andre på din arbeidsplass er i streik

Når det er streik på en arbeidsplass er det som oftest noen ansatte i et eller flere fagforbund som streiker. Alle som ikke streiker skal utføre sine arbeidsoppgaver som vanlig.   

Fagforeningsmedlemmer som streiker gjør det på vegne av alle medlemmer på arbeidsplassen eller i tariffområdet. De som er igjen på arbeidsplassen under en streik har en viktig oppgave å støtte de streikende, samtidig som det kan være krevende når kolleger blir borte.  

Det er arbeidsgivers ansvar å organisere arbeidet på streikerammede arbeidsplasser slik at andre ansatte ikke blir bedt om å utføre streikerammet arbeid og dermed risikerer streikebryteri.  

Følg med på utviklingen 

Følg med på utviklingen på arbeidsplassen, i media og på www.delta.no. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt. Dersom det haster, kan du kontakte vår rådgiviningstjeneste Delta Direkte, alle hverdager kl 08-20, tlf 02125 eller [email protected] 

Jeg er ikke i streik, men streik påvirker meg og mitt arbeid

 1. 1. Deltas medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal møte på jobb som normalt.

  3. Arbeidsoppgavene skal verken bli utvidet eller innskrenket.

  4. Dersom din leder ber deg om å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører:

  • Utfør arbeidsoppgaven
  • Still spørsmål til leder om ikke dette er streikebryteri
  • Ta kontakt med tillitsvalgt og/eller streikekomité.

  5. Når Delta er i streik, vis din støtte til streiken. 

 2. Dersom barnehagen stenger som følge av streik har arbeidstaker/forelder ikke rett til omsorgspenger. Omsorgspenger skal dekke i de tilfellene barnet eller barnepasser er syk.

  Det betyr at en må her finne andre løsninger. God dialog med arbeidsgiver løser ofte det meste. Ved streik i barnehagen kan løsningen være barnepass, bytte av vakt, avspasering, eller avtale fri med eller uten lønn.

 3. Du har ikke krav på lønn dersom du blir hindret i å jobbe på grunn av streiken. Dersom du ikke møter på jobb/ oppfyller din del av arbeidskontrakt, må heller ikke arbeidsgiver betale lønn/ oppfylle sin del av arbeidskontrakt.

  God dialog med arbeidsgiver løser ofte det meste, forklar situasjonen og finn løsninger som passer i din situasjon.

Streikebryteri

 1.  «Streikebryteri er å utføre arbeid som er tillagt en arbeidstaker som er i streik, eller at arbeidstaker som er tatt ut i streik likevel fortsetter å gjøre sitt ordinære arbeid.»  

  Dette er Deltas definisjon av streikebryteri. Streikebryteri er ikke regulert i verken lovverk eller avtaleverk, slik at ulike parter kan ha ulik forståelse av hva streikebryteri er.  

  Det er svært sjelden at ansatte på eget initiativ utfører streikerammet arbeid. Situasjonen er heller den at arbeidsgiver forsøker å redusere effekten av streiken, ved å omdisponere personell eller leie inn arbeidskraft eller tjenester. Dette kan være streikebryteri.  

  Som medlem i Delta skal du alltid kontakte tillitsvalgt dersom du mistenker streikebryteri. Tillitsvalgt vil følge opp saken overfor arbeidsgiver.  

 2. Spørsmålet om det foreligger streikebryteri må avklares helt konkret i det enkelte tilfelle. Om du tenker noe kan være streikebryteri må du ta kontakt med streikeleder med en gang.

  Streikeleder rapporterer mistanke om streikebryteri til Delta sentralt. Arbeidstaker som blir beordret til å gjennomføre et arbeid skal følge beordringen fra arbeidsgiver.

  Streikeleder ber om skriftlig svar fra arbeidsgiver om hvorvidt noe er streikebryteri og sender dette til Delta for vurdering.

Permittering i forbindelse med streik

 1. Dersom streiken medfører at driften midlertidig innstilles helt eller delvis, kan arbeidsgiver varsle om permittering av ansatte som ikke er i streik.

  Permittering kan iverksettes med 2 ukers varsel.

  Dersom arbeidsgiver varsler om permittering skal du umiddelbart ta kontakt med Deltas regionkontor.

  LES MER: Permitteringer i forbindelse med streik

 2. Nei. De som permitteres på grunnlag av streik får ikke utbetalt lønn, og  vil som hovedregel heller ikke ha krav på arbeidsledighetstrygd.

  Deltas hovedstyre har derfor vedtatt at medlemmer som permitteres på grunn av streik mottar kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra Delta, på linje med streikebidrag.

  LES MER: Permitteringer i forbindelse med streik