Rettigheter ved avlysning eller endring av avtalte vakter

Arbeidsgiver kan ombestemme seg, men hovedregelen er at når dere har blitt enige om at du skal jobbe en eller flere vakter, så er det bindende for både deg og din arbeidsgiver. Din leder kan altså si at du ikke trenger å komme, men vil likevel ha plikt til å betale deg lønn for den avtalte vakten.
Arbeidsgiver kan ombestemme seg, men hovedregelen er at når dere har blitt enige om at du skal jobbe en eller flere vakter, så er det bindende for både deg og din arbeidsgiver. Din leder kan altså si at du ikke trenger å komme, men vil likevel ha plikt til å betale deg lønn for den avtalte vakten. Foto: NTB

Hvilke rettigheter har du når arbeidsgiver «avbestiller», forskyver og endrer på avtalte vakter?

Hva gjelder dersom arbeidsgiver avlyser vakten/ekstravakten?

Ofte tar arbeidsgiver kontakt og spør deg om du kan jobbe en vakt, for eksempel en lørdag ettermiddag. Dere avtaler, du forbereder deg til vakta og avlyser kanskje andre avtaler du har den lørdagskvelden, men får en telefon på fredag om at du ikke trenger å komme likevel. Eller du har avtalt flere vakter kommende uke, men får melding fra leder et par dager før om at du ikke kan få alle vaktene dere har avtalt.

Uansett om du er tilkallingsvikar, hel- eller deltidsansatt, gjelder den samme hovedregelen for avtalte vakter. En avtale om en vakt er å anse som en avtale om midlertidig tilsetting etter arbeidsmiljøloven, der oppsigelsesfristen er minimum en måned etter § 15-3.

Den aktuelle vakten er da en inngått avtale, og den er bindende for begge parter. Har du sagt ja til å jobbe en vakt, må du stille til avtalt tidspunkt for vakten og arbeidsgiver må betale deg for arbeidet. Du har altså rett på lønn for hele den tiden/vakten som er avtalt.

En muntlig avtale om vakt er like bindende, men Delta anbefaler våre medlemmer å be om at avtalen dokumenteres, f.eks. gjennom tekstmelding eller e-post dersom du bare muntlig har sagt ja på telefon. Er vakten lagt inn i arbeidstidssystemet eller i en vaktbok, vil det være dekkende som dokumentasjon.

Arbeidsgiver kan ombestemme seg, men hovedregelen er at når dere har blitt enige om at du skal jobbe en eller flere vakter, så er det bindende for både deg og din arbeidsgiver. Din leder kan altså si at du ikke trenger å komme, men vil likevel ha plikt til å betale deg lønn for den avtalte vakten.

Det kan forekomme at arbeidsgiver vil avtale vakter med forbehold for å unngå at arbeidsgiver må utbetale dersom vakten må avlyses. Deltas syn er at generelle forbehold gir dårligere rettigheter enn arbeidsmiljøloven og dermed ikke skal brukes. Vår anbefaling er derfor at du som arbeidstaker ikke bør akseptere dette.  Det kan være forståelig at arbeidsgiver i helt spesielle situasjoner tar konkrete forbehold.  Vårt råd er at du kontakter tillitsvalgt dersom du opplever at det blir stilt forbehold for avtalt arbeid, slik at du kan få råd og veiledning for hva du bør gjøre i slike situasjoner.

Hva når arbeidsgiver endrer eller forskyver tidspunkt for vakten?

Det kan være slik at din leder sier at det er behov for å endre på vakten dere opprinnelig har avtalt, for eksempel hvis blir du bedt om å jobbe en kveldsvakt i stedet for dagvakt, eller at vakten blir opprettholdt, men du må møte til et annet tidspunkt.

Hovedregelen er at alle avtalte vakter er en bindende avtale for begge parter. Hvis arbeidsgiver ønsker å endre på avtalen, så trenger arbeidsgiver en ny avtale med deg. Dette utløser derfor noen rettigheter for deg som arbeidstaker.

For arbeidstakere i KS og Spekter kan flytting av vakt gi rett til kompensasjon etter tariffavtalen. Dette kalles forskjøvet arbeidstid, og er en kompensasjon for den ulempen endring av avtalt arbeidstid medfører for den ansatte

Dersom det passer for deg å endre tidspunktet vakten, og du er enig, kan dette altså avtales, men du har da rett til kompensasjon for forskjøvet arbeidstid etter tariffavtalen.  I kommunen og helseforetakene gir forskjøvet arbeidstid rett til et tillegg på 50 % for den tiden som faller utenfor den tiden du egentlig skulle jobbet.

Varsel senere enn kl. 12.00 dagen før, utløser kompensasjon i form av overtidsbetaling.

I tilfeller hvor arbeidsgiver ber deg om å ikke ta den opprinnelige vakten, mot at du heller arbeider “den nye” vakten, har du altså et reelt valg da slik endring skal avtales med deg. Hvis du aksepterer denne endringen, vil du fortsatt ha rett til betaling for de timene du arbeider, men du vil i tillegg få kompensasjon for forskjøvet arbeidstid som beskrevet overfor.

Hvis du ikke aksepterer avtale om endring av vakt, vil du etter hovedregelen ha rett til betaling for den opprinnelige avtalte vakten uansett, men også arbeidsplikt i samme tidsrom.

Om arbeidsgiver fortsatt har behov for at du jobber «den nye vakten», så kan du pålegges dette, men bare dersom vilkår for bruk av overtid er til stede, og at vakten ikke medfører at du vil jobbe utover arbeidsmiljølovens grenser for samlet arbeidstid per dag. Du jobber da begge vakter og får betalt for opprinnelig vakt, samt betalt for ny vakt med overtidstillegg i henhold til tariffavtalen.

Hva hvis du har møtt på jobb, men blir sendt hjem igjen?

Her kan du huske på hovedregelen om betalingsplikt for arbeidsgiver ved avtalt vakt. Det betyr at du også har arbeidsplikt i det avtalte tidsrommet. Om du blir sendt hjem, skal du likevel ha betalt for avtalt vakt. Alternativt kan arbeidsgiver velge å finne annet arbeid i det avtalte tidsrommet, for eksempel i en annen avdeling enn der du skulle ha jobbet. Dette må du som arbeidstaker akseptere.

Her finnes det unntak for arbeid eller vakter som utløser overtid. Arbeidsgivers betalingsplikt strekker seg da ikke lenger enn faktisk arbeidet tid, dog minimum 2 timer i henhold til tariffavtalen.

I denne artikkelen har vi brukt eksempler fra KS og Spekter (helseforetakene), men husk at det er ulike bestemmelser i de ulike tariffavtalene. Du bør derfor sjekke hva som gjelder på ditt arbeidssted. Er du usikker eller lurer på noe, ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte for råd og veiledning.