Yrkesetiske retningslinjer for Vernepleierforbundet i Delta

Yrkesetiske retningslinjer gjelder for og skal etterleves av vernepleiere og vernepleierstudenter som er medlem i Delta.

Grunnlaget for all vernepleie skal være respekten for menneskets liv og den enkeltes rett og mulighet til å ta ansvar for seg selv. Målet for all vernepleie er å tilrettelegge for at mennesket får mulighet til å ta i bruk sine egne evner, kapasitet og ferdigheter. Vernepleieren anser ethvert menneske som verdifullt og bevisst handlende ut fra egne ressurser. Vernepleie skal bygge på omsorg, prinsipper om solidaritet og demokrati og respekt for menneskerettighetene.

Vernepleieren og profesjonen

Vernepleierens hovedperspektiv er å bistå mennesker med behov for støtte gjennom forebygging, forandring og tilrettelegging. Vernepleieren har et faglig, etisk, juridisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av vernepleie.

Vernepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjene i sitt arbeid og bidrar aktivt til etisk refleksjon i hverdagen.

 • Vernepleieren setter seg inn i lovverket som regulerer tjenesten.
 • Vernepleieren bygger sitt arbeid på forskning, erfaringsbasert kunnskap og kunnskap om tjenestemottaker.
 • Vernepleieren reflekterer over egen faglig yrkesutøvelse og justerer denne under veiledning.
 • Vernepleieren holder seg faglig oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis.
 • Vernepleieren er ansvarlig for å etterspørre og legge til rette for faglig utvikling.
 • Vernepleieren kjenner grensen for egen kompetanse og søker veiledning i utfordrende situasjoner.
 • Vernepleieren plikter å sette seg inn i og overholde sin taushetsplikt. Dette innebærer å verne om tjenestemottakers og pårørendes opplysninger.

Vernepleieren og tjenestemottaker

Vernepleieren ivaretar den enkelte tjenestemottakers verdighet og integritet og skal bistå tjenestemottaker i å bruke egne ressurser. Vernepleieren møter tjenestemottakere med respekt og ivaretar deres rett til selvbestemmelse og ikke å bli krenket.

 • Vernepleieren understøtter håp, mestring og livsmot hos tjenestemottakeren.
 • Vernepleieren bistår tjenestemottakeren i å mestre og å styre eget liv og gir veiledning om rettigheter, muligheter og tilbud.
 • Vernepleieren ivaretar tjenestemottakerens rett til vern av fortrolige opplysninger.
 • Vernepleieren beskytter tjenestemottakeren mot krenkende handlinger som ulovlig rettighetsbegrensning og tvang.
 • Vernepleieren ivaretar tjenestemottakerens rettigheter, sikkerhet, verdighet og selvbestemmelse i møte med den teknologiske og helsepolitiske utviklingen.
 • Vernepleieren aktiviserer og bistår mennesker som trenger støtte, til å mestre hverdagslivet og delta i et sosialt fellesskap og i samfunnet.
 • Vernepleieren bygger opp om menneskets mulighet til å anvende sine evner, kapasiteter og ferdigheter.
 • Vernepleieren bidrar til trygg nettverksbygging og gir nødvendig støtte slik at nettverket opprettholdes.

Vernepleieren og samspill med pårørende og verger

Vernepleieren viser respekt og omtanke for verger og pårørende og bidrar til å bygge et godt nettverk rundt tjenestemottakeren.

 • Vernepleieren bidrar til at pårørendes og vergenes rett til informasjon ivaretas.
 • Vernepleieren samhandler med pårørende og verger og behandler deres opplysninger med fortrolighet.
 • Hensynet til tjenestemottaker prioriteres dersom det oppstår en interessekonflikt mellom pårørende/verge og tjenestemottaker.

Vernepleierens forhold til kolleger og samarbeidspartnere

Vernepleieren viser respekt for kollegers og samarbeidspartneres arbeid og er til støtte i utfordrende situasjoner på arbeidsplassen. Dette er ikke til hinder for å ta opp brudd på faglige, etiske eller kollegiale normer.

 • Vernepleieren fremmer åpenhet og gode, tverrfaglige samarbeidsforhold rundt tjenestemottakere.
 • Vernepleieren ivaretar et faglig og etisk veiledningsansvar for andre yrkesgrupper i tjenesten.
 • Dersom det oppstår interessekonflikter mellom kolleger, kommer hensynet til tjenestemottakere først.
 • Vernepleieren fremmer enhver form for inkluderende atferd overfor kolleger.

Vernepleiere og arbeidsplassen

Vernepleieren kjenner arbeidslivets målsetting og funksjon og er lojal mot gjeldende lover, regler og instrukser såfremt de er i samsvar med vernepleiernes yrkesetiske retningslinjer.

 • Vernepleieren deltar aktivt i arbeidet for å sikre trygge, rettferdige, sosiale og økonomiske arbeidsmiljøbetingelser på arbeidsplassen.
 • Vernepleieren bidrar aktivt til utforming og gjennomføring av faglige normer og god praksis på arbeidsplassen.
 • Vernepleieren gir beskyttelse og støtte dersom noen utsettes for vold.
 • Vernepleieren bruker varslingsrutiner i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser og melder fra gjennom riktig tjenestevei hvis tjenestemottakere utsettes for kritikkverdige eller uforsvarlige forhold.
 • Vernepleieren har rett til å forvente respekt og støtte fra kolleger og arbeidsgiver når han/hun melder fra om kritikkverdige forhold.
 • Vernepleieren bidrar aktivt til medbestemmelse og at tillitsvalgte og deres organisasjoner involveres i beslutningsprosesser.

Vernepleieren og samfunnet

Vernepleieren deltar i den offentlige samfunnsdebatten og bidrar til at etiske normer legges til grunn for helse- og sosialpolitiske beslutninger. Vernepleieren arbeider for at samfunnets mest utsatte borgere får gode vilkår. Videre er vernepleieren bevisst mekanismer som hindrer sårbare grupper med spesielle behov i å realisere sitt potensial som mennesker og som samfunnsborgere.

 • Vernepleieren engasjerer seg i den sosiale og helsepolitiske utviklingen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Vernepleieren arbeider for inkludering.
 • Vernepleieren arbeider for prioriteringer og løsninger for tjenestemottakere med størst behov.
 • Vernepleieren arbeider aktivt for å imøtekomme sårbare gruppers behov.
 • Vernepleieren arbeider for at det er nok ressurser til å sikre kvalitet og forsvarlige tjenester.