Bli medlem i Portørene

«Portørene» jobber for du skal få utviklet din kompetanse i yrket og få støtte på jobb.

Hvem kan bli medlem?

Alle portører kan bli medlem.

«Portørene» er en politisk uavhengig yrkesorganisasjon som organiserer portører på norske sykehus.

Portørene er med i Delta

Når du melder deg inn i Portørene blir du også medlem i Delta. Delta er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS, og er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår. 

Hva jobber vi med?

Portørene arbeider for en egen utdanning som faller inn under Lov om fagopplæring i arbeidslivet, for ivaretakelse av medlemmenes faglige interesser, og for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.