Kurs og utdanning i KLF

Her finner du informasjon og beskrivelse av utdannings- og kursaktivitet som arrangeres av KLF.

Nasjonalt Lederskapsforum (NLF)

Tidligere brigader og brigadesjef under Vassdalsulykken Arne Pran gjestet NLF i 2010

Nasjonalt Lederskapsforum (NLF) er KLFs tradisjonelle lederskapsseminar for sine medlemmer. NLF er arrangert hvert år siden 2008 i sin nåværende form. NLF gjennomføres på Hunderfossen og går over tre dager. Målsettingen med seminaret er å gi KLFs medlemmer og tillitsvalgte personlig "påfyll" av lederskap samt motivere den enkelte leder å utvikle sine egne lederegenskaper og ferdigheter. Hensikten med NLF er å gi våre medlemmer et faglig og sosialt fellesskap hvor felles problemstillinger og utfordringer kan diskuteres og skape erfaringslæring. NLF henter inn interne, eksterne og internasjonale foredragsholdere. Det er et viktig poeng i NLF at foredragsholderne selv er ledere og snakker ut i fra erfaring fra sitt eget lederskap. Informasjon om NLF og påmelding sendes til alle medlemmer og blir offentliggjort på hjemmeside og Facebookside.

Lederprogrammet

003
Lederprogrammet - gruppearbeid

KLF har utviklet et eget lederutviklingsprogram for sine medlemmer. Lederprogrammet er 60 timers egenutviklingsprogram hvor deltakerne blir kjent med eget lederskap og personlighet knyttet til å være leder. Deltakerne jobber i grupper under ledelse av veileder hvor man diskuterer seg igjennom ulike faglige temaer. Team-/gruppeetablering er en viktig del av programmet. Videre jobbes det med fagområder som: kommunikasjon, motivasjon, verdier og kultur, konflikthåndtering, problemløsning, pedagogikk, psykologiske forsvarsmekanismer, egen atferd, ledelse på organisasjonsnivå, konsultasjonsmetodikk og intensjonsbasert lederskap. Lederprogrammet ble første gang gjennomført i 2015 og gjennomføres hvert år. Informasjon om Lederprogrammet samt påmelding sendes til alle medlemmer og blir offentliggjort på hjemmeside og facebookside.

KLF’s Studiefond av 2009

KLF-medlemmer og ledere som (fv) Jan Gundelsby, Rune Dølvik, Sigurd Stephensen og Per Arne Borsheim kan nyte godt av KLFs stipendordning.

KRITERIER FOR TILDELING AV STIPEND FRA KLF’S UTDANNINGSFOND AV 2009

Søknadsfrist: fortløpende.

1.
Ved tildeling legges det vekt på om søkernes etterutdanning og kompetansehevning er relevant for inneværende stilling og eget lederskap.

Det må opplyses om annen støtte er innvilget eller søkt om (fra hvem). Oppgi beløpets størrelse


2.
Stipend kan gis til dekning av utgifter i søknadsåret samt siste kalenderår.

 
3.
Relevans i forhold til inneværende stilling/fagområde og eget lederskap vil bli vurdert ut i fra om etterutdannelsen ligger innenfor organisasjon og ledelse, kompetanseheving innenfor fag og egenutvikling som er relevant for lederskapet.

 
4.
Medlemmet skal først søke arbeidsgiver om støtte og svar skal foreligge. Svaret fra arbeidsgiver sendes med søknaden til KLF.

 
5.
Søknad – med uttalelse fra egen forening (dersom tilsluttet) – sendes KLF fortløpende gjennom året.

Studiestøtte kan innvilges med inntil kr 2.500,- pr år og skal være med på å dekke bøker, semesteravgift, eksamensavgift og andre dokumenterte studieutgifter. Kost og losji vil ikke bli dekket.

Utbetaling skjer når dokumentasjon for endt utdanning foreligger.

 
6
Søkerne må oppgi bankgironummer til bruk ved eventuell tildeling.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til KLF sentralt.