Yrkesgrupper i kirken

Kirkeansatte organiserer menighetssekretærer, daglige ledere/menighetsforvaltere, menighetsansatte, kirke-/kirkegårdsansatte, diakoner, kateketer, kirkemusikere, kirkeverger og annet administrativt personell ved menighetskontor, kirkevergekontor, bispekontor eller i kirkelige organisasjoner samt elever og studenter innen disse områdene.

Kirketjenere

Forbereder til og medvirker under gudstjenester og andre seremonier i kirken, og har ofte ansvar for teknisk drift og løpende vedlikehold i kirkene.

Kirkeverger

Daglig leder for en større sammenslutning av menigheter, ofte i en kommune. Har vanligvis personalansvar.

Klokkere

Deltar under gudstjenester, ofte som tekstleser med mer. Klokkeren er prestens assistent under avviklingen, og kan ofte også ha administrative oppgaver.

Menighetssekretærer/kontoransatte

En yrkesgruppe med variert arbeidsinnhold – veldig avhengig av lokale forhold.

Organist/kantor

Musikalsk ansvarlige i menigheten.