Yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere

Helsefagarbeiderforbundet har utarbeidet yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger.

Hva er yrkesetikk?

 • Etikk eller morallære er et fag som handler om hva som er rett og galt, ondt eller godt.
 • Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson.
 • Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger.

Ydmykhet

Alle medlemmer skal møte hjelpetrengende og deres pårørende med vennlighet og omsorg. Vi skal som hjelpere lytte til brukeren og opptre med varsomhet, slik at vi ikke krenker hans eller hennes følelser eller rett til å bestemme over eget liv.

Respekt

Alle medlemmer skal vise respekt for hver enkelt bruker – med en etisk grunnholdning preget av medmenneskelighet, menneskeverd og likeverd. Ingen må diskriminere brukere eller kolleger, eller akseptere at andre gjør det.

Kollegastøtte

Alle medlemmer skal bidra aktivt til faglig og tverrfaglig samarbeid og til et forsvarlig og godt arbeidsmiljø, der alle enkeltpersoner og yrkesgrupper kjenner seg verdsatt og respektert. Ingen må opptre krenkende ovenfor kolleger.

Egenverd

Alle medlemmer skal som profesjonelle yrkesutøvere ta ansvar for egen helse, trivsel og krav til arbeidsmiljø. Hensynet til egne behov i en krevende yrkeshverdag og et langt yrkesliv skal skje i samarbeid med arbeidsgiver og kolleger.

Samfunnsansvar

Alle medlemmer skal lojalt følge de lover og retningslinjer som gjelder for egen arbeidsplass og eget yrke. Vi skal ivareta hjelpetrengendes behov og rettigheter og varsle om kritikkverdige forhold. Ingen må utnytte eller dra fordel av sin relasjon til brukeren.

Empati

Alle medlemmer skal i sin yrkesutøvelse ta utgangspunkt i den hjelpetrengende og hans eller hennes opplevelse av egen situasjon. Dette skal vi gjøre med innlevelse og medfølelse – uten å bli private eller påtrengende.

Taushetsplikt

Alle medlemmer skal ivareta den hjelpetrengendes personvern og ikke dele fortrolige opplysninger uten samtykke fra vedkommende selv. Vi skal også medvirke til at brukeren får nødvendig kunnskap om egne rettigheter.

Identitet

Alle medlemmer skal bidra til tilhørighet og stolthet over egen arbeidsplass og egen yrkesrolle. Vi skal delta aktivt og saklig i diskusjoner der faglige eller yrkesetiske verdier blir utfordret.

Kompetanse

Alle medlemmer skal ta ansvar for egen læring og bidra til et lærende arbeidsmiljø, slik at hjelpetrengende kan bli møtt av profesjonelle hjelpere med relevant kunnskap, reflekterte holdninger og god selvinnstikt.

Kommunikasjon

Alle medlemmer skal bidra til en tydelig kommunikasjon som skaper forståelse, tillit og åpenhet mellom hjelper og hjelpetrengende og mellom kolleger. Vi skal legge til rette for brukerens medvirkning så langt dette er mulig.

Bla i digital versjon av yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere:

Eksempler på aktuelle lover og forskrifter

 • Helsepersonelloven
 • Opplæringsloven
 • Lov om taushetsplikt
 • Pasientrettighetsloven
 • Lov om psykisk helsevern
 • Spesialisthelsetjenesteloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften

Lovtekstene finner du på www.lovdata.no

Flere ressurser om yrkesetikk og etisk refleksjon

Omhandler temaer som:

 • Etisk refleksjon 
 • Mestring i pleie- og omsorgstjenesten
 • Den gode samtalen
 • Snakke om døden
 • Hverdagsrehabilitering
 • Rus
 • Psykisk helse
 • Selvbestemmelse
 • Velferdsteknologi