Videreutdanning for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Fagskoler tilbyr utdanninger spesielt rettet mot helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det finnes også noen relevante videreutdanninger på høgskolene. De er gjerne tverrfaglige for alle ansatte innen helse- og omsorgssektoren.

NB! Denne siden er under oppdatering!

Inntil videre, se her for oversikt over fagskoleutdanning: 

Andre lesetips:

Fagskoler

Fagskoleutdanning innen helsefag er i all hovedsak ettårige kurs og gir 60 fagskolepoeng. De fleste studenter gjennomfører kursene på deltid ved siden av å være i jobb, og vanligvis over to år.

Psykisk helsearbeid

Tjenester og tiltak for å forebygge psykisk helse, samt behandle og rehabilitere mennesker med slike tilstander.

Psykiatri kan defineres som læren om sinnets lidelser og er en egen medisinsk spesialitet, mens psykisk helsevern er spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker med psykisk lidelse.

Med utdanninger innen psykisk helse får du en breddekompetanse innen fagfeltet. Viktige tema er psykiske problemer og lidelser, forebygging, behandling og rehabilitering. Du vil få kunnskap om brukermedvirkning som ideologi, der individuell tilnærming, selvbestemmelse og relasjonskompetanse er viktige nøkkelord.

Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene.

Psykisk helsearbeid og rus

Denne utdanningen kombinerer kunnskap om psykisk helse med rus som er et område der det generelt trengs mer kunnskap i kommunene.

Fagskoleutdanninger i psykisk helsearbeid og rusarbeid gir muligheter for arbeid innenfor en rekke kommunale områder, som helse- og omsorg, kultur og oppvekst og arbeid og velferd. Den er også aktuell for spesialisthelsetjenesten i tverrfaglige team og i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere.

Målet for brukergruppene du skal jobbe med er rusfrihet, økt mestring og selvstendighet i eget liv. Den enkeltes behov for hjelp skal avgjøre hvilke tilbud som skal gis.

Miljøarbeid

Arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse krever spesiell kompetanse.

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse

Gjennom studiene får du grunnleggende fagkunnskap innen feltet psykisk utviklingshemming som er relevant for miljøarbeid i ulike sektorer i kommunal virksomhet, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet.

Det er flere grunner til at arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse krever spesiell kompetanse. De har ofte somatiske eller psykiske tilleggslidelser. En av flere grunnleggende forutsetninger for å sikre mennesker med utviklingshemming tilgang på tjenester er kompetente nærpersoner som kan tolke og forstå enkeltpersonens symptomer, og som kan formidle disse.

Ansatte med kompetanse innen psykisk utviklingshemming er dessuten bedre i stand til å redusere uønsket atferd fra brukerne.

Tverrfaglig miljøarbeid

Gir nødvendig kompetanse til å ivareta brukergruppene på tvers av sektorer.

Kommunene får ansvar for stadig nye brukertilbud som tidligere fikk tilbud i spesialisthelsetjenesten. Videreutdanningen i tverrfaglig miljøarbeid tar utgangspunkt i de utfordringer som arbeidstakere innen de ulike sektorene i hjelpeapparatet, eldreomsorg, kultur- og fritidssektoren og pedagogisk virksomhet i skoler og barnehager står overfor.

Målet for studiet er økt forståelse for tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike sektorer og fagområder som rus, psykisk helsearbeid, flyktninger/asylsøkere, pleie- og omsorgstjenester, barnevern og arbeid med barn og ungdom.

Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreft er en sykdom som rammer ikke bare den enkelte, men også familien og nettverket.

I kommunehelsetjenesten og ved sykehus trengs helsefagarbeidere som har kompetanse i arbeidet med lindrende pleie for kreftpasienter og for andre pasientgrupper som AIDS- og ALS-pasienter. Med denne videreutdanningen gis du grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose, for pasienten, familien og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt.

Yrkesutøveren må ha kompetanse til å takle krisesituasjoner for pasienter og pårørende og kunnskap om de vanligste kreftsykdommene. Du blir kjent med de ulike faginstansene, hjelpeapparatet og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie, slik at du kan arbeide tverrfaglig og på tvers av helsetjenestenivåer.

Du skal dessuten kjenne til sosiale rettigheter og trygdelovgivning som berører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen, samt ha kunnskaper om rehabilitering og habilitering av kreftpasienter.

Barsel- og barnepleie

Nødvendig kompetanse for å jobbe ved føde- og barselsavdelinger, samt ved nyfødtintensivavdelinger.

Videreutdanningen i barsel- og barnepleie omfatter svangerskapets begynnelse, fødsel og barseltid, det nyfødte barnet og barnesykepleie. Praksisarbeid foregår ved føde/barselavdelinger, nyfødt-, intensiv- og barneavdelinger.

Livsstils- og kroniske sykdommer

Helsehjelp til personer med livsstils- og kroniske sykdommer med hensyn til forebygging og habilitering og rehabilitering.

Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft er behovet stort for økt kompetanse innen dette fagfeltet, særlig i kommunehelsetjenesten som har fått økte ansvarsoppgaver på dette feltet.

Hovedfokus for studiet er kols, hjerte- og karlidelser, diabetes og sykelig overvekt. Utdanningen gir kompetanse til å kartlegge forhold som kan gi livsstils og kroniske sykdommer. Gjennom studiene får du kunnskap til å se sammenhengen mellom sykdommene. Du blir i stand til å planlegge, organisere og iverksette hjelpetiltak blant denne pasientgruppen og deres pårørende.

Fagskoleutdanninger i eldreomsorg

Tar utgangspunkt i eldre menneskers selvbestemmelse, muligheter og ressurser, og vektlegger mellommenneskelige og etiske aspekteter.

Helse, aldring og aktiv omsorg

Utdanningen gir kunnskaper så du kan forstå hva det innebærer å være eldre, hvordan eldre oppfatter alderdom og hvilke sykdommer og skader de kan få. Du skal også kunne bidra til god helhetlig omsorg for den enkelte.

Eldreomsorg skal ta utgangspunkt i eldre menneskers selvbestemmelse, muligheter og ressurser, og at det mellommenneskelige og etiske aspektet blir vektlagt.

Aktiv omsorg innebærer å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel i et helhetlig omsorgstilbud. Kurset gir deg nødvendig kompetanse for å jobbe med planlegging, organisering og iverksetting av tiltak for eldre og deres pårørende.

Demensomsorg og alderspsykiatri

Demens er den sykdommen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap mot slutten av livet, og fremover vil antall personer med demens øke.

Samfunnet trenger mer kapasitet og kompetanse innen demens. Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri gir deg spisskompetanse i arbeid med demente.

Målet er å utdanne reflekterte Yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som planlegger, organiserer og iverksetter pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser, i samarbeid med andre tjenesteytere.

Utviklingshemning og aldring

Det er i dag flere personer med utviklingshemning som når en høy alder enn det har vært tidligere.

Forskning viser imidlertid at noen er disponert for en tidligere aldringsprosess enn det som er vanlig. For personene selv, deres familier og helse- og omsorgstjenestene gir dette nye muligheter og utfordringer. Behov for økt kompetanse og utvikling av nye tjenester er stort.

 Rehabilitering

Med utdanning i rehabilitering får du kompetanse til å jobbe med rehabilitering og habilitering av mennesker med funksjonsnedsettelse.

Du vil jobbe med et bredt spekter av mennesker som har behov for sammensatt og koordinert bistand. Funksjonsnedsettelsen kan være av psykisk, fysisk, sosial eller av sammensatt art. I tillegg lærer du hvordan du skal forholde deg til pårørende. Det er for tiden stor etterspørsel etter denne kompetansen rundt om i landets kommuner.

Du lærer å yte systematisk og effektivt rehabiliteringsarbeid. Utdanningen fokuserer på brukerens perspektiv, funksjonshemming og redusert funksjonsevne, deltakelse og likestilling, funksjons- og mestringsevne, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, brukerrollen og tjenesteyterrollen, individuell plan og helhetlig tenkning og planlegging av rehabilitering som virksomhet.

Veiledning

Helsearbeidere veileder daglig brukere og pårørende. I tillegg er et stort antall lærlinger under opplæring hvert år.

 Sentrale begreper for utdanningen er veiledning, kommunikasjonsferdigheter og veiledningspedagogikk. Veiledning er å klargjøre og systematisere praktiske opplevelser og sette dem inn i en faglig og personlig sammenheng. Kommunikasjonsferdigheter innebærer å bruke nonverbale og verbale uttrykksformer i samhandlingen med brukere/ pårørende, elever/lærlinger og medarbeidere. Veiledningspedagogikk er en prosessorientert læring hvor studenten reflekterer over egen praksis.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi krever ny kompetanse hos helsepersonell for å ta den i bruk, og for samhandling med pasient/bruker og pårørende.

Velferdsteknologi kan bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, til tross for nedsatt funksjonsevne. Teknologi muliggjør også helse- og omsorgstjenester uten fysiske møter, noe som gir helsepersonell nye roller.

Migrasjonshelse

Kunnskaper om migrasjonshelse bidrar til en likeverdig helse- og omsorgstjeneste for innvandrere.

Fagskoleutdanning i migrasjonshelse gir kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst og om kulturelle utfordringer knyttet til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste.

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse.

Grønn helse

Helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur.

Målet med utdanningene er at de som jobber innen helse og omsorg skal få kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Opphold i naturen oppfatter de fleste av oss som restituerende og helende. Det vil kunne ha en betydning for livskvalitet og innvirker på både fysisk og psykososial helse.

Kompetansen kan benyttes nnenfor fagfelt som eldreomsorg, demensomsorg, kommunale tjenester som hverdagsrehabilitering eller innenfor psykisk helse eller rehabilitering ved institusjoner.

Andre videreutdanninger

Flere høgskoler har videreutdanninger som henvender seg tverrfaglig, til flere yrkesgrupper innenfor helse og omsorg, deriblant helsefagarbeidere. Andre institusjoner, slik som kommuner og kompetansesentra, tilbyr dessuten ulike videreutdanningskurs.

Aktiv omsorg

Samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel og praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid

Utdanningen gir forståelse for samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel og praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, hvordan bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og samarbeid med frivillige og offentlige instanser.

Halvparten av kursdeltakerne har så langt vært fagarbeidere som har gjennomført på realkompetanse, først og fremst hjelpepleiere, helsefagarbeidere og aktivitører.

Under kurset benyttes såkalt aksjonslæring som innebærer at studentene under studietiden iverksetter det de lærer på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at kursdeltakelsen er forankret hos ledelsen og hos kolleger. Studentene deler erfaringer med hverandre om hvordan det er å innføre aktiv omsorg på sin arbeidsplass.

Det er dessuten en fordel om flere personer fra samme arbeidsplass deltar. Slik blir det enklere å gjennomføre tiltak på arbeidsplassen. Utdanningen er tverrfaglig og egner seg også for ansatte på frivillighetssentraler og i kultursektoren.

Studiet gjennomføres ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn og gir 15 studiepoeng.

En eller flere kommuner i samarbeid kan bestille opplæringsprogrammet, slik at det kan arrangeres lokalt. Det vil da være mulig å skreddersy innholdet innenfor studieplanens rammer. Kostnader vil være avhengig av antall deltakere, og avtales særskilt.

Passer for ansatte i helse- og omsorgssektoren, kulturarbeidere, lærere, frivillige og andre interesserte.

Musikkbasert miljøbehandling

Hvordan velge ut riktig musikk for den enkelte pasient, og hvordan den systematisk skal tas i bruk i den daglige pleien.

I videreutdanningen lærer man hvordan velge ut riktig musikk for den enkelte pasient, og hvordan den systematisk skal tas i bruk i den daglige pleien, særlig for personer med demens, men også overfor andre utsatte grupper.

Musikk kan benyttes i mange situasjoner overfor pleietrengende eldre. For eksempel på morgenen for å gi bedre oppvåkninger, før måltider for å skjerpe appetitten og for å berolige i stellsituasjoner. Det er utført mye forskning på musikk som viser at riktig bruk kan gi beboere på sykehjem bedre livskvalitet. Den skaper økt verdighet og bidrar til sammenheng i demente pasienters hverdag.

Dette er en metode som er utviklet av lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja, og fungerer som et spesifikt verktøy i eldreomsorgen.

Opplæringsprogrammet er initiert av Helsedirektoratet. Det består av tre moduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Flerkulturelt helsearbeid

 Yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon - møte med pasienter, pårørende og kolleger.

Overordnet fokus for studiet er refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon med særlig fokus på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger.

Utdanningen gir 30 studiepoeng og gjennomføres som deltidsstudium. Det gis opptak ved generell studiekompetanse, eller realkompetanse. Videreutdanningen passer for alle yrkesaktive helsearbeidere og gir kompetanse i å forstå flerkulturelle problemstillinger i helsevesenet.

Du kan ta utdanningen Flerkulturelt helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Møte Med Minner

Museumsttilbud, aktiv omsorg, erindring og erindringsdialog

Kurset gir økt kunnskap om å etablere og drive museumstilbud for personer med demens, og om kultur og helsefeltets muligheter. Blant temaene er aktiv omsorg, erindring og erindringsdialog.

Målgrupper for kurset er ansatte på museer og ansatte på sykehjem, dagsenter, eldresenter og i hjemmebasert tjenester, pårørende, frivillige og andre interesserte.

Videreutdanning i tillitsskapende tiltak/ miljøbehandling

Individualisert erindring, musikk, berøring, og bruk av grønne miljøer

En fordypning i tillitsskapende tiltak/miljøbehandling og individualiserte miljøbehandlingsmetoder for å nå inn til personer med kognitiv svikt og demens.

Kurset gir teoretisk og praktisk fordypning i metodene individualisert erindring, musikk, berøring, og bruk av grønne miljøer.

Målgruppe for kurset er ansatte på sykehjem, dagsentra, eldresentra, i hjemmebaserte tjenester, på sykehus og i bolig for personer med utviklingshemming som ønsker å lære mer om bruk av tillitskapende tiltak/individualiserte miljøbehandlingsmetoder.

 

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Delta og Helsefagarbeiderforbundet mener

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}