Lov og avtale

Hovedavtalen

Hovedavtalen i Staten omfatter alle statlige ansatte.

Hovedavtalen for de kommunalt ansatte i KS-området

Hovedavtalen i KS gjelder for kommunalt ansatte innen KS-området. Oslo kommune og enkelte andre kommuner er ikke omfattet av denne KS-avtalen, men har egen avtale.

Hovedtariffavtalen staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått to hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat. Hovedtariffavtalene i staten.

Hovedtariffavtalen KS og Oslo kommune

Hovedtariffavtalen i KS området omfatter kommunalt ansatte i de kommuner som har avtaler med KS. Oslo kommune er det største tariffområdet utenfor KS.

IA-avtalen

IA-avtalen 2019-2024 skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen

Lovdata

Lovdata omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen - EMD. Her finner du sentrale lover i arbeidslivet: ArbeidsmiløjølovenLov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)Tjenestetvistloven og Statens personalhåndbok