AVYO i Deltas prinsipprogram 2020-2023

Prinsipprogrammet er vårt politiske dokument. AVYO i Deltas eksistensgrunnlag er arbeidet med å oppnå gode arbeidslivsbetingelser for våre medlemmer.

Prinsipprogram 2020-2023 

Medlemmenes viktige rolle som velferdssamfunnets tjenesteytere gjenspeiles i våre verdier og satsningsområder. Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. AVYO i Delta ser det som en hovedoppgave å bidra til å mobilisere menneskelige ressurser gjennom å fremme bedriftsdemokrati, medbestemmelse og medvirkning i arbeidslivet. Gode rammevilkår både for den enkelte og for arbeidslivet som helhet, er en viktig del av ressursmobiliseringen.

 

Målet med prinsipprogrammet

I prinsipprogrammet skal varemerket AVYO komme til uttrykk. Prinsipprogrammet skal ha som mål å tydeliggjøre AVYO sin identitet, vår visjon og våre verdier. Vi skal synliggjøre våre verdier og vårt arbeidslivspolitiske ståsted i arbeidet for å opprettholde og videreutvikle medbestemmelsen.

Dette ved å:

 • bevisstgjøre alle som representerer AVYO om vårt arbeidslivspolitiske grunnsyn og våre verdier
 • bidra til å skape en tydelig identitet for AVYO som arbeidstakerorganisasjon
 • bidra til å styrke vårt omdømme gjennom tydelige prioriteringer, holdninger og handlinger
 • skape fellesskapsfølelse og engasjement hos medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
 • øke bevisstheten om vårt samfunnsoppdrag og fremme AVYOs politikk
 • bidra til at AVYO framstår som et tydelig og attraktivt valg for potensielle medlemmer
 • være en aktiv pådriver for at intensjonen i lov- og avtaleverk settes ut i praksis på en velfungerende måte

 

Vår visjon

AVYO – den beste arbeidstakerorganisasjon i NAV og Helfo

 

Vår identitet

AVYO er:

 • en partipolitisk uavhengig og selvstendig medlemsorganisasjon i Delta
 • et selvstendig rettssubjekt
 • en aktiv, fleksibel og løsningsdyktig organisasjon som håndterer utfordringer og endringer
 • ditt talerør til medbestemmelse i arbeidslivet
 • spesialisert på NAV og Helfo sine fagområder
 • organisasjonen for frilanstolker

 

AVYO tar vare på enkeltmennesket – i fellesskapet

 

Våre Verdier

 

Nærhet

Veien er kort mellom medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå.

Vi kjennetegnes ved tilstedeværelse og tilgjengelige tillitsvalgte.

Vi vektlegger involvering og helsefremmende tenkning og praksis.

 

Selvstendighet

Vi har selvstendig partsrett etter Hovedavtalen i staten i NAV og i Helfo Som selvstendig organisasjon i Delta har vi partsrett i KS-området og Oslo kommune.

Våre tillitsvalgte har fullmakter på sine områder. Våre avdelinger har selvstendig økonomi til drift, utvikling og medlemsaktiviteter.

 

Dyktighet

Vår kompetanse og erfaring er viktige bidrag i utviklingen av gode offentlige tjenester.

Våre dyktige tillitsvalgte fokuserer på samarbeid og er aktive pådrivere i endringsprosesser.

Vi legger vekt på åpenhet i dialog og meningsytring.

 

Satsingsområder

 • Andelen fagorganiserte er synkende og den norske modellen er under press. I utfordringene vi står ovenfor skal AVYO være en aktiv og konstruktiv bidragsyter til å opprettholde, videreutvikle og styrke den norske modellen.
 • AVYO skal intensivere opplæring av tillitsvalgte.
 • AVYO vil legge til rette for en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer i sitt arbeid.
 • AVYO vil arbeide for at likestilling, likeverd, inkludering, deltakelse og ikke-diskriminering er høyt på dagsorden både av hensyn til den enkeltes rettigheter og muligheter, men også fordi mangfold er en verdi i seg selv.

 

Medbestemmelse

AVYO skal etterleve intensjon og formål i hovedavtale og tilpasningsavtale.

 

Vi skal:

 • ha kvalifiserte og løsningsdyktige tillitsvalgte med organisasjons- og etatsfaglig kompetanse i alle ledd og styringsnivå
 • bidra til reell medbestemmelse ved å fremme respekt, dialog og samarbeid med alle parter
 • være representert i utvalg og råd som har betydning for medlemmene
 • jobbe for at tillitsvalgte har tilstrekkelig tid og ressurser til å utøve sine verv

 

Personal- og lønnspolitikk

AVYO skal arbeide for å opprettholde og forbedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

 

Vi skal:

 • jobbe for at våre medlemmer får konkurransedyktig lønn og lønnsmessig utvikling
 • være en pådriver for at all kompetanse - også tillitsverv, verdsettes i ansettelsesprosesser, lønnsforhandlinger og karriereutvikling
 • bidra til utvikling og realisering av god og ordnet personal-, lønns- og livsfasepolitikk
 • gi veiledning og bistand til medlemmene i arbeidssituasjoner som krever det
 • arbeide for riktig honorering og gode arbeidsbetingelser for frilanstolker

 

Kompetanse

AVYO skal stimulere til et høyt kompetansenivå hos alle våre medlemmer. AVYO skal arbeide for å ha godt skolerte tillitsvalgte på alle nivåer.

 

Vi skal:

 • gi tillitsvalgte god opplæring i lov- og avtaleverk
 • stimulere til kompetanseheving for alle medlemmer gjennom stipendordningene i AVYO og Delta
 • arbeide for felles opplæringstiltak også på høyskolenivå i samarbeid med arbeidsgiver, Delta og YS-Stat
 • aktivt medvirke til at arbeidsgivers overordnede kompetansestrategi og plan utarbeides og gjennomføres
 • jobbe for at de ansatte får de nødvendige og pålagte samtaler og en utarbeidet individuell kompetanseplan
 • oppfordre til at arbeidsgiver anerkjenner og benytter den eksisterende kompetansen og kunnskapen de ansatte har
 • være en pådriver for at arbeidsgiver motiverer og tilrettelegger for nødvendig kompetanseheving

 

Arbeidsmiljø og helsefremmende tenkning

AVYO skal ta ansvar og være en aktiv part i arbeidet for å skape gode arbeidsplasser.

 

Vi skal:

 • jobbe for at medlemmene opplever mestring i arbeidet og faglig utvikling
 • jobbe for et godt arbeidsmiljø bygd på helsefremmende prinsipper og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • videreutvikle samarbeid med vernetjenesten for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø
 • påse at endrings- og utviklingsarbeidet gjennomføres på en god måte i tråd med lov- og avtaleverk
 • formidle kunnskap og erfaringer om IA-avtalen
 • sikre at de tillitsvalgte får jevnlig faglig påfyll innenfor IA/HMS arbeidet
 • arbeide for tilrettelegging av fleksible arbeidsplasser ved bruk av bl.a. nye teknologiske løsninger

 

Organisasjonsutvikling

AVYO skal styrke og utvikle egen organisasjon innenfor Delta. AVYO skal bidra til ytterligere styrking og synliggjøring av YS sin posisjon som en offensiv, attraktiv og foretrukken hovedorganisasjon.

 

Vi skal:

 • bidra til at den norske modellen med trepartssamarbeidet opprettholdes og videreutvikles
 • jobbe for medlemsvekst og økt organisasjonsgrad
 • jobbe for ett YS-forbund i NAV og i Helfo
 • involvere oss aktivt i utviklingen av lov, avtaleverk og velferdspolitikk
 • ivareta medlemmenes rettigheter og ha spesielt fokus på endringsprosesser og omstilling

 

Informasjon og kommunikasjon

AVYO skal sikre medlemmene korrekt og målrettet informasjon om organisasjonen, arbeidsplassen og samfunnet.

 

Vi skal:

 • benytte de til enhver tid mest effektive kommunikasjonskanaler
 • gjennom fysiske og digitale treffpunkt ha møter, seminar og opplæringstiltak for tillitsvalgte og medlemmer
 • aktivt invitere til dialog og samarbeid med alle parter
 • utarbeide gode digitale informasjons- og kommunikasjonsløsninger i AVYO

 

Klima og miljø

AVYO skal sette klima og miljø på dagsorden på alle nivå.

 

Vi skal:

 • ta medansvar til FNs bærekraftsmål og arbeide for en grønnere arbeidsplass i NAV og Helfo
 • følge YS sin klima- og miljøpolitiske strategi
 • ta beviste miljøvalg for å redusere vårt miljøavtrykk

 

Handlingsplaner

AVYO sentralt og avdelingene lokalt skal utforme årlige handlingsplaner med konkrete tiltak.