Yrkesetiske retningslinjer for ambulansepersonell

Etikk er et fag som handler om hva som er rett og hva som er galt. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre ambulansearbeidere om ansvar og riktige handlinger.