Ambulanseforbundet mener om utdannning:

Ambulanseforbundet i Delta er opptatt av utdanning. Utdanningen for de ansatte i ambulansetjenesten har forandret seg mye på kort tid. Det skjer mye, og det skjer raskt. Ambulanseforbundet er med der avgjørelsene tas. Vi har en klar politikk når det gjelder utdanning for de ansatte i ambulansetjenesten.

Fagbrevet i ambulansefaget 

er fortsatt den bærende utdanningen i ambulanseyrket. Fagbrevet i ambulansefaget ble etter mye arbeid lansert i 1996. Delta, da med AMPY, var veldig aktiv i arbeidet med å arbeide frem denne utdanningen. Arbeidsgiver har over tid sett at utdanningen på videregående skole ikke dekker kunnskapsbehovet godt nok. Dette løser de med intern opplæring. Ambulansearbeiderne har mye uformell kompetanse, og kompetanse langt over det som ligger i fagplanen fra videregående skole. Selv om det nå har kommet en ny utdanning med bachelorgrad er det viktig å anerkjenne fagarbeidernes kompetanse og erfaring. Ambulansearbeiderne skal fortsatt ha de rettigheter og oppgaver de har i dag.

Vi arbeider for at ambulansearbeiderne skal få utvikle seg faglig. Vi jobber for at helseforetakene fortsatt skal drive intern opplæring. Vi jobber for at allerede ervervet kunnskap og opplæring skal gi avkorting av et bachelorstudie. Det må legges til rette for at ambulansearbeidere med fagbrev kan ta en bachelor i paramedisin uten å måtte ta fag på videregående skole, såkalt Y-vei.

Ambulanseforbundet har stor forståelse for at ambulansearbeidere med lang fartstid i faget ikke har anledning til å videreutdanne seg til paramedisiner. Dette må helseforetakene ta hensyn til og legge til rette for at ambulansearbeiderne fortsatt kan ha de oppgaver og rettigheter de har i dag.

Ambulansearbeideren skal ha gode tillegg i lønn for kompetansen og det store ansvaret de har. 

 

Nasjonal paramedic 

er en etterutdanning for ambulansearbeidere på høyskolenivå. Det er et på studie som gir 60 eller 90 studiepoeng. 

Nasjonal Paramedic har over lengre tid vært en god og nødvendig etterutdanning for ambulansearbeidere. Nasjonal Paramedic gir sånn som studiet er nå ingen avkorting ved bachelor paramedisin studiet. Hvis Nasjonal Paramedic fortsatt skal ha en eksistens bør det tilpasses bachelor paramedisinstudiet for å kunne gi avkorting der. 

Selv om utdanningen innen ambulanseyrket  i økende grad vil skje gjennom bachelor i paramedisin vil det fremover være et stort behov for faglig utvikling for eksisterende ambulansearbeidere.  Ambulansearbeiderne vil fortsatt være den største gruppen av ansatte i ambulansen

 

Bachelor Paramedisin

er etablert ved flere høyskoler. Dette er nå en utdanning hjemlet gjennom forskrift.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-31-99?q=paramedisin 

Helsedirektoratet anbefalte i en rapport fra 2015 at det skulle etableres et høyskoletilbud på bachelornivå. Høyskolen i Oslo og Akershus hadde da allerede startet opp et lignende studie. I etterkant er det flere høyskoler som tilbyr dette studiet. Ambulanseforbundet har lenge kjempet for at dette skulle skje.

Ambulanseforbundet er glad for at bachelor paramedisin studiet nå er igangsatt. Vi mener at kravet til yrkesutøvelsen nå er blitt så omfattende at bachelor i paramedisn  i fremtiden bør bli den viktigste utdanningsveien inn i ambulansetjenesten

Det er viktig at det blir lagt til rette for at ambulansearbeidere kan komme inn på studiet uten å ha generell studiekompetanse (Y-vei) Vi skal være med på å påvirke faglig innhold i studiet. Vi jobber for at de med bachelor paramedisin får riktig lønn. Vi jobber opp mot helseforetakene for at de skal implementere denne nye gruppen på en god måte.