Skal man få bot for å bruke nødnett?

Skal man få bot for å bruke nødnett?
Skal man få bot for å bruke nødnett? Foto: nodnett.no © nodnett.no

Nødnett er et nødvendig verktøy for oss i ambulansen. Enkelte ganger er det nødvendig at fører av ambulansen bruker håndholdt radio. Kan man få bot for dette? Ketil Eide, foretakstillitsvalgt HNT, har sendt oss et notat om dette.

Skal man godta forenklet forelegg for å snakke i Nødnett?

I spesielle tilfeller så hender det at sjåføren må snakke i Nødnettet da makker er opptatt med pasienten.

Hva skjer om man blir stoppet av Politiet og får fremlagt et forenklet forelegg (ff) for bruk av mobiltelefon, skal man godta forelegget eller ikke? Du kan trygt nekte og vedta ff for bruk av mobiltelefon.

Vi kan vise til en ganske ny sak der vedkommende ambulansearbeider klaget på forelegget, ved litt hjelp fra Delta og Arbeidsgiver og fikk FF henlagt. Grunnlaget til klagen var at nødnettet ikke kommer inn under definisjon av mobiltelefon.

Vi vil da vise til «Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn:»                                                      

 § 1.Definisjoner. I denne forskrift forstås med:     

 a)  Mobiltelefon: radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett.     

 b)  Bruk av mobiltelefon: enhver betjening av mobiltelefonens funksjoner

Det også laget en veileder som skal hjelpe til å få tolket denne forskriften av Statens Vegvesen:

Begrepet mobiltelefon er definert i § 1 bokstav a som: «radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett». Definisjonen er den samme som før revisjonen. Radioutstyr for kommunikasjon over såkalt lukket nett som benyttes av blant annet utrykningskjøretøy (nødnett), busser og drosjer faller utenfor begrepet mobiltelefon i forskriftens betydning.»

Link legges ved:

http://www.vegvesen.no/_attachment/468193/binary/806346?fast_title=Veiledning+til+mobilforskrift+04072013.pdf

Dette er på en måte en viktig prinsipiell sak ettersom at Nødnettet er et viktig arbeidsverktøy for utrykningsetatene og at man skal risikere å bli staffet for bruken, så kan det føre til uheldige situasjoner under gjennomføringen av et oppdrag.

Men uavhengig av dette så er det viktig at det i størst mulig grad unngås at sjåfør handler nødnettet under kjøring.