Yrkesetikk for aktivitører

Yrkesetiske retningslinjer for aktivitører. De yrkesetiske retningslinjer skal legges til grunn for medlemmenes yrkesutøvelse.

1. Forhold til brukeren

1.1 Aktivitøren skal ivareta brukerens integritet og egenverdi uavhengig av rase, farge, kjønn, alder, språk, tro, politisk oppfatning, nasjonalitet og kulturell bakgrunn.

1.2 Brukerens verdighet og menneskeverd skal respekteres uansett sykdom og helseproblem.

1.3 Aktivitøren skal ivareta brukerens rett til selvbestemmelse og medbestemmelse.

1.4 Aktivitøren skal legge vekt på brukerens behov, interesser, ressurser og funksjonsevne slik at brukerens livskvalitet blir opprettholdt og eventuelt forbedret.

1.5 Aktivitøren skal ved innledningen til en aktivitet, så langt det er mulig, gjøre klart for brukeren aktivitetens hensikt, innhold og antatt varighet. Aktivitøren må ikke forespeile brukeren annen hjelp enn den man antar å kunne gi.

1.6 Aktivitøren skal fremme brukerens mulighet til å ta selvstendige avgjørelser og ikke frata brukeren oppgaver som vedkommende selv kan utføre eller ta ansvar for.

2. Forhold til pårørende

2.1 Aktivitøren viser respekt for pårørende, og behandler deres opplysninger i samsvar med lov om taushetsplikt.

3. Forhold til kollegaer

3.1 Aktivitøren skal gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til at brukerens helse og livskvalitet opprettholdes eller forbedres.

3.2 Aktivitøren skal kjenne til kollegers arbeidsoppgaver og gi tilstrekkelig informasjon slik at unødige konflikter unngås. Om interessekonflikter oppstår, skal alltid hensynet til brukeren prioriteres.

4. Forhold til arbeidsstedet

4.1 Aktivitøren skal sette seg inn i arbeidsstedets målsetning og funksjon og være lojal mot gjeldene regler og instrukser så langt disse er i samsvar med aktivitørens yrkesetiske retningslinjer.

5. Forhold til eget yrke/fag

5.1 Aktivitøren skal holde sine kunnskaper ved like og oppdatere disse i samsvar med utviklingen innen aktivitørens arbeidsområder, og innen helse- og sosialpolitisk utvikling.

5.2 Aktivitøren skal kjenne til/skal vite når annen kompetanse er nødvendig.

5.3 Aktivitøren bør kjenne ansvar for og ta del i opplæringen av elever og lærlinger.

5.4 Aktivitøren har taushetsplikt om alle forhold i brukerens privatliv og helse uansett hvordan man har tilegnet seg opplysningene, enten de er direkte, indirekte eller ved egne slutninger. Taushetsplikten må ikke være til hinder for hensiktsmessig kommunikasjon mellom helsepersonell som har med den aktuelle brukeren å gjøre.

Godkjent av landsmøtet i  2009