Resolusjon:Møt framtidens utfordringer med samarbeidskraft

Fornying av offentlig sektor har vært et gjennomgangstema i mange år, og må nødvendigvis fortsette å være det. Delta mener at en fornying av den norske samarbeidsmodellen må være en hovedstrategi i videreutvikling av offentlige velferdstjenester.

Den norske velferdsmodellen med stor grad av offentlig produksjon av velferdsgoder har vist seg bærekraftig, men må videreutvikles for å kunne møte framtidas utfordringer. Flere forhold kan sette velferdssamfunnet under press i tiden framover. Ikke minst gjelder det at andelen eldre i befolkningen øker og andelen yrkesaktive synker. Arbeidskraftbehovet blir en hovedutfordring for framtidens velferdstjenester.

For å sikre befolkningen tilgang på gode, offentlige velferdstjenester i tilstrekkelig omfang også i framtiden, må de menneskelige ressursene i hver enkelt virksomhet mobiliseres til innsats, utvikling og forbedring. Dette gjøres best ved å legge til rette for demokratiske prosesser som gir ansatte både innflytelse og medansvar. Derfor peker Delta på den norske samarbeidsmodellen praktisert på virksomhetsnivå som en hovednøkkel i møtet med framtidens velferdsutfordringer.

Modellen har samarbeid som virkemiddel, gjensidig tillit som forutsetning, og rettferdige og effektive arbeidsplasser som resultat.

Delta vil:

  • At den norske samarbeidsmodellen i langt større grad skal etterleves på mellomledernivået i virksomhetene og involvere dem som har nærhet til den daglige oppgaveløsingen og brukerne. 
  • At de to formene for ansattes deltakelse og innflytelse – via tillitsvalgte og tjenestevei – skal ses i sammenheng og støtte opp om hverandre. Moderne ledelse og partssamarbeid må gå hånd i hånd. Sterke ledere, tillitsvalgte og ansatte styrker hverandre gjensidig. 
  • At partssamarbeidet skal dreie seg om flere temaer enn det som er pålagt gjennom lover og avtaler. De tillitsvalgte må involveres i virksomhetsutvikling og innovasjon.

I videreutviklingen av velferdstjenestene må både lederskap, medarbeiderskap og medbestemmelse vektlegges. Kraften som ligger i et gjensidig forpliktende samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte er nødvendig for å fornye offentlig sektor. Delta vil møte framtidens utfordringer med samarbeidskraft.

 

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2012