Resolusjon: Samarbeid for å utnytte teknologiens muligheter

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 30. november 2017. Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til miljø og klima, befolkningsutvikling og press på velferdstjenestene. Samtidig opplever vi en teknologisk utvikling som fundamentalt endrer måten vi lever, arbeider og forholder oss til hverandre på.

Brukt på riktig måte, vil teknologien løse mange av utfordringene. Samtidig er det fare for at den teknologiske utviklingen skaper store økonomiske og sosiale ulikheter. Utviklingen må styres klokt for sikre at teknologien utvikles og benyttes på menneskenes premisser og ikke omvendt.

I Norge har vi en verdibasert samfunns- og arbeidslivsmodell som leverer endringsvilje, produktivitet, gode økonomiske resultater og god konkurranseevne. Skal vi lykkes med omstillingene, må vi bruke og utvikle den norske modellen.

Delta mener at myndighetene og arbeidslivets parter sammen må legge en overordnet strategi for hvordan den teknologiske utviklingen skal bidra til at vi får et godt samfunn der alle får ta del i utviklingen.

Delta mener at en helhetlig strategi for å styre den teknologiske utviklingen må vektlegge at:

· Det trengs et taktskifte og helhetlige grep for å utvikle offentlige tjenester i takt med tiden. 
Teknologien endrer innbyggernes forventninger og skaper nye muligheter til forbedringer. Offentlige tjenester må henge med i utviklingen for å beholde sin legitimitet og sikre at vi har et rettferdig og bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden. Myndighetene må ta ansvar for at vi får på plass helhetlige strategier, strukturer og systemer for hele den offentlige tjenesteytingen på tvers av forvaltningsnivåer og eierskap. I tillegg må det bevilges tilstrekkelig med midler til nødvendige investeringer i teknologi og endringsprosesser. Teknologien endrer innbyggernes forventninger og skaper nye muligheter til forenklinger. Endringene må være basert på verdier vårt samfunn ønsker å ivareta.

· Kompetanse er en forutsetning for å lykkes med det teknologiske skiftet.
Arbeidslivets parter og myndighetene må løfte sammen for å sikre at alle skal få videreutviklet kompetanse gjennom livslang læring i utdanningsinstitusjonene og på arbeidsplassene. Ikke minst er det behov for å få på plass gode ordninger for finansiering av kompetanseutvikling for å sikre at den enkelte kan være attraktiv arbeidskraft i et arbeidsliv i stadig raskere endring. Alle planer om teknologisk omstilling må følges av strategier for utvikling av ansattes kompetanse.

· Partssamarbeid er nøkkelen til å lykkes med omstillingene.  
Et utstrakt samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter er avgjørende for å gjennomføre de nødvendige omstillingene vi står foran. Partene må sammen bidra til både å skape forståelse for – og å videreutvikle den norske modellen. Det lokale partssamarbeidet er avgjørende for å skape gode løsninger på den enkelte arbeidsplass. Tillitsvalgte må involveres i endringsprosessene for å kunne være endringsagenter og spydspisser i medarbeiderdreven innovasjon.