Resolusjon: Framtidens arbeidsliv følger livets faser

Arbeidslivet i Norge går på høytrykk. Alle er enige om viktigheten av å inkludere flest mulig i arbeidslivet. Da må arbeidslivet i større grad tilpasse seg menneskene og menneskenes behov.

Norge har en av verdens høyeste yrkesdeltakelser. Deltakelsen må økes ytterligere for å møte fremtidens arbeidskraftutfordringer. Da må vi tenke nytt. Vi trenger et arbeidsliv som setter arbeidstakernes behov i fokus og som tar hensyn til at disse behovene endres i løpet av arbeidslivet. Vi har faser hvor vi har omsorg for andre, eller hvor vi har et økt omsorgsbehov selv.

Dersom vi skal ha et godt og balansert liv må arbeidslivet tilpasses slik at vi kan klare å stå lenge i arbeid. Slike tilpasninger kan bestå av lavere stillingsbrøk i perioder, mindre arbeidsbelastning, eller tilpasning av arbeidet på andre måter. Det er et gode for den enkeltes livskvalitet å være i meningsfylt arbeid.

Delta vil:

  • At livsfasepolitikken skal bidra til at flest mulig kan være i arbeid lengst mulig.
  • At livsfasetenkningen må innarbeides i virksomhetens personalpolitikk.
  • At arbeidslivet legges til rette slik at det utløser den enkeltes arbeidstakers potensiale i alle arbeidslivets faser.
  • At lov- og avtaleverk bygger opp under livsfasetenkningen.

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 15. november 2012