Resolusjon: Flere fagorganiserte skaper mindre forskjeller i verden

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 30. november 2017. Arbeidstagerorganisasjonene har en viktig rolle i utviklingen av en mer demokratisk, bærekraftig og rettferdig verden med mindre forskjeller. Vår tid gir store utfordringer gjennom klimaendringene og manglende rettferdig fordeling av ressursene.

Utviklingen av det norske demokrati og byggingen av den norske velferdsstaten har vært mulig gjennom et sterkt trepartssamarbeid, og gjort den norske arbeidslivsmodellen til en bærebjelke i Norge.

I møte med de globale utfordringer må både Norge og verden sikres et organisert arbeidsliv. Et organisert arbeidsliv forutsetter reelle arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgivere som er likeverdige, og har forutsigbare rammebetingelser fra myndighetene sin side. Dette må Delta jobbe for både nasjonalt og internasjonalt.

Tidligere industrielle og teknologiske revolusjoner har bidratt til at verdiskapningen i verden har skutt fart. Den teknologiske utviklingen kan bidra til å løse noen av de største utfordringene vi har, om vi styrer utviklingen klokt.

Et organisert arbeidsliv med sterke arbeidstakerorganisasjoner vil være avgjørende for å skape en rettferdig og god omstilling. Derfor er det viktig at alle arbeidstakere organiserer seg og tar aktivt del i å styre endringene til beste for velferdssamfunnet. Fagforeningsarbeid medfører i mange land fortsatt trusler, trakassering, vold og drap. Det gir arbeidstakerne og arbeidstakerorganisasjonene i disse landene særlige utfordringer, som også demokratiske land må være med og støtte. Innvandreres tidligere erfaring med – og kunnskap om fagforeningsvirksomhet er også viktig å ha med seg når vi skal rekruttere disse til arbeidstakerorganisasjonene i Norge.

De siste tiårene har ulikhetene i verden økt. For stor ulikhet er ikke bare urettferdig. Det ødelegger også økonomien og svekker finansieringen av offentlig velferd.  At arbeidstakerne har en anstendig lønn er viktig for etterspørselen etter varer og tjenester, og bidrar til å sikre skattegrunnlaget. På samme tid som ulikhetene har økt, har antall fagorganiserte gått ned.

Delta vil jobbe for et organisert arbeidsliv mot økte forskjeller.