Resolusjon: Digitalisering på menneskenes premisser

Østfoldbenken ved Ine Merete Kvitnes og Tone Lie Nilsen følger nøye med under representantskapet på Gardermoen.
Østfoldbenken ved Ine Merete Kvitnes og Tone Lie Nilsen følger nøye med under representantskapet på Gardermoen. Foto: Siv Bjelland

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 29. november 2018: Våren 2019 legger Regjeringen fram en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Delta mener at det er helt nødvendig med en slik strategi, og forventer at den utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Strategien må peke på hvordan partsamarbeid på alle nivåer må spille en viktig rolle også i realisering av strategien.

Teknologien endrer innbyggernes forventninger og skaper nye muligheter til forbedringer av velferdssamfunn. Offentlige tjenester må delta i denne utviklingen for å beholde sin legitimitet og sikre at vi har et rettferdig og bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden.

Teknologien må derfor utvikles på innbyggernes premisser og ikke styres av krefter som ikke har velferdssamfunnet i sentrum.

Et godt samspill mellom offentlig og privat sektor bidrar til å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Dette må gjenspeiles i strategien, og i den overordnede digitaliseringspolitikken.

Delta mener at myndighetene må sikre en god balanse mellom sentral styring og lokalt handlingsrom. Offentlig sektor er mangfoldig med flere forvaltingsnivåer og mange ulike måter å organisere tjenestene på.  For å skape gode, framtidsrettede løsninger er det nødvendig med helhetlige tiltak på tvers av nivåer og sektorer.

Strategien må ses i sammenheng med partenes samarbeid om kompetansereformen i arbeidslivet, for å sikre at alle har nødvendig kompetanse og skal kunne stå i jobb lengst mulig.

Delta mener at en digitaliseringsstrategi for offentlig sektor må framheve at:

  • Kompetanse er en forutsetning for å lykkes med digitaliseringen, både for å forstå og styre utviklingen, men også for at alle i arbeidslivet skal kunne bidra til bedre oppgaveløsning
  • God ledelse innebærer å satse på sine ansatte gjennom bla.  kontinuerlig kompetansepåfyll. En digitaliseringsplan må alltid følges av en kompetanseutviklingsplan.
  • Partsamarbeid på alle nivåer må spille en viktig rolle i realisering av strategien.
  • Gode prosesser må sikres gjennom å involvere de tillitsvalgte tidligst mulig, også på nye arenaer hvor det ikke er etablert tradisjon for partssamarbeid.
  • Ansatte må involveres aktivt i digitaliseringsprosessene. De har kunnskap om innbyggernes behov og skal selv være brukere av den nye teknologien.
  • Kultur for medarbeiderdrevet innovasjon kan ikke vedtas, men må skapes i et godt samspill mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte.
  • Digital transformasjon forutsetter at staten bidrar med nok ressurser.  Det må være rom for innovasjon og nytenkning samtidig som det ytes kvalitetssikrede og rettferdige tjenester.
  • Teknologien skal gi bedre tjenester og frigjøre menneskelige ressurser til viktige velferdsoppgaver.
  • Digitaliseringen stiller oss overfor nye etiske dilemmaer. Både hensyn til personvern og krav til sikkerhet og beredskap er helt avgjørende problemstillinger som må få sentral plass i strategien.