Resolusjon: Arbeidstidsordningene må ikke svekkes

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 30. november 2017: Arbeidstiden er viktig for helse, privatliv og for muligheten til å kunne utføre en god jobb. Det er kjent at turnusarbeid utgjør en risiko for helse, velferd og sikkerhet.

Deltas medlemmer som går i turnusordninger opplever et stadig økende press i retning av arbeidstidsordninger som reduserer forutsigbarhet og mulighet for et sosialt liv.  Eksempler på dette er hyppigere helgevakter, mer komprimert arbeidstid og timebankordninger der den enkelte må ta vakter på kort varsel for å fylle sin stillingsbrøk.

De aller fleste turnusordninger etableres i dag gjennom avtale med tillitsvalgte. Samarbeidet med arbeidsgiver om utarbeidelse av turnus ivaretar både driftsmessige hensyn og arbeidstakernes behov. De tillitsvalgtes kunnskap og vurderinger vil bidra til å sikre de helse- og velferdsmessige sidene ved turnuser.

De aller fleste turnusordninger etableres i dag gjennom avtale med tillitsvalgte. Samarbeidet med arbeidsgiver om utarbeidelse av turnus ivaretar både driftsmessige hensyn og arbeidstakernes behov. De tillitsvalgtes kunnskap og vurderinger vil bidra til å sikre de helse- og velferdsmessige sidene ved turnuser.

Det er nå skapt en usikkerhet om tillitsvalgte fremdeles skal ha avtalerett på turnus. Avtaleretten er i dag lovbestemt med formål å verne arbeidstakerne, men et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har foreslått at dette skal endres. Forslaget innebærer at arbeidsgiver ensidig skal kunne iverksette de aller fleste turnuser uten å ta hensyn til ansattes og tillitsvalgtes innspill. Forskning viser at medbestemmelse er en av de mest forebyggende faktorene i et arbeidsmiljø. Delta frykter at forslaget fra arbeidstidsutvalget vil føre til mer belastende turnuser og økt risiko for arbeidstakere.

Delta er bekymret for utviklingen på arbeidstidsområdet.  Gode og forutsigbare turnusordninger, utviklet i nært samarbeid med tillitsvalgte, er viktige virkemidler for å sikre et bærekraftig arbeidsliv og tilstrekkelig arbeidskraft til utsatte sektorer fremover.

Delta mener at:                                 

  • Arbeidstidsordninger skal ivareta helse, velferd og sikkerhet og gjøre det mulig å jobbe i full stilling til pensjonsalder.

  • Deltas medlemmer skal ha forutsigbar arbeidstid, og ikke måtte jobbe oftere enn hver tredje helg.

  • Tillitsvalgtes avtalerett for turnusordninger må ikke fjernes. Dagens ordning sikrer at de lokale parter sammen finner de gode løsningene og dermed reduseres risikoen ved turnusarbeid.

  • Partssamarbeid om arbeidstid er nøkkelen for å mobilisere tilstrekkelig arbeidskraft og sikre et bærekraftig arbeidsliv.