Rammebetingelser for ledelse i offentlig sektor

Dagens og framtidens offentlige sektor har mange utfordringer. Rik tilgang på egnet arbeidskraft er en forutsetning for å kunne møte disse utfordringene. God ledelse og godt lederskap er viktig for å kunne rekruttere og beholde godt kvalifisert personell i alle stillinger.

Enhver arbeidstaker må ha en relasjon til en leder med tid, kompetanse og virkemidler nok til å drive støttende ledelse der den enkelte blir sett og verdsatt for sitt bidrag til virksomhetens helhetlige oppgaveløsning.

Dette er dessverre ikke en gjennomgående situasjon i dag. Tvert i mot er det mange arbeidstakere som sjelden ser sin leder, og som enda sjeldnere får en individualisert oppfølging. Sentraliseringsbølgen som rir offentlig sektor har medført organisasjonsmodeller med mange ansatte på hver leder og mange mer eller mindre selvledede enheter. Rammevilkårene for å gjøre en god og nødvendig jobb som leder er ikke til stede.

Vi opplever et stort behov for å sette søkelyset på ledere, lederkompetanse, lederoppgaver og rammevilkår for ledelse. En gjennomgående satsing på ledelse er nødvendig.

Det er nødvendig å satse på:

  • Organisasjonsstrukturer og kontrollspenn på alle nivåer som muliggjør tid til ledelse av hver enkelt medarbeider
  • Systematisk leder- og kompetanseutvikling som vektlegger både relasjonell mestring, etikk, organisasjonsforståelse og metoder i ledelse
  • En hensiktsmessig rolle- og oppgavefordeling i virksomheten der den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse og gis utviklingsmuligheter i rollen
  • Et bredt sett av virkemidler og klare fullmakter til den enkelte leder i oppfølgingen av ansatte med gode støttesystemer for de ulike lederoppgavene
  • Personalpolitikk med livsfaseperspektiv der det utvises fleksibilitet i forhold til den enkelte medarbeiders behov
  • Systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet med gode systemer for partssamarbeid og medbestemmelse der både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er deltakende
  • Omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser preget av forankring og medvirkning, informasjon og åpenhet
  • Avbyråkratisering av administrasjon og drift med meningsbærende kontrollsystemer som ikke tar oppmerksomhet fra kjerneoppgavene