Mindre frafall og bedre gjennomføring i videregående opplæring

Om lag 30 prosent av elever i videregående opplæring slutter uten å fullføre. Frafallet er betydelig større på yrkesfag enn i studieforberedende utdanningsprogram. Årsaken til frafall er sammensatt. Men det er dokumentert at sosial bakgrunn gjør store utslag i gjennomføringsgraden samtidig som frafallet blant minoritetsspråklig ungdom er høyt.

Frafall er svært alvorlig både for den berørte og for samfunnet. At det blir stadig færre arbeidsplasser for dem med kun grunnskole gjør at frafall er mer dramatisk enn tidligere. Frafall reduserer mulighetene til jobb og øker sjansen for uføretrygd og et voksenliv utenfor arbeidslivet.

For å redusere frafallet i videregående opplæring er det nødvendig å rette en sterk innsats mot grunnskolen, både på barne- og ungdomstrinnet. Ferdigheter, erfaringer og vaner fra grunnskolen gir sterke føringer på om elever fullfører videregående. En hovedutfordring i videregående opplæring er at mange elever går ut fra grunnskolen uten å kunne lese og skrive og med manglende ferdigheter i regning.

Hvert år avbryter flere ungdommer sin utdanning fordi de har valgt feil. For å redusere feilvalg, må rådgivningstjenesten styrkes slik at ungdom velger utdanning som både er i tråd med egne ønsker og behov og med muligheter på arbeidsmarkedet. Samtidig er det behov for mer fleksible utdanningsløp og mer praksisbasert undervisning i videregående opplæring.

Delta vil at:

  • ressursinnsatsen til kommunene økes, slik at skolene kan sette i gang tiltak som fanger opp elever som sliter faglig og gi dem tettere, profesjonell og tilpasset oppfølging på et tidlig tidspunkt i skoleløpet.
  • elever gis undervisning som er tilpasset den enkeltes lærestil.
  • kommuner, skoleledere og lærere får styrket veiledning i hvordan sette i gang målrettede tiltak for elever med ekstra oppfølgingsbehov.
  • rådgivningstjenesten skal være profesjonell, kompetent og tilgjengelig, slik at alle elever har mulighet til å ta informerte utdanningsvalg.
  • elever i videregående opplæring som har faglige huller fra grunnskolen skal gis en mer systematisk oppfølging og tilrettelagt undervisning.
  • videregående opplæring får bedre og mer moderne utstyr slik at flere elever får praksisbasert undervisning.
  • praksisveier i opplæringsmodellen for skoletrøtte elever skal tas i bruk i større omfang.
  • det opprettes flere læreplasser.
  • elever som ikke får læreplass gis tilbud om toårig praksisbasert opplæring i skole.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 2010