Kompetanseutvikling og kvalitet i offentlig tjenesteyting

Politikkdokument vedtatt av Deltas hovedstyre oktober 2017: Samfunnet står overfor store og raske endringer når det gjelder teknologisk utvikling, befolkningsutvikling, globalisering, ressurssituasjon, miljø og klima. I tillegg vil også det organiserte arbeidslivet bli utfordret av delingsøkonomien, og at flere vil ha en annen tilknytning til arbeidslivet.

Innenfor offentlig tjenesteyting vil det og jobbe smartere med økt bruk av teknologi også være helt nødvendig for å møte det at vi i fremtiden vil ha langt flere eldre og økte krav til helsetjenester. Det vil ikke være mulig å jobbe på samme måte som i dag. Arbeidstakerorganisasjoner må være viktige bidragsytere i denne endringen.

Dagens ansatte er nøkkelen for å løse fremtidens utfordringer, og arbeidsplassen som læringsarena blir stadig viktigere. Gjennom involvering av ansatte og medbestemmelse innenfor den norske modellen, må man legge til rette for læring. Det må utvikles en lærings- og endringskultur på den enkelte arbeidsplass. Arbeidsgiveren må sørge for at alle får ta del i kompetanseutviklingen og ansatte og tillitsvalgte må vise initiativ til å utvikle sin kompetanse. Kompetanseutvikling må skje i et godt arbeidsmiljø preget av inkludering, trygghet og verdsetting.  Ansatte som utvikler sin kompetanse må få annerkjennelse og uttelling for dette.

Innenfor offentlig tjenesteyting får mange yrkesgrupper ikke brukt hele sin kompetanse og det er ikke god nok oppgavedeling. At ansatte får brukt hele sin kompetanse er en forutsetning for å utvikle offentlig tjenesteyting. Det må arbeides for en bedre oppgavedeling mellom yrkesgrupper, og at yrkesgruppers kompetanse og potensiale blir bedre kjent for arbeidsgivere og i samfunnet for øvrig.

Endringer i arbeidslivet vil også føre til at arbeidstakere i større grad må videreutdanne seg på ulike nivåer, både fagbrev, fagskole og høyskole/universitet. Dette gjelder både de som utvikler seg i sin jobb, og de som omstiller seg til ny jobb.  Det er viktig at myndighetene styrker finanseringen av videreutdanning, og bidrar til et fortsatt omstillingsdyktig arbeidsliv. 

Endringstakten i samfunnet stiller stadig større krav til at utdanningssystemet leverer riktig kompetanse til arbeidslivet. For å få til dette er det avgjørende med reel innflytelse fra partene i arbeidslivet på innhold og dimensjonering av utdanning. Det er også viktig at læring i arbeidslivet anerkjennes i utdanningssystemet, og at inntak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse brukes i sterkere grad.

Delta mener:

  • Arbeidstakere må få brukt hele sin kompetanse til beste for virksomheten, rett person på rett plass.
  • Flere må kunne ta fagbrev som voksne og videreutdanne seg på høyskole og fagskole.
  • Utdanningssystemets innhold og dimensjonering må være tilpasset arbeidslivets behov.
  •  Læring i arbeidslivet må anerkjennes i utdanningssystemet, og inntak på grunnlag av realkompetanse må brukes i sterkere grad.
  • Arbeidsplassen som læringsarena må løftes.
  • Arbeidsgiveren må sørge for at alle får ta del i kompetanseutviklingen på arbeidsplassen.
  • Ansatte og tillitsvalgte må ta initiativ til å utvikle sin kompetanse.
  • De som styrker sin kompetanse skal få annerkjennelse for dette. Kompetanse skal lønne seg på alle nivåer.