Deltas tariffkrav 2022

Deltas tariffkrav 2022

De overordnede tariffkravene angir Deltas hovedprioriteringer inn i hovedtariffoppgjøret 2022. De er utgangspunkt for endelige tariffkrav for respektive tariffområde.

 • De overordnede tariffkravene er vedtatt av Deltas hovedstyre 13.01.2022

Deltas tariffpolitikk for perioden 2022-2024 er vedtatt på Deltas representantskap i november 2021 og nedfelt i tariffpolitiske retningslinjer etter en demokratisk prosess i organisasjonen hvor både medlemmer og tillitsvalgte har vært involvert.

De overordnede tariffkravene tar utgangspunkt i de vedtatte retningslinjene og angir Deltas hovedprioriteringer inn i hovedtariffoppgjøret 2022. De vil være utgangspunkt for de mer detaljerte krav som vil bli behandlet i de respektive forhandlingsutvalg og vedtatt i henhold til forhandlingsfullmaktene.

Økonomiske utsikter før inntektsoppgjørene i 2022

Konkurranseevnen i norsk industri fremstår som sterk. Eksportindustrien har opplevd kraftig vekst gjennom 2021. Delta legger til grunn at den økonomiske skadevirkningen av den koronabølgen vi nå er inne i blir kortvarig og begrenset. Vi regner med noe lavere vekst i 2022 enn 2021, men fortsatt en positiv utvikling. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og andre innsatsfaktorer er en begrensende faktor for noen deler av næringslivet, men ser ikke ut til å hemme utviklingen alvorlig.

De økonomiske krav

Ut fra de siste prognosene har offentlig sektor for andre år på rad hatt en betydelig lavere lønnsvekst enn privat sektor. Samtidig ligger det an til en prisvekst fra 2020 til 2021 på om lag 3,4%. Det betyr at våre medlemmer i offentlig tjenesteyting har hatt en reallønnsnedgang på mer enn 0.5%. Begge disse forholdende må hensyntas i våre økonomikrav i hovedtariffoppgjøret 2022.

Delta vil i hovedoppgjøret 2022 kreve:

 • Betydelig reallønnsvekst for medlemmene

Delta vil videre legge følgende til grunn for sine lønnskrav:

 • En lønnsutvikling som jevner ut lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor. Det må tas hensyn til mindrelønnsutviklingen for offentlig sektor/offentlig tjenesteyting i 2021.
 • Tariffavtalene innen offentlig tjenesteyting bør ha tilnærmet samme lønnsutvikling.
 • Der dette er aktuelt skal mesteparten av lønnen fastsettes i sentrale forhandlinger og alle skal sikres et generelt lønnstillegg
 • Lønnsveksten for ledere skal ikke være høyere enn lønnsveksten som avtales for andre grupper.
 • Hovedtillitsvalgtes/foretakstillitsvalgtes lønn skal gjenspeile det ansvar det innebærer å være tillitsvalgt.

Arbeidstid/heltidskultur

Koronapandemien har vist at deltidskultur gir utfordringer for både smittevern og for å sikre tilstrekkelig beredskap i en krisesituasjon. En heltidskultur vil styrke likestillingen og ha positiv effekt på kvalitet og kontinuitet i tjenestene. For å møte nåværende og fremtidig fremtidens arbeidskraftbehov, er større stillingsbrøker og flere heltidsstillinger avgjørende.

Delta vil legge følgende til grunn for sine krav: 

 • Stillinger skal lyses ut som hele stillinger.
 • Tariffbestemmelser som styrker deltidsansattes mulighet for hel stilling.
 • Arbeid ut over tredje hver helg skal være frivillig og gi økte ubekvemstillegg.
 • Kompensasjon for ubekvemtid skal i større grad kompensere for belastningen som ligger i i å jobbe på disse tidene.
 • Arbeidstakere som kun jobber på natt skal ha samme rett til arbeidstidsreduksjon som de som jobber tredelt turnus.

Kompetanse og oppgavedeling

Endringer i samfunnet slik som globalisering, klimaendringer, demografiske endringer og ny teknologi forandrer arbeidslivet. Vi har også sett at koronapandemien gjør at ny teknologi utvikles og tas i bruk raskere.

Videre vil god oppgavedeling mellom yrkesgruppene gi effektive tjenester, god kvalitet og et godt arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Det er lønnsomt for arbeidsgiver og gjør arbeidsplassen attraktiv.

Delta vil legge følgende til grunn for sine krav:

 • Kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling. Både formal- og realkompetanse skal vurderes.
 • Tariffbestemmelser som styrker mulighet for kompetanseutvikling og bidrar til god oppgavedeling
 • Det skal utarbeides kompetanseplaner på alle nivåer i virksomheten.
 • Arbeidstakere skal sikres relevant kompetanseutvikling i arbeidstiden.
 • Relevant etter- og videreutdanning skal gi økt lønn.

Pensjon

Regjeringen innfører i 2022 pensjon fra første krone i privat sektor. Som en følge av økte kostnader i virksomheter hvor dette ikke allerede er innført, vil lovendringen kunne medføre økt press på pensjonsnivået disse stedene.

Videre mener Delta at vi så snart som mulig må få på plass en rettferdig AFP-ordning som er felles for offentlig og privat sektor og som innebærer at alle år i en AFP bedrift har betydning for rettigheter til AFP. Slik det ser ut nå vil ikke spørsmålet om ny AFP i privat sektor bli behandlet i 2022 oppgjøret, men det må kunne åpnes for at dette kan være tema i mellomoppgjøret 2023.

Delta vil legge følgende til grunn for sine krav:

 • Lovendringen om pensjon fra første krone skal ikke gå på bekostning av pensjonsnivået i virksomhetene som ikke har pensjonsopptjening av all inntekt i dag.
 • Pensjonsopptjening for ulønnet permisjon i tariffområder/virksomheter som ikke har dette i dag.

Bærekraft, klima og miljø

Klimaendringene og forpliktelsene Norge har påtatt seg vil medføre omstillinger i norsk arbeidsliv. Omstillingen må være rettferdig og føre til trygge, fremtidsrettede og bærekraftige jobber. Arbeid med miljø- og klimaspørsmål må derfor være en del av partssamarbeidet både sentralt og lokalt og tariffavtalene må ikke være til hinder for grønn omstilling.

Delta vil legge følgende til grunn for sine krav:

 • Tariffbestemmelser som sikrer samarbeid og medvirkning til reduksjon av klimagassutslipp og et mer bærekraftig arbeidsliv.