Deltas syn på kommunesammenslåing

Lokale forutsetninger og forhold er avgjørende for om det er riktig for Delta å anbefale kommunesammenslåing eller ikke. Delta sentralt ønsker ikke å ta stilling til den enkelte lokale prosess og løsning. Tillitsvalgte som står nærmest prosessene må veie fordeler og ulemper opp mot hverandre ut fra lokale forhold.

Delta er opptatt av å ivareta det enkelte medlem i de omstillingsprosesser som skjer. Delta ønsker å være løsningsorientert og er opptatt av at det skapes gode prosesser hvor medbestemmelse brukes aktivt for å gi gode løsninger. Tillitsvalgte er en viktig og avgjørende ressurs i alt omstillingsarbeid.

Det er mange ulike organisasjonsformer i kommunesektoren. I valget mellom samarbeidsformer for kommunene ser vi at ulike former for interkommunalt samarbeid heller ikke gir de beste løsningene for demokrati, medbestemmelse og ledelse. For Delta er det avgjørende at de løsningene som velges ikke går på bekostning av lønns- og arbeidsvilkår og at det ikke skal være mulig å organisere seg bort fra medbestemmelse.

  • Deltas overordnede mål for omstillinger og reformer i offentlig sektor er bedre tjenester for innbyggere og brukere.
  • Delta ønsker å ha respekt for lokale prosesser og forutsetninger og forventer at det også myndighetene unngår sentralstyring av hva som skal være de endelige løsningene. Delta sier derfor ikke prinsipielt ja eller nei til kommunesammenslåing.
  • Delta er i utgangspunktet positiv til en gjennomgang av kommunale oppgaver og grenser. Demografi, samferdselsårer, krav til tjenester, kompetanse, teknologisk utvikling samt bo- og arbeidsmarkedet har endret seg mye siden kommunekartet ble tegnet sist.
  • Frivillige reformer som styres lokalt gir de beste løsningene. Tvangssammenslåing gir dårlig utgangspunkt for nye kommuners mulighet til å ivareta sine roller og oppgaver.
  • Delta ønsker gode prosesser hvor medbestemmelse og medvirkning ivaretas. Medarbeiderne kjenner tjenestene og kan gi verdifulle innspill. Dette må skje både direkte i linjen og gjennom tillitsvalgte.
  • Dersom reformen skal lykkes må myndighetene gjøre det attraktivt for kommunene å slå seg sammen gjennom å bruke positive økonomiske virkemidler.

Det er flere forhold som må være til stede for at Delta skal kunne akseptere kommunesammenslåing. Herunder:

  • Opprettholdelse av lønns- og arbeidsvilkår på minimum samme nivå som tidligere
  • God medbestemmelse og aktiv bruk av tillitsvalgte gjennom hele prosessen
  • God medvirkning for alle ansatte, med tilstrekkelig informasjon og mulighet til å bidra med innspill.
  • Ansatte må gis omstillingskompetanse og opplæring i å mestre nye og endrede oppgaver