Delta mener: Trepartssamarbeidet gir mer effektiv omstilling

Norge har en lang tradisjon for å møte de store utfordringene gjennom samarbeid og fellesskap. Arbeidslivets utfordringer møtes gjennom trepartssamarbeidet. Staten og de sentrale parter i arbeidslivet søker løsninger sammen. Når arbeidslivets regler skal endres, eller ved viktige samfunnsreformer og endringer rådfører staten seg med arbeidslivets parter.

Norsk arbeidsliv står foran mange utfordringer de neste årene, blant annet:

  • Stor tilstrømning av flyktninger, og disse må integreres i arbeidslivet
  • Økende arbeidsledighet og et næringsliv som må omstilles; fra oljerelatert til grønn produksjon
  • Et sterkt økende arbeidskraftbehov innen helse, pleie, omsorg, skole og oppvekst

Utfordringene krever innsats fra mange samfunnsaktører, de krever nye ideer og de krever prioritering; mer ressurser til noen oppgaver og mindre til andre. Utfordringene krever at staten og arbeidslivets parter trekker i samme retning. Regjeringen satt trepartssamarbeidet til side da arbeidsmiljøloven ble endret. Det må ikke skje igjen.

Delta mener:

  • Trepartssamarbeidet må revitaliseres og styrkes
  • Regjeringen har et klart ansvar for å inkludere partene.
  • Regjeringen kommer ikke utenom trepartssamarbeidet for å mobilisere til nødvendig dugnad for omstilling.

Resolusjonen vedtatt av Deltas representantskap 2015.