Delta mener: Ta godt i mot flyktningene

Krigen i Syria har sendt millioner av mennesker på flukt til Europa. Dette har ført til store utfordringer for både EU og nasjonale myndigheter. Samfunnet har et ansvar for dem som kommer hit, knyttet til grunnleggende behov som mat, tak over hodet, klær og helsetjenester. Samtidig har vi alle et ansvar for å stå imot rasisme og for menneskerettigheter, likeverd og respektfulle holdninger.

De yngste som lever i asylmottak i flere år, og som videre skal inn i utdanning og arbeidsliv, må følges opp spesielt. Stikkord her er informasjon på flere språk, gode utdannings- og opplæringsmuligheter, støtte til å komme i arbeid og imøtekommende tillitsvalgte. Tar man godt imot de unge og satser på aktivitet, minker også risikoen for at noen «faller utenfor» og blir radikalisert.

Delta mener:

  • Vi har alle et ansvar for å stå opp for menneskerettigheter og mot rasisme.
  • Ikke alle har rett til opphold, men alle har rett til å bli tatt imot og ivaretatt på en respektfull måte i tråd med Norges humane tradisjoner, og å få sin søknad behandlet.
  • Arbeid og utdanning er grunnleggende for livskvalitet, integrering og deltakelse i samfunnet.
  • Medlemmer og tillitsvalgte i demokratiske organisasjoner må gå foran med et godt eksempel og ta imot flyktninger som nye kollegaer, klassekamerater og medmennesker uavhengig av bakgrunn, religion og politisk ståsted.
  • Som arbeidstakerorganisasjon har vi et særskilt ansvar for å forhindre diskriminering og å fremme rettigheter i skole og på arbeidsplasser for å inkludere alle i arbeidslivet.

Flyktninger og asylsøkere i Norge er grupper med økt risiko for utvikling av helseplager. Det dreier seg blant annet om psykisk helse, ernæring og tannhelse. Norge er gjennom FNs flyktningkonvensjon forpliktet til å gi beskyttelse til mennesker på flukt. Menneskerettighetserklæringen sier at «alle har rett til en levestandard som er adekvat for helse og velferd». Ressursene i kommunene strekker i dag på langt nær til for å dekke grunnleggende behov for de som nå kommer hit.

Delta mener:

  • Myndighetene må ha fokus på forebyggende helsearbeid overfor flyktninger. I dette arbeidet må de bevisst bruke den brede kompetansen fagarbeidere innen helse og oppvekst besitter.
  • Alle flyktninger må tas imot på en helseansvarlig måte. I tillegg til helsetjenester handler det om å gi dem et meningsfullt opphold under ventetiden med bistand fra blant andre kulturarbeidere og aktivitører.
  • Flyktninger som får innvilget opphold, må få hjelp til å komme ut i utdanning og arbeidsliv.
  • Kommunene må gjøres i stand til å følge opp sine forpliktelser gjennom at disse fullfinansieres av staten. Det må også etableres forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og mottak som regulerer økonomiske og helsemessige konsekvenser for kommunene, før mottak etableres.
  • Deltakelse i arbeid er i seg selv helsefremmende. Mange flyktninger har kompetanse og ressurser som kommunene og det lokale næringslivet må sørge for at kommer til nytte gjennom et godt samarbeid med de lokale mottakene.