Delta mener: Stopp trakassering og diskriminering av homofile og lesbiske

Homofile og lesbiske opplever fortsatt diskriminering og trakassering i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Diskriminering basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er forbudt.

Menneskets egenverdi ligger til grunn for all Deltas virksomhet. Likeverd og like muligheter for alle uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsnivå, livssyn og politisk oppfatning, men også uavhengig av sosial bakgrunn, livsfase og livssituasjon, er sentrale verdier i Deltas arbeid. Arbeidslivets parter har sammen med utdanningsinstitusjonene, et særlig ansvar for å jobbe aktivt, planmessig og målrettet arbeid for likestilling og mot diskriminering og trakassering.

Dagens vern er særlig nedfelt i diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven. Det er forbudt å innhente informasjon om søkeres seksuelle orientering. Likevel opplever mange både trakassering og diskriminering i religiøse trossamfunn. I svært få tilfeller kan vektlegging av samlivsform være en saklig grunn for diskriminering. Likevel opplever mange at både kjønn og seksuell orientering brukes som argument mot personer i langt flere situasjoner enn det er grunnlag for. Dette må vi alle jobbe aktivt mot!

En ny felles lov for likestilling kan være et styrke særlig for personer som er utsatt for sammensatt diskriminering. Derfor bør dette være en uttrykkelig del av loven. En ny lov er også en anledning til at alle diskrimineringsformer skal få samme vern uten at noen kommer dårligere ut.
Delta tar sterk avstand fra trakasserende og diskriminerende handlinger, og vil i framtida prøve slike saker for retten når dette er hensiktsmessig.

 

Oversendt fra representantskapet 2015
Vedtatt av hovedstyret 4. februar 2016