Delta mener: Offentlig sektors betydning for verdiskapningen

Offentlig sektor er en viktig forutsetning for at næringslivet skal fungere. Derfor er det en farlig og kortsiktig strategi å kutte i offentlige sektor for å spare.

Offentlig sektor og næringslivet bidrar på hver sin måte til å skape en bærekraftig samfunnsøkonomi. Økonomisk verdiskapning i næringslivet finansierer offentlig sektor. Samtidig bidrar en sterk og velfungerende offentlig sektor til å muliggjøre den økonomiske verdiskapningen.

Offentlige innsats innen helse, omsorg, utdanning og forskning gir næringslivet tilgang på kunnskap og kompetente arbeidskraft. Offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging og -utvikling skaper og vedlikeholder viktig infrastruktur og andre vesentlige rammebetingelser for næringslivet. Dessuten bidrar offentlig sektor til den økonomiske verdiskapningen ved å skape et sosialt sikkerhetsnett for innbyggerne og bidra til et samfunn preget av tillit.

Delta vil:

  • Advare mot kortsiktige sparekutt i offentlig sektor.
  • Arbeide for å bevare og videreutvikle den norske velferdsmodellen med offentlig sektor i en nøkkelposisjon og kommunene som viktigste leverandør av velferdstjenestene
  • Bidra til en god balanse og tett samspill mellom offentlig og privat sektor for å oppnå gode offentlige velferdstjenester, konkurransedyktig næringsliv og bærekraftig samfunnsutvikling.
  • Skape forståelse for hvordan de ulike elementene i den norske velferdsmodellen påvirker hverandre gjensidig og bidrar til den totale verdiskapningen i samfunnet.
  • At offentlig sektor skal verdsettes både for sin produksjon av goder som helse, kompetanse, trygghet og rettferdighet og for sin betydning for den økonomiske verdiskapningen i næringslivet.
  • At offentlig sektors betydning for den økonomiske verdiskapningen skal vies mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten.
  • At aktørene i næringslivet og i offentlig sektor skal ha høy bevissthet om sin gjensidige avhengighet og støtte opp om hverandres virksomhet.

 

Resolusjonen vedtatt på representantskapets møte 20. – 21. november 2013

Fra Deltas prinsipprogram 2012-2016:

Den norske velferdsmodellen må ivaretas og videreutvikles.

Offentlig og privat sektor bidrar på hver sin måte til å skape en bærekraftig samfunnsøkonomi og levedyktige lokalsamfunn, og forholdet mellom dem må være balansert på en hensiktsmessig måte.