Delta mener: Matomsorg og pleie på institusjoner

Yrkesorganisasjonene Helsefagarbeidere og Kost- og ernæringsforbundet fremmet et felles forslag til resolusjon om kvalitet og organisering av mattilberedning og matservering på institusjoner.

Helsefagarbeideren skal være sammen med pasienten

Ny teknologi og nye krav til effektivitet og kvalitet gjør at den offentlige matserveringen blir sentralisert. Små kjøkken på sykehjem og institusjoner stenges og i stedet opprettes sentralkjøkken. Maten til enkeltbrukere, sykehjem og andre institusjoner lages på sentralkjøkken noen dager i forveien, for så å varmes opp på sykehjemmet når den skal serveres.

Med de lokale kjøkkenene har også kokkene forsvunnet fra sykehjemmene. Mange steder har helsefagarbeidere tatt over anretning og gjør jobben med å sjekke at maten holder god kvalitet og er tilpasset den enkelte bruker.

Helsefagarbeideren gjør en svært viktig innsats på sitt fagfelt, men blir stadig mer presset på tid. Hver enkelt pasient på sykehjemmene er eldre, har flere diagnoser og krever mer pleie. Kravene til kompetanse endres i takt med dette.

Innovasjon i omsorgssektoren gjør at mange kan klare seg selv. Samtidig blir det flere pleietrengende som gir økt behov for helsepersonell. Helsefagarbeidere og annet pleiepersonell må framover bruke tiden til å være nær pasientene og drive nødvendig pleie og omsorg.

Kokken tar seg av kosten

Samtidig må institusjonene ikke glemme at matomsorg er viktig for brukere som krever tilpasset kost. Det er viktig å ikke fjerne faglærte kokker fra sykehjemmene selv om store deler av matproduksjonen er sentralisert. Institusjonskokken har en fireårig utdanning og har matvarekunnskap, og lager mat på grunnlag av riktig kosthold og ernæring. De lager dessuten spesialkost til de som sliter med allergier og spesielle behov. Det er et stort ansvar.

Helsemyndighetene stiller strenge krav bl.a. vedr. næringsmiddelhygiene og dokumentasjon ved tilberedning av mat på institusjoner. Disse kravene forsvinner ikke om man fjerner kokken. Behandles maten feil kan den bli ødelagt, i verste fall blir pasientene syke. Om maten ikke holder tilfredsstillende kvalitet, spises den heller ikke opp. Underernæring er et stort samfunnsproblem på norske institusjoner, fire av ti eldre lider av dette. Et måltid kan være delikat og ernæringsriktig, men mister sin verdi om det ikke blir spist opp.

Rett person på rett plass

Delta mener kjøkkenfagarbeidere skal følge maten frem til pasienten. For å ivareta fagligheten, kvaliteten og helsemyndighetenes krav til hygiene må det være kvalifiserte kjøkkenfagarbeidere som skal ha ansvaret for måltidene på institusjonene. Slik blir kvaliteten, matsikkerheten og ikke minst matomsorgen ivaretatt til beste for alle.

 

Resolusjonen vedtatt på representantskapets møte 20. – 21. november 2013