Delta mener: Lokal fiskerinæring avgjørende for levende distrikter

Landing av fisk langs kysten er en viktig del av norsk distriktspolitikk. På mange små og større steder langs kysten er vi helt avhengige av det den lokale fiskeflåten bringer inn av arbeidsplasser og påfølgende økonomiske ringvirkninger.

 Mindre industri vil gi mindre skatteinngang til kommunene, som igjen vil gi svakere offentlige tjenester. Uten en aktiv ilandføringspolitikk vil det være vanskelig å opprettholde dagens bosettingsmønster med levende kystsamfunn.

Regjeringens har foreslått å regionalisere leveringsplikten, fjerne bearbeidingsplikten og fjerne forbundet mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt. Den har også varslet en kommisjon for å se på aktivitetsplikten.

Delta mener norsk råvareindustri må utvikle seg i takt med omverdenen. En stadig mer globalisert handel tilsier at vi kontinuerlig vurderer hvilke reguleringer som er hensiktsmessige, og hvilke som bør tilpasses ny teknologi eller nye rammevilkår. Samtidig må dereguleringer gjøres slik at de er til gagn for de overordnede samfunnspolitiske målsetningene i Norge. Levende distrikter er en av flere slike målsetninger.

Delta mener derfor at det ikke vil være forsvarlig å endre leverings- aktivitets- og bearbeidingspliktene uten en grundig utredning av hvilke følger en slik kursendring vil ha for kommuneøkonomien i kystområdene.

 

Oversendt fra Deltas representantskap 2015.
Vedtatt av Hovedstyret januar 2016