Delta mener: Konkurranseutsetting

Delta avviser konkurranseutsetting som ikke sikrer ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på minst tilsvarende nivå som i den offentlige tjenesteproduksjonen.

Kvalitet på tjenestene er grunnleggende kriterium for organisering og utførelse av velferdstjenestene. Det sikres best ved et offentlig ansvar for tjenesteproduksjonen.

  • Offentlige kjerneoppgaver som helse, skole, eldreomsorg samt vann- og strømforsyning må uansett skjermes for konkurranseutsetting.
  • En sterk offentlig sektor er den viktigste garantien for en god videreutvikling av velferdstilbudene og for en likeverdig og rettferdig fordeling av tjenestene.
  • Delta ønsker å bidra positivt til nødvendig utvikling og omstilling for å kunne gi befolkningen et best mulig tjenestetilbud. Medbestemmelse og medvirkning er avgjørende for å gi gode resultater.
  • Ansatte må brukes aktivt i utviklingsarbeid både representativt via tillitsvalgte og gjennom å nyttiggjøre seg fagkompetansen hos den enkelte ansatte.
  • Samfunnssikkerhet og beredskap fordrer demokratisk styring og offentlig kontroll av tjenestene.
  • Både konkurranseutsetting og foretaksetablering kan medføre fragmentering av fagmiljøer som ikke tjener kvaliteten på tjenestene.
  • Det er et politisk ansvar å foreta en tydelig definisjon av hva den offentlige tjenesten skal omfatte – og deretter må arbeidsgiver organisere arbeidet på en slik måte at man tar i bruk den ansattes kompetanse i møte med brukeren.
  • Ved vurdering av konkurranseutsetting må man gjøre en helhetlig beregning av alle omstillingskostnader herunder økt sykefravær og økt frafall fra arbeidslivet.
  • Ved konkurranseutsetting skal den kommunale enheten ha samme mulighet til å delta i og vinne et anbud.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 2013

Utdrag fra Deltas prinsipprogram 2012-2016:

De sentrale velferdstjenestene skal være et offentlig ansvar og være under offentlig styring og demokratisk kontroll. Offentlige kjerneoppgaver må skjermes for konkurranseutsetting.

Samfunnssikkerhet og beredskap må ivaretas gjennom måten offentlige kjerneoppgaver organiseres, driftes og finansieres.